ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
 • Prijímacie konanie
  Prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium na SvF UNIZA od akademického roku 2018/2019.
  Elektronická prihláška :: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/.

  Podrobné informácie o prijímacom konaní sú uverejnené v sekcii
  Pre uchádzačov


  Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, poskytne UNIZA ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.
 • Mobility učiteľov
  Mobility učiteľov Erasmus

  Vážení učitelia, pre vycestovanie na prednáškový pobyt Erasmus vyplňte prihlášku a podpísanú ju doručte mne alebo p.Bežillovej. K prihláške je treba doložiť pozývací list alebo potvrdený program výučby partnerskou stranou (aj e-mailom alebo faxom).
  Termín prihlásenia: 30.4.2014
  Zoznam partnerských univerzít a ich kódy (.xls)
  :: info :: Program_EN ::

 • Študetské mobility
  Študentské mobility.
  logo_stipendia www.stipendia.sk
  Národný štipendijný program na podporu mobilít
  :: Info SK :: Info EN ::

  Vyhlásenie podávania prihlášok mobilít ERASMUS
  :: info ::
 • Habilitácie a inaugurácie
  Aktuálne kritéria vedeckej rady pre habilitačné a inauguračné konania
   

31.05.2018 - Prijímacie konanie 2018

kampan_1_final

14.06.2018 - Inauguračná prednáška - doc. Ing. Martin Moravčík, PhD.

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005
Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických  titulov alebo umelecko–pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa dňa 14. júna 2018 o 9.30 h uskutoční  v  zasadacej sieni Vedeckej rady  Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 8215/1, Veľký diel – Nová menza Žilina,  verejná inauguračná prednáška docenta Katedry stavebných konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline doc. Ing. Martina Moravčíka, PhD. na tému Spoľahlivosť existujúcich predpätých mostov a možnosti ich rekonštrukcie v študijnom  odbore 5.1.5  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

10.05.2018 - Vyhlásenie voľby kandidáta na dekana SvF UNIZA

Akademický senát Stavebnej fakulty UNIZA (ďalej len SvF UNIZA") na svojom zasadnutí dňa 10.5.2018 vyhlásil voľbu kandidáta na dekana a schválil harmonogram volieb kandidáta na dekana SvF UNIZA.
Časový harmonogram voľby kandidáta na dekana:
14. až 18. 5. 2018      
Navrhovanie kandidátov na dekana SvF UNIZA členmi akademickej obce SvF UNIZA
25. 5. 2018    
do 12:00 h, písomný súhlas navrhnutých kandidátov s ich kandidatúrou na dekana SvF UNIZA so všetkými požiadavkami v zmysle §12 ods. 12 štatútu SvF UNIZA (krátky životopis a profesijná charakteristika) členom návrhovej komisii AS SvF UNIZA
29. 5. 2018      
Zverejnenie kandidátnej listiny kandidátov na dekana SvF UNIZA.
7. 6. 2018         
Verejné predstavenie kandidátov akademickej obci SvF UNIZA:
8:00 h, miestnosť Aula 5.
15.00 h, internáty Hliny, blok V., miestnosť 601
15. 6. 2018
8:00 h, miestnosť AF106  Predstavenie kandidátov na verejnom zasadnutí AS SvF UNIZA, v rámci ktorého sa uskutoční voľba kandidáta na dekana členmi AS SvF UNIZA
18. 6. 2018    
Podanie návrhu AS SvF UNIZA rektorovi na vymenovanie dekana SvF UNIZA pre funkčné obdobie 2018 až 2022

20.05.2018 - Vyhlásenie 13. ročníka ceny BAKALÁR 2018

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje

13. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia Bakalár 2018.

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu bakalársku prácu. Jej predmetom sú bakalárske práce v študijných odboroch architektúra
a urbanizmus, architektonická tvorba, pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.
Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.
:: Vyhlásenie súťaže BAKALÁR 2018 ::
:: Štatút súťaže ::

02.05.2018 - The Trail by VINCI Construction

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu študentom SvF UNIZA, ktorí sa zúčastnili česko – slovenského kola študentskej súťaže The Trail by VINCI Construction. Súťaž sa uskutočnila 19. 4. 2018 v Prahe v sídle stavebnej spoločnosti SMP Cz (Stavby mostov Praha).
V česko-slovenskom kole sa stretli 3 tímy z ČVUT Praha (Concrete Ladies, CUT Rangers, Czechi(de)a) a 2 tímy zo Žilinskej univerzity v Žiline (CEF group, Wonders of Tomorrow). Všetky tímy prezentovali svoj projekt v anglickom jazyku pred odbornou komisiou a o projektoch s komisiou diskutovali. Študenti sa tiež zúčastnili exkurzie stavby Rekonštrukcia Národného múzea v Prahe.
Do medzinárodného projektu sa zapojilo 1 259 účastníkov 77 národností z 58 krajín a 350 vysokých škôl a univerzít. Víťaz z česko-slovenského kola postúpil do záverečného medzinárodného kola, ktoré sa bude konať v Paríži 18. 5. 2018 a kde bude vyhlásený najlepší projekt z 13 vybraných.
Výsledky:
1. miesto: ČVUT – Czechi(de)a
2. – 3. miesto: UNIZA – CEF Group (Jaroslav Hurtiš, Dušan Kajan, Filip Kajan, Marek Výboch) a VUT – CUT Rangers
4. miesto: UNIZA – Wonders of Tomorrow (Kristína Čavajdová, Štefan Frič, Juraj Šaradín, Lukáš Vacula)
5. miesto: ČVUT – Concrete Ladies
The Trail by VINCI Construction: Medzinárodná súťaž so zameraním na operatívnu problematiku stavebného podniku a inovácie. Ako majú podniky z oblasti stavebníctva integrovať nové technológie, rozvíjať sa a prispôsobovať sa tak, aby zodpovedali očakávaniam našej spoločnosti a zlepšovali životný rámec.

:: fotogaléria ::

31.05.2018 - Doktorandské štúdium - prijímacie konanie 2018

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 54 oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia od akademického roka 2018/2019 (s nástupom od 1.9.2018)
v týchto študijných odboroch a študijných programoch:

5.1.4 pozemné stavby - teória a konštrukcie pozemných stavieb 
:: témy dizertačných prác ::
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
:: témy dizertačných prác ::
5.1.7 aplikovaná mechanika - aplikovaná mechanika
:: témy dizertačných prác ::
5.2.8 stavebníctvo - technológia a manažment stavieb
:: témy dizertačných prác ::

::  podmienky prijímacieho konania ::

Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na témy vypísané školiteľmi v jednotlivých študijných programoch.  Informácie o témach dizertačných prác v jednotlivých študijných programoch a tlačivo „Prihláška na doktorandské štúdium“ sú na internetovej adrese www.svf.uniza.sk,
pod záložkou O štúdiu > PhD. štúdium.

Termín podávania prihlášok na doktorandské štúdium je do 31. mája 2018.

24.04.2018 - ŠVOČ SvF UNIZA 2018 - výsledky

24. apríla 2018 sa na SvF UNIZA uskutočnila
súťaž študentskej vedeckej a odbornej činnosti
.

:: výsledky  ::

Všetkým zúčastneným súťažiacim ďakujeme za spracovanie súťažných prác a ich prezentácie. Úspešným riešiteľom blahoželáme a želáme úspech v česko-slovenskom kole súťaže.

13.04.2018 - BIM Workshop & EXPO 2018

lBIM_WE

13. apríla 2018 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutoční BIM Workshop & EXPO 2018, ktorý pre Vás pripravila BIM asociácia Slovensko, Stavebná fakulta STUBA a Vydavateľstvo Eurostav v spolupráci s odbornými partnermi. Sprievodným podujatím je súťaž pre VŠ študentov – BIM Challenge. Cieľom podujatia je popularizácia BIM problematiky a prezentácia dostupných riešení a produktov, ktoré sú dostupné na Slovensku.

Dovoľte mi, aby som Vás v mene organizačného výboru srdečne pozval na toto jedinečné podujatie. Tento ročník sme zaradili aj BIM EXPO zónu, ktorá Vám pomôže zorientovať sa vo svete informačných technológií v stavebníctve a dostupných BIM riešení a nástrojov. Tento rok sa predstaví až 23 vystavovateľov!

Nosnou časťou je BIM WORKSHOP – séria odborných prednášok, ktoré Vám poskytnú rôzne perspektívy na problematiku informačného modelovania stavieb. Všetko samozrejme s praktickými ukážkami od TOP odborníkov z praxe. Tento ročník je na program veľmi bohatý a rozmanitý. Spolu sa predstaví až 11 prednášajúcich z rôznych oblastí. Registrujte sa na podujatie čím skôr. Vstup je bezplatný, miesto je však limitované a rezervácia je nutná. Registrácia na BIM Workshop je dostupná na stránke https://www.bimas.sk/workshop

PROGRAM
08:00 – 14:00    BIM CHALLENGE – B311
09:00 – 13:00    BIM WORKSHOP – B319
13:00 – 14:00    BUSINESS LUNCH - NETWORKING
08:30 – 14:00    BIM EXPO – B316
14:00 – 15:00    PRACOVNÁ BURZA PRE ŠTUDENTOV VŠ – B319
17:00 – 18:00    VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

BIM CHALLENGE: Súťaž zručnosti pre vysokoškolských študentov sa zameriava nielen na rýchlosť, akou dokážu študenti modelovať v BIM prostredí, ale najmä na konzistenciu modelu a kvalitu požadovaných výstupov. Výsledky hodnotí nezávislá odborná komisia a výhercovia získajú veľmi zaujímavé vecné ceny.

PRACOVNÁ BURZA: Prezentácia vybraných partnerov – firiem, ktorí majú záujem zamestnať tých najlepších absolventov, ktorí sa venujú informačnému modelovaniu stavieb. Krátka informácia o pôsobení a zameraní firmy s oslovením študentov – súťažiacich na celoslovenskom finále BIM CHALLENGE.

PODUJATIE PODPORILI
Partneri BCH18_1

22.03.2018 - Voľby do AS SvF 2018

Harmonogram volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty (AS SvF) UNIZA 2018:

 • 12. 3. 2018 vyhlásenie menovitého zloženia kandidátov za členov AS SvF UNIZA.

::  Výsledky volieb členov zamestnaneckej časti Akademického senátu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline pre funkčné obdobie 2018 – 2022 ::

::  Výsledky volieb členov študentskej časti Akademického senátu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline pre funkčné obdobie 2018 – 2022 ::

 • 22. 3. 2018 začiatok funkčného obdobia nového AS SvF UNIZA – prvé zasadnutie AS SvF UNIZA.

16.02.2018 - Príkazy a rozhodnutia dekana 2018

07.02.2018 - Deň otvorených dverí SvF UNIZA 2018

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala 7. februára 2018 Deň otvorených dverí.

Ďakujeme všetkým návštevníkom a prezentujúcim za príjemnú atmosféru!

::  prezentácia pdf   ::  fotogaléria (1. časť) ::  fotogaléria (2. časť)  ::  video  ::

06.02.2018 - Výsledky 7. ročníka Inžinierskej ceny 2017

6. februára 2018 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 7. ročníka Inžinierskej ceny 2017 za najlepšiu diplomovú prácu obhájenú v akademickom roku 2016/2017.

Ing. Peter Michálek, absolvent študijného programu nosné konštrukcie budov a doktorand na Katedre stavebných konštrukcií a mostov, získal v tejto celoslovenskej súťaži čestné uznanie. Diplomová práca má názov 'Alternatívny návrh vyhliadkovej veže na vrchu Tábor' a vedúcim práce bol Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.
Blahoželáme!

:: tlačová správa ::

18.01.2018 - Výsledky 12. ročníka ceny BAKALÁR 2017

Dňa 18. januára 2018 sa na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry
a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALÁR 2017 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2017.

Bc. Juraj Šaradín, študent študijného programu inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, získal 3. miesto v sekcii Inžinierske konštrukcie a pozemné stavby.
Bakalárska práca má názov Návrh a posúdenie nosných prvkov rodinného domu v Piešťanoch
a vedúcim práce bol Ing. Miroslav Brodňan, PhD.

Blahoželáme!

Po odovzdaní ocenení sa konala prezentácia bakalárskych prác študentami a vernisáž výstavy posterov. Postre sú zverejnené a vystavené do 30. januára 2018
vo výstavných priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.

:: www ::

31.10.2017 - Európska noc výskumníkov

26. a 27. septembra 2017 sa v Bruseli uskutočnil ďalší ročník podujatia "Európska noc výskumníkov - Science is wonderfull". Podujatie podporuje Európska komisia ako súčasť „Marie Skłodowska-Curie Actions“ s cieľom podporiť kariéru výskumných pracovníkov. Mladí a nádejní výskumníci z celej Európy sa podelili o svoje vedomosti, poznatky a výskumné metódy so širokou verejnosťou. Slovensko
na podujatí zastupovala doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského,
Mgr. Martina Lipková zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Ing. Jakub Chromčák zo Žilinskej univerzity v Žiline
a Mgr. Michal Grinč PhD. pracujúci v oblasti geofyziky, zememeračstva, stavebného inžinierstva a geodézie.

:: www ::

01.09.2017 - Harmonogram akademického roku 2017/2018

Harmonogram akademického roku 2017/2018
- bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

Harmonogram akademického roku 2017/2018
- doktorandské štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::


01.09.2017 - Študentské e-mailové kontá

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline na vzájomnú komunikáciu so študentmi používa v systéme jednotlivej aj skupinovej e-mailovej komunikácie výlučne štandardizované e-mailové adresy UNIZA vo formáte upn@stud.uniza.sk.
Študenti môžu na správu e-mailov využiť http://webmail.stud.uniza.sk/
webmail


01.09.2017 - Študijní poradcovia 2017/2018

Študijní poradcovia na SvF UNIZA v akademickom roku 2017/2018  :: pdf ::

Konzultačné hodiny študijných poradcov v zimnom semestri 2017/2018  :: pdf ::

Metodické usmernenie č. 5/2016 o študijných poradcoch na SvF UNIZA  :: pdf ::

01.09.2017 - Sociálne štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline

Referát sociálnych štipendií bol presťahovaný do miestnosti AA016 (vedľa strediska čipových kariet).

01.09.2017 - Informácie o štúdiu 2017/2018

24.01.2017 - Výsledky 6. ročníka Inžinierskej ceny 2016

24. januára 2017 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 6. ročníka Inžinierskej ceny 2016 za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2015/2016.

Ing. Marek Bednár, absolvent študijného programu nosné konštrukcie budov, získal v tejto celoslovenskej súťaži hlavnú cenu a stal sa laureátom Inžinierskej ceny 2016. Diplomová práca má názov 'Športová hala v Šamoríne – zastrešenie' a vedúcim práce bol Ing. Jozef Gocál, PhD.
Blahoželáme!

Po odovzdaní ocenení sa konala prezentácia diplomových prác a vernisáž výstavy posterov.
Postre sú zverejnené a vystavené do 30. januára 2017 vo výstavných priestoroch
Stavebnej fakulty STU v Bratislave (2. poschodie, blok B).

:: tlačová správa ::

04.11.2015 - Stavebná fakulta video

Propagačné videá o Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline natočené v roku 2015.
:: video 1 ::                               :: video 2 ::

13.12.2013 - Ukážka činnosti simulátora riadenia tunelov - CVD

Dňa 17.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý bol vybudovaný s podporou Agentúry Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) na Žilinskej univerzite v Žiline.  Ukážka činnosti simulátora sa bude konať dňa 17.12.2013 o 11,00 h v Centre výskumu v doprave, ktoré vzniklo v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Na otvorení sa zúčastní aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, Ing. Milan Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá výstavbu a správu tunelov v Slovenskej republike vykonáva a  Ing. Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného za riešiteľa výskumnej úlohy.

Kontaktná adresa: Ing. Katarína Ilovská, tel. 041/513 5851, e.mail: katarina.ilovska@fstav.uniza.sk

:: info :: www.uniza.sk ::

07.04.2017 - Výročná správa o činnosti SvF UNIZA za rok 2016

17.04.2016 - Výročná správa o činnosti SvF UNIZA za rok 2015

10.04.2015 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2014

14.03.2014 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2013

07.01.2014 - Dlhodobý zámer rozvoja SvF UNIZA