ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
 • Prijímacie konanie
  Prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium na SvF UNIZA od akademického roku 2018/2019.
  Elektronická prihláška :: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/.

  Podrobné informácie o prijímacom konaní sú uverejnené v sekcii
  Pre uchádzačov


  Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, poskytne UNIZA ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.
 • Mobility učiteľov
  Mobility učiteľov Erasmus

  Vážení učitelia, pre vycestovanie na prednáškový pobyt Erasmus vyplňte prihlášku a podpísanú ju doručte mne alebo p.Bežillovej. K prihláške je treba doložiť pozývací list alebo potvrdený program výučby partnerskou stranou (aj e-mailom alebo faxom).
  Termín prihlásenia: 30.4.2014
  Zoznam partnerských univerzít a ich kódy (.xls)
  :: info :: Program_EN ::

 • Študetské mobility
  Študentské mobility.
  logo_stipendia www.stipendia.sk
  Národný štipendijný program na podporu mobilít
  :: Info SK :: Info EN ::

  Vyhlásenie podávania prihlášok mobilít ERASMUS
  :: info ::
 • Habilitácie a inaugurácie
  Aktuálne kritéria vedeckej rady pre habilitačné a inauguračné konania
   

03.07.2018 - Promócie v akademickom roku 2017/2018

Promócie absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej a v externej forme
na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (SvF UNIZA) sa v akademickom roku 2017/2018 uskutočnia 3. a 4. júla 2018 vo Veľkej sále Mestského úradu v Žiline podľa priloženého rozpisu.
Každý absolvent sa po štátnej skúške dostaví na Referát vzdelávania SvF UNIZA
kvôli administratívnym úkonom, ktoré sú vykonávané pri ukončení štúdia na SvF UNIZA.
Vzhľadom na nácvik postupu slávnostnej promócie je potrebné, aby boli všetci promovaní absolventi k dispozícii vo Veľkej sále Mestského úradu 1 hodinu pred začiatkom promočného aktu v spoločenskom oblečení.

17.08.2018 - Prijímacie konanie - 2. kolo

SvF UNIZA organizuje druhé kolo prijímacieho konania
v študijných programoch bakalárskeho štúdia v dennej forme: geodézia a kartografia, pozemné staviteľstvo, staviteľstvo a technológia a manažment stavieb
v študijných programoch bakalárskeho štúdia v externej forme: staviteľstvo a technológia a manažment stavieb

Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania na bakalárske štúdium sú rovnaké
ako v prvom kole prijímacieho konania.

Termín podania prihlášok (2. kolo): do 17. 8. 2018 (vrátane)

Termín zasadnutia komisie pre prijímacie konanie (2. kolo) - bez účasti uchádzačov: 24. 8. 2018

15.06.2018 - Voľba kandidáta na dekana SvF UNIZA

Akademický senát Stavebnej fakulty UNIZA (ďalej len SvF UNIZA") na svojom zasadnutí dňa 10.5.2018 vyhlásil voľbu kandidáta na dekana a schválil harmonogram volieb kandidáta na dekana SvF UNIZA.
Časový harmonogram voľby kandidáta na dekana:
14. až 18. 5. 2018
Navrhovanie kandidátov na dekana SvF UNIZA členmi akademickej obce SvF UNIZA
25. 5. 2018
do 12:00 h, písomný súhlas navrhnutých kandidátov s ich kandidatúrou na dekana SvF UNIZA so všetkými požiadavkami v zmysle §12 ods. 12 štatútu SvF UNIZA (krátky životopis a profesijná charakteristika) členom návrhovej komisii AS SvF UNIZA
29. 5. 2018
7. 6. 2018
Verejné predstavenie kandidátov akademickej obci SvF UNIZA:
8:00 h, miestnosť Aula 5.
15.00 h, internáty Hliny, blok V., miestnosť 601
15. 6. 2018
8:00 h, miestnosť AF106  Predstavenie kandidátov na verejnom zasadnutí AS SvF UNIZA, v rámci ktorého sa uskutoční voľba kandidáta na dekana členmi AS SvF UNIZA
Výsledok voľby

18. 6. 2018    
Podanie návrhu AS SvF UNIZA rektorovi na vymenovanie dekana SvF UNIZA pre funkčné obdobie 2018 až 2022

15.06.2018 - Príkazy a rozhodnutia dekana 2018

31.05.2018 - Prijímacie konanie 2018

kampan_1_final

31.05.2018 - Doktorandské štúdium - prijímacie konanie 2018

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 54 oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia od akademického roka 2018/2019 (s nástupom od 1.9.2018)
v týchto študijných odboroch a študijných programoch:

5.1.4 pozemné stavby - teória a konštrukcie pozemných stavieb 
:: témy dizertačných prác ::
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
:: témy dizertačných prác ::
5.1.7 aplikovaná mechanika - aplikovaná mechanika
:: témy dizertačných prác ::
5.2.8 stavebníctvo - technológia a manažment stavieb
:: témy dizertačných prác ::

::  podmienky prijímacieho konania ::

Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na témy vypísané školiteľmi v jednotlivých študijných programoch.  Informácie o témach dizertačných prác v jednotlivých študijných programoch a tlačivo „Prihláška na doktorandské štúdium“ sú na internetovej adrese www.svf.uniza.sk,
pod záložkou O štúdiu > PhD. štúdium.

Termín podávania prihlášok na doktorandské štúdium je do 31. mája 2018.

25.05.2018 - Vyhlásenie 8. ročníka Inžinierskej ceny 2018

Slovenská komora stavebných inžinierov
a Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska a Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú

8. ročník Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2017/2018.

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu diplomovú prácu. Jej predmetom sú záverečné práce inžinierskeho štúdia v oblasti Pozemné stavby – budovy a v oblasti Inžinierske stavby.
Cena je celoštátna súťaž o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.

20.05.2018 - Vyhlásenie 13. ročníka ceny BAKALÁR 2018

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje

13. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia Bakalár 2018.

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu bakalársku prácu. Jej predmetom sú bakalárske práce v študijných odboroch architektúra
a urbanizmus, architektonická tvorba, pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.
Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.
:: Vyhlásenie súťaže BAKALÁR 2018 ::
:: Štatút súťaže ::

02.05.2018 - The Trail by VINCI Construction

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu študentom SvF UNIZA, ktorí sa zúčastnili česko – slovenského kola študentskej súťaže The Trail by VINCI Construction. Súťaž sa uskutočnila 19. 4. 2018 v Prahe v sídle stavebnej spoločnosti SMP Cz (Stavby mostov Praha).
V česko-slovenskom kole sa stretli 3 tímy z ČVUT Praha (Concrete Ladies, CUT Rangers, Czechi(de)a) a 2 tímy zo Žilinskej univerzity v Žiline (CEF group, Wonders of Tomorrow). Všetky tímy prezentovali svoj projekt v anglickom jazyku pred odbornou komisiou a o projektoch s komisiou diskutovali. Študenti sa tiež zúčastnili exkurzie stavby Rekonštrukcia Národného múzea v Prahe.
Do medzinárodného projektu sa zapojilo 1 259 účastníkov 77 národností z 58 krajín a 350 vysokých škôl a univerzít. Víťaz z česko-slovenského kola postúpil do záverečného medzinárodného kola, ktoré sa bude konať v Paríži 18. 5. 2018 a kde bude vyhlásený najlepší projekt z 13 vybraných.
Výsledky:
1. miesto: ČVUT – Czechi(de)a
2. – 3. miesto: UNIZA – CEF Group (Jaroslav Hurtiš, Dušan Kajan, Filip Kajan, Marek Výboch) a VUT – CUT Rangers
4. miesto: UNIZA – Wonders of Tomorrow (Kristína Čavajdová, Štefan Frič, Juraj Šaradín, Lukáš Vacula)
5. miesto: ČVUT – Concrete Ladies
The Trail by VINCI Construction: Medzinárodná súťaž so zameraním na operatívnu problematiku stavebného podniku a inovácie. Ako majú podniky z oblasti stavebníctva integrovať nové technológie, rozvíjať sa a prispôsobovať sa tak, aby zodpovedali očakávaniam našej spoločnosti a zlepšovali životný rámec.

:: fotogaléria ::

24.04.2018 - ŠVOČ SvF UNIZA 2018 - výsledky

24. apríla 2018 sa na SvF UNIZA uskutočnila
súťaž študentskej vedeckej a odbornej činnosti
.

:: výsledky  ::

Všetkým zúčastneným súťažiacim ďakujeme za spracovanie súťažných prác a ich prezentácie. Úspešným riešiteľom blahoželáme a želáme úspech v česko-slovenskom kole súťaže.

07.02.2018 - Deň otvorených dverí SvF UNIZA 2018

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala 7. februára 2018 Deň otvorených dverí.

Ďakujeme všetkým návštevníkom a prezentujúcim za príjemnú atmosféru!

::  prezentácia pdf   ::  fotogaléria (1. časť) ::  fotogaléria (2. časť)  ::  video  ::

06.02.2018 - Výsledky 7. ročníka Inžinierskej ceny 2017

6. februára 2018 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 7. ročníka Inžinierskej ceny 2017 za najlepšiu diplomovú prácu obhájenú v akademickom roku 2016/2017.

Ing. Peter Michálek, absolvent študijného programu nosné konštrukcie budov a doktorand na Katedre stavebných konštrukcií a mostov, získal v tejto celoslovenskej súťaži čestné uznanie. Diplomová práca má názov 'Alternatívny návrh vyhliadkovej veže na vrchu Tábor' a vedúcim práce bol Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.
Blahoželáme!

:: tlačová správa ::

18.01.2018 - Výsledky 12. ročníka ceny BAKALÁR 2017

Dňa 18. januára 2018 sa na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry
a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALÁR 2017 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2017.

Bc. Juraj Šaradín, študent študijného programu inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, získal 3. miesto v sekcii Inžinierske konštrukcie a pozemné stavby.
Bakalárska práca má názov Návrh a posúdenie nosných prvkov rodinného domu v Piešťanoch
a vedúcim práce bol Ing. Miroslav Brodňan, PhD.

Blahoželáme!

Po odovzdaní ocenení sa konala prezentácia bakalárskych prác študentami a vernisáž výstavy posterov. Postre sú zverejnené a vystavené do 30. januára 2018
vo výstavných priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.

:: www ::

31.10.2017 - Európska noc výskumníkov

26. a 27. septembra 2017 sa v Bruseli uskutočnil ďalší ročník podujatia "Európska noc výskumníkov - Science is wonderfull". Podujatie podporuje Európska komisia ako súčasť „Marie Skłodowska-Curie Actions“ s cieľom podporiť kariéru výskumných pracovníkov. Mladí a nádejní výskumníci z celej Európy sa podelili o svoje vedomosti, poznatky a výskumné metódy so širokou verejnosťou. Slovensko
na podujatí zastupovala doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského,
Mgr. Martina Lipková zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
Ing. Jakub Chromčák zo Žilinskej univerzity v Žiline
a Mgr. Michal Grinč PhD. pracujúci v oblasti geofyziky, zememeračstva, stavebného inžinierstva a geodézie.

:: www ::

01.09.2017 - Harmonogram akademického roku 2017/2018

Harmonogram akademického roku 2017/2018
- bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

Harmonogram akademického roku 2017/2018
- doktorandské štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::


01.09.2017 - Študentské e-mailové kontá

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline na vzájomnú komunikáciu so študentmi používa v systéme jednotlivej aj skupinovej e-mailovej komunikácie výlučne štandardizované e-mailové adresy UNIZA vo formáte upn@stud.uniza.sk.
Študenti môžu na správu e-mailov využiť http://webmail.stud.uniza.sk/
webmail


01.09.2017 - Študijní poradcovia 2017/2018

Študijní poradcovia na SvF UNIZA v akademickom roku 2017/2018  :: pdf ::

Konzultačné hodiny študijných poradcov v zimnom semestri 2017/2018  :: pdf ::

Metodické usmernenie č. 5/2016 o študijných poradcoch na SvF UNIZA  :: pdf ::

01.09.2017 - Sociálne štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline

Referát sociálnych štipendií bol presťahovaný do miestnosti AA016 (vedľa strediska čipových kariet).

01.09.2017 - Informácie o štúdiu 2017/2018

04.11.2015 - Stavebná fakulta video

Propagačné videá o Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline natočené v roku 2015.
:: video 1 ::                               :: video 2 ::

13.12.2013 - Ukážka činnosti simulátora riadenia tunelov - CVD

Dňa 17.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý bol vybudovaný s podporou Agentúry Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) na Žilinskej univerzite v Žiline.  Ukážka činnosti simulátora sa bude konať dňa 17.12.2013 o 11,00 h v Centre výskumu v doprave, ktoré vzniklo v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Na otvorení sa zúčastní aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, Ing. Milan Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá výstavbu a správu tunelov v Slovenskej republike vykonáva a  Ing. Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného za riešiteľa výskumnej úlohy.

Kontaktná adresa: Ing. Katarína Ilovská, tel. 041/513 5851, e.mail: katarina.ilovska@fstav.uniza.sk

:: info :: www.uniza.sk ::

07.04.2017 - Výročná správa o činnosti SvF UNIZA za rok 2016

17.04.2016 - Výročná správa o činnosti SvF UNIZA za rok 2015

10.04.2015 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2014

14.03.2014 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2013

07.01.2014 - Dlhodobý zámer rozvoja SvF UNIZA