ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
 • Prijímacie konanie
  Prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium na SvF UNIZA od akademického roku 2019/2020.
  Elektronická prihláška :: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/.

  Podrobné informácie o prijímacom konaní sú uverejnené v sekcii
  Pre uchádzačov


  2. kolo prijímacieho konania na Bc. a Ing. štúdium 24.6. - 16.8.2019
  Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, poskytne UNIZA ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.
 • Mobility učiteľov
  Mobility učiteľov Erasmus

  Vážení učitelia, pre vycestovanie na prednáškový pobyt Erasmus vyplňte prihlášku a podpísanú ju doručte mne alebo p.Bežillovej. K prihláške je treba doložiť pozývací list alebo potvrdený program výučby partnerskou stranou (aj e-mailom alebo faxom).
  Termín prihlásenia: 30.4.2014
  Zoznam partnerských univerzít a ich kódy (.xls)
  :: info :: Program_EN ::

 • Študetské mobility
  Študentské mobility.
  logo_stipendia www.stipendia.sk
  Národný štipendijný program na podporu mobilít
  :: Info SK :: Info EN ::

  Vyhlásenie podávania prihlášok mobilít ERASMUS
  :: info ::
 • Habilitácie a inaugurácie
  Aktuálne kritéria vedeckej rady pre habilitačné a inauguračné konania
   

19.08.2019 - Obhajoba dizertačných prác 27.8., 28.8.2019

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa

27. augusta 2019 o 09:00 h

v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
(AE307, Univerzitná 8215/1, Žilina) bude obhajovať dizertačnú prácu
Ing. Jaroslav Leštach
študent doktorandského štúdia v externej forme na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Téma dizertačnej práce: 
"Technologické princípy realizácie prestupov a vedení inštalácií v konštrukciách energeticky úsporných budov"

Študijný odbor 5.2.8 stavebníctvo   
študijný program technológia a manažment stavieb.

27. augusta 2019 o 10:30 h

v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
(AE307, Univerzitná 8215/1, Žilina) bude obhajovať dizertačnú prácu
Ing. Veronika Kabátová
študentka doktorandského štúdia v dennej forme na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Téma dizertačnej práce: 
"Analýza transportu tepla a vody vybranými sendvičovými stenami drevostavieb"

Študijný odbor 5.1.4 pozemné stavby
študijný program teória a konštrukcie pozemných stavieb.

27. augusta 2019 o 12:00 h

v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
(AE307, Univerzitná 8215/1, Žilina) bude obhajovať dizertačnú prácu
Ing. Martina Margorínová
študentka doktorandského štúdia v dennej forme na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.
Téma dizertačnej práce: 
"Analýza celospoločenských nákladov projektu výstavby a prevádzky pozemnej komunikácie"

Študijný odbor 5.2.8 stavebníctvo   
študijný program technológia a manažment stavieb.

28. augusta 2019 o 09:00 h

v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
(AE307, Univerzitná 8215/1, Žilina) bude obhajovať dizertačnú prácu
Ing. Martina Holičková
študentka doktorandského štúdia v dennej forme na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

 Téma dizertačnej práce: 

"Účinnosť geosyntetickej výstuže v konštrukciách násypov na neúnosnom podloží"

Študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby   
študijný program teória a konštrukcie inžinierskych stavieb.

20.08.2019 - Obhajoba dizertačných prác 21.8. Pitlová, Holý

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa

21. augusta 2019 o 10:00 h

v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
(AE307, Univerzitná 8215/1, Žilina) bude obhajovať dizertačnú prácu
Ing. Eva Pitlová
študentka doktorandského štúdia v dennej forme na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Téma dizertačnej práce: 
"Kapacitné analýzy križovatiek z hľadiska ich stavebného a dopravného usporiadania"
Študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby   
študijný program teória a konštrukcie inžinierskych stavieb.

21. augusta 2019 o 11:30 h

v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
(AE307, Univerzitná 8215/1, Žilina) bude obhajovať dizertačnú prácu
Ing. Martin Holý
študent doktorandského štúdia v dennej forme na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

 Téma dizertačnej práce: 
"Využitie viskozity pri hodnotení kvalitatívnych parametrov asfaltových spojív"

Študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby   
študijný program teória a konštrukcie inžinierskych stavieb.

20.08.2018 - Obhajoba dizertačných prác 19. 8. 2019 M. Strieška, L. Krkoška

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa

19. augusta 2019 o 9:00 h

v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
(AE307, Univerzitná 8215/1, Žilina)
bude obhajovať dizertačnú prácu

Ing. Miroslav Strieška
študent
doktorandského štúdia v dennej forme na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Téma dizertačnej práce:
"Influence of corrosion on reliability of reinforced concrete structures
(Vplyv koróznych činiteľov na spoľahlivosť železobetónových konštrukcií)"

Študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby  
študijný program teória a konštrukcie inžinierskych stavieb.

19. augusta 2019 o 10:30 h


v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
(AE307, Univerzitná 8215/1, Žilina)
bude obhajovať dizertačnú prácu

Ing. Lukáš Krkoška
študent
doktorandského štúdia v dennej forme na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Téma dizertačnej práce:
"Vplyv zmeny teplôt na spoľahlivost' predpätých komorových mostov"
Študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby  
študijný program teória a konštrukcie inžinierskych stavieb.

15.07.2019 - Prijímacie konanie PhD

SvF UNIZA organizuje druhé kolo prijímacieho konania na vypísané témy dizertačných prác pre akademický rok 2019/2020.

03.06.2019 - XXVIII R-S-P Seminar TFoCE 2019

RSP 2019

04.07.2019 - Zápisy do 2.,3., a 4. ročníkov Bc. a Ing. štúdia

Termíny kontroly štúdia (uzavretie výkazu o štúdiu v ak. r. 2018/2019, zápis na štúdium v ak. roku 2019/2020) sú v harmonograme akademického roka 2019/2020 stanovené nasledovne: 
bakalárske štúdium v dennej forme
do 2. ročníka: 15.7.2019 
do 3. ročníka: 16.7.2019 
do 4. ročníka: 16.7.2019 
bakalárske štúdium v externej forme
do 2. ročníka: 19.7.2019 
do 3. ročníka: 19.7.2019 
do 4. ročníka: 19.7.2019 
inžinierske štúdium v dennej forme
do 2. ročníka: 24.7.2019 
inžinierske štúdium v externej forme
do 2. ročníka: 25.7.2019 
do 3. ročníka: 25.7.2019

04.07.2019 - Referát vzdelávania - úradné hodiny cez prázdniny

Počas prázdnin 2018/2019 sú na Referáte vzdelávania SvF UNIZA zmenené úradné hodiny.
:: zmena úradných hodín na RV SvF UNIZA :::

04.07.2019 - Zápisy do 1. nominálnych ročníkov na akademický rok 2019/2020

Zápis do 1. roku bakalárskeho štúdia v dennej  forme na akademický rok 2019/2020 sa uskutoční 17. 7. 2019 (streda) v Aule 5

 o 9:00 pre študijné programy Staviteľstvo, Geodézia a kartografia, Technológia a manažment stavieb

o 11:00 pre študijný program Pozemné staviteľstvo 

Zápis do 1. roku bakalárskeho štúdia v externej  forme na akademický rok 2019/2020 sa uskutoční 18. 7. 2019 (štvrtok) o 9:00 v Aule 5

Zápis do 1. roku inžinierskeho štúdia v dennej  forme na akademický rok 2019/2020 sa uskutoční 26. 7. 2019 (piatok) o 9:00 v Aule 5

Zápis do 1. roku inžinierskeho štúdia v externej  forme na akademický rok 2019/2020 sa uskutoční 23. 7. 2019 (utorok) o 9:00 v AE307

20.02.2019 - Letná škola ESTP Paríž

20.03.2019 - Športový deň fakulty

Dňa 13. júna 2019 sa uskutoční Športový deň Stavebnej fakulty v Univerzitnom stredisku Zuberec

Sports_day_SvF_2019

04.06.2019 - Vyhlásenie 9. ročníka Inžinierskej ceny 2019

Slovenská komora stavebných inžinierov 
a Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska a Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú

9. ročník Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2018/2019.

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu diplomovú prácu. Jej predmetom sú záverečné práce inžinierskeho štúdia v oblasti Pozemné stavby – budovy a v oblasti Inžinierske stavby.
Cena je celoštátna súťaž o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.

20.05.2019 - Vyhlásenie 14. ročníka ceny BAKALÁR 2019

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje

14. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia Bakalár 2019.

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu bakalársku prácu. Jej predmetom sú bakalárske práce v študijných odboroch architektúra
a urbanizmus, architektonická tvorba, pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.
Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.
:: Vyhlásenie súťaže BAKALÁR 2019 ::
:: Štatút súťaže ::

13.05.2019 - Medzinárodná konferencia ŠVOČ

Medzinárodná konferencia ŠVOČ - študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt 

Českej a Slovenskej republiky, ktorej sa zúčastňujú študenti a študentské kolektívy z radov študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia stavebných fakúlt
ČVUT Praha, STU Bratislava, VUT Brno, TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU Žilina,
sa bude konať 16. mája 2019 na našej fakulte.

02.05.2019 - Výsledky volieb do AS UNIZA 2019

Vyhlásenie výsledkov volieb do akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline

Vážení členovia akademickej obce Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA),

dovoľujem si Vás aj touto formou informovať o voľbách do Akademického senátu (AS) UNIZA. Voľby sa v zmysle harmonogramu schváleného AS UNIZA 1. apríla 2019 uskutočnia 6. mája 2019 od 8:00 h do 16:00 h v miestnosti AS SvF UNIZA AE 108.

Navrhnutí kandidáti za Stavebnú fakultu do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline  pre funkčné obdobie 2019 až 2023:

Uvedení členovia zamestnaneckej časti Stavebnej fakulty (SvF) Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) písomne potvrdili súhlas s ich kandidatúrou do Akademického senátu (AS) UNIZA

1. Ing. Roman Bulko, PhD.

2. prof. Dr. Ing. Martin Decký

3. Ing. Matúš Farbák, PhD.

4. RNDr. Michaela Holešová, PhD.

5. doc. Ing. Agnes Iringová, PhD.

6. prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

7. doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.

8. Ing. Štefan Šedivý, PhD.

Stručné osobnostné a profesijné charakteristiky kandidátov za SvF do AS UNIZA možno nájsť na Intranete UNIZA

Maximálny počet volených kandidátov v zamestnaneckej časti akademickej obce SvF je 3.

S úctou

prof. Dr. Ing. Martin Decký

predseda AS SvF UNIZA

30.04.2019 - Dekanské voľno 16.5.2019

Dekan fakulty udeľuje študentom SvF UNIZA dekanské voľno dňa 

16. mája 2019 od 9:00 do 13:00.

Na SvF UNIZA sa uskutoční 

Medzinárodná konferencia ŠVOČ – študentskej vedeckej a odbornej činnosti

stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky.

Dekanské voľno neplatí pre študentov, ktorí majú v tomto dni plánované odborné exkurzie alebo cvičenia v teréne.

::Príkaz dekana 7/2019::

09.04.2019 - Vyhlásenie volieb do AS UNIZA

V zmysle článku 4 ods. 1 a ods. 7 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA“) predseda AS UNIZA vyhlasuje voľby členov zamestnaneckej a študentskej časti akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline na funkčné obdobie máj 2019 – máj 2023.

08.04.2019 - Ocenenie profesora Vičana

Pán prof. Ing. Josef Vičan, CSc., získal významné ocenenie „Osobnosť železničnej a mestskej koľajovej dopravy na Slovensku za rok 2019“,

ktoré mu bolo odovzdané na medzinárodnej odbornej konferencii „Fórum koľajovej dopravy“.

Srdečne blahoželáme

04042019_oceneny_prof_Vican

::Viac informácií:: 

04.04.2019 - Dekanské voľno 23.4.2019

Dekan fakulty udeľuje všetkým študentom SvF UNIZA dekanské voľno dňa 23. apríla 2019.

 

12.03.2019 - Habilitačné prednášky 28.3.2019

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa dňa

28. marca 2019 o 9.30 a o 11.30 

uskutočnia v zasadacej miestnosti dekana SvF UNIZA (AE307, Univerzitná 8215/1, 026 01 Žilina) 
verejné habilitačné prednášky
a obhajoby habilitačných prác
odborných asistentov Katedry stavebných konštrukcií a mostov 
Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline:

Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.

na tému

Pôsobenie spriahnutých oceľobetónových mostov a ich globálna analýza

v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Ing. Miroslav Brodňan, PhD.

na tému

Pôsobenie degradačných činiteľov a ich vplyv na železobetónové konštrukcie

v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

13.03.2019 - BIM Challenge 2019

12.02.2019 - Výsledky 8. ročníka Inžinierskej ceny 2018

5. februára 2019 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 8. ročníka Inžinierskej ceny 2018 za najlepšiu diplomovú prácu obhájenú v akademickom roku 2017/2018.

Ing. Marek Kováč, absolvent študijného programu inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, získal v tejto celoslovenskej súťaži čestné uznanie.

Diplomová práca má názov 'Most na diaľnici D1 nad Klčovským potokom' a vedúcim práce bol doc. Ing. Martin Moravčík, PhD.

Blahoželáme!

21.11.2018 - Geosyntetika 2019

Geosyntetika 2019

20.11.2018 - Ponuka na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta MDV SR

OZNÁMENIE o ponuke na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta MDV SR

01.09.2018 - Harmonogram akademického roku 2018/2019

Harmonogram akademického roku 2018/2019
- bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

Harmonogram akademického roku 2018/2019
- doktorandské štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

01.09.2018 - Informácie o štúdiu 2018/2019

01.09.2018 - Študijní poradcovia 2018/2019

Študijní poradcovia na SvF UNIZA v akademickom roku 2018/2019  :: pdf ::

Konzultačné hodiny študijných poradcov v zimnom semestri 2018/2019  :: pdf ::

Metodické usmernenie č. 5/2016 o študijných poradcoch na SvF UNIZA  :: pdf ::

01.09.2018 - Študentské e-mailové kontá

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline na vzájomnú komunikáciu so študentmi používa v systéme jednotlivej aj skupinovej e-mailovej komunikácie výlučne štandardizované e-mailové adresy UNIZA vo formáte upn@stud.uniza.sk.
Študenti môžu na správu e-mailov využiť http://webmail.stud.uniza.sk/
webmail


01.09.2018 - Sociálne štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline

Referát sociálnych štipendií je v miestnosti AA016 (vedľa strediska čipových kariet).

24.09.2018 - Príkazy a rozhodnutia dekana 2018

25.05.2018 - Vyhlásenie 8. ročníka Inžinierskej ceny 2018

Slovenská komora stavebných inžinierov
a Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska a Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú

8. ročník Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2017/2018.

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu diplomovú prácu. Jej predmetom sú záverečné práce inžinierskeho štúdia v oblasti Pozemné stavby – budovy a v oblasti Inžinierske stavby.
Cena je celoštátna súťaž o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.

20.05.2018 - Vyhlásenie 13. ročníka ceny BAKALÁR 2018

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje

13. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia Bakalár 2018.

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu bakalársku prácu. Jej predmetom sú bakalárske práce v študijných odboroch architektúra
a urbanizmus, architektonická tvorba, pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.
Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.
:: Vyhlásenie súťaže BAKALÁR 2018 ::
:: Štatút súťaže ::

02.05.2018 - The Trail by VINCI Construction

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu študentom SvF UNIZA, ktorí sa zúčastnili česko – slovenského kola študentskej súťaže The Trail by VINCI Construction. Súťaž sa uskutočnila 19. 4. 2018 v Prahe v sídle stavebnej spoločnosti SMP Cz (Stavby mostov Praha).
V česko-slovenskom kole sa stretli 3 tímy z ČVUT Praha (Concrete Ladies, CUT Rangers, Czechi(de)a) a 2 tímy zo Žilinskej univerzity v Žiline (CEF group, Wonders of Tomorrow). Všetky tímy prezentovali svoj projekt v anglickom jazyku pred odbornou komisiou a o projektoch s komisiou diskutovali. Študenti sa tiež zúčastnili exkurzie stavby Rekonštrukcia Národného múzea v Prahe.
Do medzinárodného projektu sa zapojilo 1 259 účastníkov 77 národností z 58 krajín a 350 vysokých škôl a univerzít. Víťaz z česko-slovenského kola postúpil do záverečného medzinárodného kola, ktoré sa bude konať v Paríži 18. 5. 2018 a kde bude vyhlásený najlepší projekt z 13 vybraných.
Výsledky:
1. miesto: ČVUT – Czechi(de)a
2. – 3. miesto: UNIZA – CEF Group (Jaroslav Hurtiš, Dušan Kajan, Filip Kajan, Marek Výboch) a VUT – CUT Rangers
4. miesto: UNIZA – Wonders of Tomorrow (Kristína Čavajdová, Štefan Frič, Juraj Šaradín, Lukáš Vacula)
5. miesto: ČVUT – Concrete Ladies
The Trail by VINCI Construction: Medzinárodná súťaž so zameraním na operatívnu problematiku stavebného podniku a inovácie. Ako majú podniky z oblasti stavebníctva integrovať nové technológie, rozvíjať sa a prispôsobovať sa tak, aby zodpovedali očakávaniam našej spoločnosti a zlepšovali životný rámec.

:: fotogaléria ::

24.04.2018 - ŠVOČ SvF UNIZA 2018 - výsledky

24. apríla 2018 sa na SvF UNIZA uskutočnila
súťaž študentskej vedeckej a odbornej činnosti
.

:: výsledky  ::

Všetkým zúčastneným súťažiacim ďakujeme za spracovanie súťažných prác a ich prezentácie. Úspešným riešiteľom blahoželáme a želáme úspech v česko-slovenskom kole súťaže.

07.02.2018 - Deň otvorených dverí SvF UNIZA 2018

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala 7. februára 2018 Deň otvorených dverí.

Ďakujeme všetkým návštevníkom a prezentujúcim za príjemnú atmosféru!

::  prezentácia pdf   ::  fotogaléria (1. časť) ::  fotogaléria (2. časť)  ::  video  ::

06.02.2018 - Výsledky 7. ročníka Inžinierskej ceny 2017

6. februára 2018 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 7. ročníka Inžinierskej ceny 2017 za najlepšiu diplomovú prácu obhájenú v akademickom roku 2016/2017.

Ing. Peter Michálek, absolvent študijného programu nosné konštrukcie budov a doktorand na Katedre stavebných konštrukcií a mostov, získal v tejto celoslovenskej súťaži čestné uznanie. Diplomová práca má názov 'Alternatívny návrh vyhliadkovej veže na vrchu Tábor' a vedúcim práce bol Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.
Blahoželáme!

:: tlačová správa ::

18.01.2018 - Výsledky 12. ročníka ceny BAKALÁR 2017

Dňa 18. januára 2018 sa na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry
a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALÁR 2017 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2017.

Bc. Juraj Šaradín, študent študijného programu inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, získal 3. miesto v sekcii Inžinierske konštrukcie a pozemné stavby.
Bakalárska práca má názov Návrh a posúdenie nosných prvkov rodinného domu v Piešťanoch
a vedúcim práce bol Ing. Miroslav Brodňan, PhD.

Blahoželáme!

Po odovzdaní ocenení sa konala prezentácia bakalárskych prác študentami a vernisáž výstavy posterov. Postre sú zverejnené a vystavené do 30. januára 2018
vo výstavných priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.

:: www ::

31.10.2017 - Európska noc výskumníkov

26. a 27. septembra 2017 sa v Bruseli uskutočnil ďalší ročník podujatia "Európska noc výskumníkov - Science is wonderfull". Podujatie podporuje Európska komisia ako súčasť „Marie Skłodowska-Curie Actions“ s cieľom podporiť kariéru výskumných pracovníkov. Mladí a nádejní výskumníci z celej Európy sa podelili o svoje vedomosti, poznatky a výskumné metódy so širokou verejnosťou. Slovensko
na podujatí zastupovala doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského,
Mgr. Martina Lipková zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Ing. Jakub Chromčák zo Žilinskej univerzity v Žiline
a Mgr. Michal Grinč PhD. pracujúci v oblasti geofyziky, zememeračstva, stavebného inžinierstva a geodézie.

:: www ::

04.11.2015 - Stavebná fakulta video

Propagačné videá o Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline natočené v roku 2015.
:: video 1 ::                               :: video 2 ::

13.12.2013 - Ukážka činnosti simulátora riadenia tunelov - CVD

Dňa 17.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý bol vybudovaný s podporou Agentúry Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) na Žilinskej univerzite v Žiline.  Ukážka činnosti simulátora sa bude konať dňa 17.12.2013 o 11,00 h v Centre výskumu v doprave, ktoré vzniklo v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Na otvorení sa zúčastní aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, Ing. Milan Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá výstavbu a správu tunelov v Slovenskej republike vykonáva a  Ing. Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného za riešiteľa výskumnej úlohy.

Kontaktná adresa: Ing. Katarína Ilovská, tel. 041/513 5851, e.mail: katarina.ilovska@fstav.uniza.sk

:: info :: www.uniza.sk ::

07.04.2017 - Výročná správa o činnosti SvF UNIZA za rok 2016

17.04.2016 - Výročná správa o činnosti SvF UNIZA za rok 2015

10.04.2015 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2014

14.03.2014 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2013

07.01.2014 - Dlhodobý zámer rozvoja SvF UNIZA