ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
 • Prijímacie konanie
  Prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium na SvF UNIZA od akademického roku 2018/2019.
  Elektronická prihláška :: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/.

  Podrobné informácie o prijímacom konaní sú uverejnené v sekcii
  Pre uchádzačov


  Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, poskytne UNIZA ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.
 • Mobility učiteľov
  Mobility učiteľov Erasmus

  Vážení učitelia, pre vycestovanie na prednáškový pobyt Erasmus vyplňte prihlášku a podpísanú ju doručte mne alebo p.Bežillovej. K prihláške je treba doložiť pozývací list alebo potvrdený program výučby partnerskou stranou (aj e-mailom alebo faxom).
  Termín prihlásenia: 30.4.2014
  Zoznam partnerských univerzít a ich kódy (.xls)
  :: info :: Program_EN ::

 • Študetské mobility
  Študentské mobility.
  logo_stipendia www.stipendia.sk
  Národný štipendijný program na podporu mobilít
  :: Info SK :: Info EN ::

  Vyhlásenie podávania prihlášok mobilít ERASMUS
  :: info ::
 • Habilitácie a inaugurácie
  Aktuálne kritéria vedeckej rady pre habilitačné a inauguračné konania
   

11.12.2018 - Referát vzdelávania-zmena úradných hodín

Dňa 12.12.2018 budú na Referáte vzdelávania SvF UNIZA skrátené úradné hodiny do 11:30.

07.12.2018 - Stretnutie vedenia fakulty s členmi AO

Stretnutie vedenia Stavebnej fakulty s členmi akademickej obce sa uskutoční

13. decembra 2018 o 9.30 h v učebni AF208.

::Pozvánka:: 

21.11.2018 - Geosyntetika 2019

Geosyntetika 2019

20.11.2018 - Ponuka na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta MDV SR

OZNÁMENIE o ponuke na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta MDV SR

01.09.2018 - Harmonogram akademického roku 2018/2019

Harmonogram akademického roku 2018/2019
- bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

Harmonogram akademického roku 2018/2019
- doktorandské štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

01.09.2018 - Informácie o štúdiu 2018/2019

01.09.2018 - Študijní poradcovia 2018/2019

Študijní poradcovia na SvF UNIZA v akademickom roku 2018/2019  :: pdf ::

Konzultačné hodiny študijných poradcov v zimnom semestri 2018/2019  :: pdf ::

Metodické usmernenie č. 5/2016 o študijných poradcoch na SvF UNIZA  :: pdf ::

01.09.2018 - Študentské e-mailové kontá

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline na vzájomnú komunikáciu so študentmi používa v systéme jednotlivej aj skupinovej e-mailovej komunikácie výlučne štandardizované e-mailové adresy UNIZA vo formáte upn@stud.uniza.sk.
Študenti môžu na správu e-mailov využiť http://webmail.stud.uniza.sk/
webmail


01.09.2018 - Sociálne štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline

Referát sociálnych štipendií je v miestnosti AA016 (vedľa strediska čipových kariet).

24.09.2018 - Príkazy a rozhodnutia dekana 2018

02.05.2018 - The Trail by VINCI Construction

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu študentom SvF UNIZA, ktorí sa zúčastnili česko – slovenského kola študentskej súťaže The Trail by VINCI Construction. Súťaž sa uskutočnila 19. 4. 2018 v Prahe v sídle stavebnej spoločnosti SMP Cz (Stavby mostov Praha).
V česko-slovenskom kole sa stretli 3 tímy z ČVUT Praha (Concrete Ladies, CUT Rangers, Czechi(de)a) a 2 tímy zo Žilinskej univerzity v Žiline (CEF group, Wonders of Tomorrow). Všetky tímy prezentovali svoj projekt v anglickom jazyku pred odbornou komisiou a o projektoch s komisiou diskutovali. Študenti sa tiež zúčastnili exkurzie stavby Rekonštrukcia Národného múzea v Prahe.
Do medzinárodného projektu sa zapojilo 1 259 účastníkov 77 národností z 58 krajín a 350 vysokých škôl a univerzít. Víťaz z česko-slovenského kola postúpil do záverečného medzinárodného kola, ktoré sa bude konať v Paríži 18. 5. 2018 a kde bude vyhlásený najlepší projekt z 13 vybraných.
Výsledky:
1. miesto: ČVUT – Czechi(de)a
2. – 3. miesto: UNIZA – CEF Group (Jaroslav Hurtiš, Dušan Kajan, Filip Kajan, Marek Výboch) a VUT – CUT Rangers
4. miesto: UNIZA – Wonders of Tomorrow (Kristína Čavajdová, Štefan Frič, Juraj Šaradín, Lukáš Vacula)
5. miesto: ČVUT – Concrete Ladies
The Trail by VINCI Construction: Medzinárodná súťaž so zameraním na operatívnu problematiku stavebného podniku a inovácie. Ako majú podniky z oblasti stavebníctva integrovať nové technológie, rozvíjať sa a prispôsobovať sa tak, aby zodpovedali očakávaniam našej spoločnosti a zlepšovali životný rámec.

:: fotogaléria ::

24.04.2018 - ŠVOČ SvF UNIZA 2018 - výsledky

24. apríla 2018 sa na SvF UNIZA uskutočnila
súťaž študentskej vedeckej a odbornej činnosti
.

:: výsledky  ::

Všetkým zúčastneným súťažiacim ďakujeme za spracovanie súťažných prác a ich prezentácie. Úspešným riešiteľom blahoželáme a želáme úspech v česko-slovenskom kole súťaže.

07.02.2018 - Deň otvorených dverí SvF UNIZA 2018

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala 7. februára 2018 Deň otvorených dverí.

Ďakujeme všetkým návštevníkom a prezentujúcim za príjemnú atmosféru!

::  prezentácia pdf   ::  fotogaléria (1. časť) ::  fotogaléria (2. časť)  ::  video  ::

06.02.2018 - Výsledky 7. ročníka Inžinierskej ceny 2017

6. februára 2018 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 7. ročníka Inžinierskej ceny 2017 za najlepšiu diplomovú prácu obhájenú v akademickom roku 2016/2017.

Ing. Peter Michálek, absolvent študijného programu nosné konštrukcie budov a doktorand na Katedre stavebných konštrukcií a mostov, získal v tejto celoslovenskej súťaži čestné uznanie. Diplomová práca má názov 'Alternatívny návrh vyhliadkovej veže na vrchu Tábor' a vedúcim práce bol Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.
Blahoželáme!

:: tlačová správa ::

18.01.2018 - Výsledky 12. ročníka ceny BAKALÁR 2017

Dňa 18. januára 2018 sa na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry
a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALÁR 2017 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2017.

Bc. Juraj Šaradín, študent študijného programu inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, získal 3. miesto v sekcii Inžinierske konštrukcie a pozemné stavby.
Bakalárska práca má názov Návrh a posúdenie nosných prvkov rodinného domu v Piešťanoch
a vedúcim práce bol Ing. Miroslav Brodňan, PhD.

Blahoželáme!

Po odovzdaní ocenení sa konala prezentácia bakalárskych prác študentami a vernisáž výstavy posterov. Postre sú zverejnené a vystavené do 30. januára 2018
vo výstavných priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.

:: www ::

31.10.2017 - Európska noc výskumníkov

26. a 27. septembra 2017 sa v Bruseli uskutočnil ďalší ročník podujatia "Európska noc výskumníkov - Science is wonderfull". Podujatie podporuje Európska komisia ako súčasť „Marie Skłodowska-Curie Actions“ s cieľom podporiť kariéru výskumných pracovníkov. Mladí a nádejní výskumníci z celej Európy sa podelili o svoje vedomosti, poznatky a výskumné metódy so širokou verejnosťou. Slovensko
na podujatí zastupovala doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského,
Mgr. Martina Lipková zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Ing. Jakub Chromčák zo Žilinskej univerzity v Žiline
a Mgr. Michal Grinč PhD. pracujúci v oblasti geofyziky, zememeračstva, stavebného inžinierstva a geodézie.

:: www ::

04.11.2015 - Stavebná fakulta video

Propagačné videá o Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline natočené v roku 2015.
:: video 1 ::                               :: video 2 ::

13.12.2013 - Ukážka činnosti simulátora riadenia tunelov - CVD

Dňa 17.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý bol vybudovaný s podporou Agentúry Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) na Žilinskej univerzite v Žiline.  Ukážka činnosti simulátora sa bude konať dňa 17.12.2013 o 11,00 h v Centre výskumu v doprave, ktoré vzniklo v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Na otvorení sa zúčastní aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, Ing. Milan Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá výstavbu a správu tunelov v Slovenskej republike vykonáva a  Ing. Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného za riešiteľa výskumnej úlohy.

Kontaktná adresa: Ing. Katarína Ilovská, tel. 041/513 5851, e.mail: katarina.ilovska@fstav.uniza.sk

:: info :: www.uniza.sk ::

07.04.2017 - Výročná správa o činnosti SvF UNIZA za rok 2016

17.04.2016 - Výročná správa o činnosti SvF UNIZA za rok 2015

10.04.2015 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2014

14.03.2014 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2013

07.01.2014 - Dlhodobý zámer rozvoja SvF UNIZA