ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
 • Prijímacie konanie
  Prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium na SvF UNIZA od akademického roku 2017/2018.
  Elektronická prihláška :: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/.

  Podrobné informácie o prijímacom konaní sú uverejnené v sekcii
  Pre uchádzačov


  Podávanie prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium do 31. 5. 2017
  Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, poskytne UNIZA ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.
 • Mobility učiteľov
  Mobility učiteľov Erasmus

  Vážení učitelia, pre vycestovanie na prednáškový pobyt Erasmus vyplňte prihlášku a podpísanú ju doručte mne alebo p.Bežillovej. K prihláške je treba doložiť pozývací list alebo potvrdený program výučby partnerskou stranou (aj e-mailom alebo faxom).
  Termín prihlásenia: 30.4.2014
  Zoznam partnerských univerzít a ich kódy (.xls)
  :: info :: Program_EN ::

 • Študetské mobility
  Študentské mobility.
  logo_stipendia www.stipendia.sk
  Národný štipendijný program na podporu mobilít
  :: Info SK :: Info EN ::

  Vyhlásenie podávania prihlášok mobilít ERASMUS
  :: info ::
 • Habilitácie a inaugurácie
  Aktuálne kritéria vedeckej rady pre habilitačné a inauguračné konania
   

14.08.2017 - Prijímacie konanie - 2. kolo

SvF UNIZA organizuje druhé kolo prijímacieho konania
v študijných programoch bakalárskeho štúdia v dennej forme: geodézia a kartografia, pozemné staviteľstvo, staviteľstvo a technológia a manažment stavieb
a v študijných programoch bakalárskeho štúdia v externej forme: staviteľstvo a technológia a manažment stavieb
Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania na bakalárske štúdium sú rovnaké
ako v prvom kole prijímacieho konania.

Termín podania prihlášok na bakalárske štúdium (2. kolo): od 23. 6. 2017 do 14. 8. 2017 (vrátane)

Termín zasadnutia komisie pre prijímacie konanie (2. kolo) - bez účasti uchádzačov: 25. 8. 2017

17.08.2017 - Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Veronika Valašková

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa

17. augusta 2017 o 10.00 h

v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
(AE307, Univerzitná 8215/1, Žilina)
bude obhajovať dizertačnú prácu

Ing. Veronika Valašková
študentka
doktorandského štúdia v dennej forme na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Téma dizertačnej práce:
Študijný odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika 
študijný program aplikovaná mechanika.

06.07.2017 - Promócie v akademickom roku 2016/2017

Promócie absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej a v externej forme
na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (SvF UNIZA) sa v akademickom roku 2016/2017 uskutočnia 6. a 7. júla 2017 vo Veľkej sále Mestského úradu v Žiline podľa priloženého rozpisu.
Každý absolvent sa po štátnej skúške dostaví na Referát vzdelávania SvF UNIZA
kvôli administratívnym úkonom, ktoré sú vykonávané pri ukončení štúdia na SvF UNIZA.
Vzhľadom na nácvik postupu slávnostnej promócie je potrebné, aby boli všetci promovaní absolventi k dispozícii vo Veľkej sále Mestského úradu 1 hodinu pred začiatkom promočného aktu v spoločenskom oblečení.

14.06.2017 - Prijímacie konanie 2017 - bakalárske štúdium - výsledky

Výsledky prijímacieho konania na študijné programy bakalárskeho štúdia,
ktoré SvF UNIZA realizuje od 1. 9. 2017 sú zverejnené
na https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/ .

06.06.2017 - Bakalárske a diplomové práce a štátne skúšky

Informácie o bakalárskych alebo diplomových prácach a o príprave štátnych skúšok
nájdete :: tu ::

31.05.2017 - Doktorandské štúdium - prijímacie konanie 2017

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 54 oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia od akademického roka 2017/2018 (s nástupom od 1.9.2017)
v týchto študijných odboroch a študijných programoch:

5.1.4 pozemné stavby - teória a konštrukcie pozemných stavieb 
:: témy dizertačných prác ::
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
:: témy dizertačných prác ::
5.1.7 aplikovaná mechanika - aplikovaná mechanika
:: témy dizertačných prác ::
5.2.8 stavebníctvo - technológia a manažment stavieb
:: témy dizertačných prác ::

::  podmienky prijímacieho konania ::

Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na témy vypísané školiteľmi v jednotlivých študijných programoch.  Informácie o témach dizertačných prác v jednotlivých študijných programoch a tlačivo „Prihláška na doktorandské štúdium“ sú na internetovej adrese www.svf.uniza.sk,
pod záložkou O štúdiu > PhD. štúdium.

Termín podávania prihlášok na doktorandské štúdium je do 31. mája 2017.

04.05.2017 - ŠVOČ SvF UNIZA 2017 - výsledky

Výsledky
fakultného kola ŠVOČ na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline,
ktoré sa uskutočnilo 28. 4. 2017.

23.05.2017 - Príkazy a rozhodnutia dekana. Metodické usmernenia 2017

23.09.2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017

Harmonogram akademického roku 2016/2017
- bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

Harmonogram akademického roku 2016/2017
- doktorandské štúdium v dennej a externej forme :: pdf :: aktualizované 23.9.2016

31.08.2016 - Informácie o štúdiu 2016/2017

15.12.2016 - Externé štúdium - rozvrhy v letnom semestri 2016/2017

 Externá forma štúdia - rozvrhy výučby
v letnom semestri 2016/2017 sú dostupné tu.

16.09.2016 - Študijní poradcovia 2016/2017

Študijní poradcovia na SvF UNIZA v akademickom roku 2016/2017  :: pdf ::

Konzultačné hodiny študijných poradcov v zimnom semestri 2016/2017  :: pdf ::

Metodické usmernenie č. 5/2016 o študijných poradcoch na SvF UNIZA  :: pdf ::

31.08.2016 - Študentské e-mailové kontá

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline na vzájomnú komunikáciu so študentmi používa v systéme jednotlivej aj skupinovej e-mailovej komunikácie výlučne štandardizované e-mailové adresy UNIZA vo formáte upn@stud.uniza.sk.
Študenti môžu na správu e-mailov využiť http://webmail.stud.uniza.sk/
webmail


08.09.2016 - Sociálne štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline

Referát sociálnych štipendií bol presťahovaný do miestnosti AA016 (vedľa strediska čipových kariet).

09.02.2017 - Deň otvorených dverí SvF UNIZA 2017 - prezentácia

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala 8. februára 2017 Deň otvorených dverí.

Ďakujeme všetkým účastníkom za návštevu!

:: prezentácia video :: prezentácia pdf ::  fotogaléria  ::

24.01.2017 - Výsledky 6. ročníka Inžinierskej ceny 2016

24. januára 2017 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 6. ročníka Inžinierskej ceny 2016 za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2015/2016.

Ing. Marek Bednár, absolvent študijného programu nosné konštrukcie budov, získal v tejto celoslovenskej súťaži hlavnú cenu a stal sa laureátom Inžinierskej ceny 2016. Diplomová práca má názov 'Športová hala v Šamoríne – zastrešenie' a vedúcim práce bol Ing. Jozef Gocál, PhD.
Blahoželáme!

Po odovzdaní ocenení sa konala prezentácia diplomových prác a vernisáž výstavy posterov.
Postre sú zverejnené a vystavené do 30. januára 2017 vo výstavných priestoroch
Stavebnej fakulty STU v Bratislave (2. poschodie, blok B).

:: tlačová správa ::

18.01.2017 - Výsledky 11. ročníka ceny BAKALÁR 2016

Dňa 18. januára 2017 sa na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien 11. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry
a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALÁR 2016 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2016.

Bc. Jakub Václavek, student študijného programu inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, získal získal 1. miesto v sekcii Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.
Bakalárska práca má názov Dopravná štúdia okružnej križovatky pri OC Dubeň a vedúcou práce bola doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD.

Blahoželáme!

Po odovzdaní ocenení sa konala prezentácia bakalárskych prác študentami a vernisáž výstavy posterov. Postre sú zverejnené a vystavené do 30. januára 2017
vo výstavných priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave (2. poschodie, blok B).

:: tlačová správa ::

04.11.2015 - Stavebná fakulta video

Propagačné videá o Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline natočené v roku 2015.
:: video 1 ::                               :: video 2 ::

31.05.2016 - Študovať techniku sa oplatí!

13.12.2013 - Ukážka činnosti simulátora riadenia tunelov - CVD

Dňa 17.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý bol vybudovaný s podporou Agentúry Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) na Žilinskej univerzite v Žiline.  Ukážka činnosti simulátora sa bude konať dňa 17.12.2013 o 11,00 h v Centre výskumu v doprave, ktoré vzniklo v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Na otvorení sa zúčastní aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, Ing. Milan Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá výstavbu a správu tunelov v Slovenskej republike vykonáva a  Ing. Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného za riešiteľa výskumnej úlohy.

Kontaktná adresa: Mgr. Anna Neslušanová, tel. 041/513 5851, e.mail: anna.neslusanova@fstav.uniza.sk

:: info :: www.uniza.sk ::

07.04.2017 - Výročná správa o činnosti SvF UNIZA za rok 2016

17.04.2016 - Výročná správa o činnosti SvF UNIZA za rok 2015

10.04.2015 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2014

14.03.2014 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2013

07.01.2014 - Dlhodobý zámer rozvoja SvF UNIZA