ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Vnútorné predpisy SvF UNIZA

Štatút SvF UNIZA - schválený a platný od 6.3.2017  :: pdf ::
          Staršie verzie
                    Štatút SvF UNIZA - schválený a platný od 26.10.2015  :: pdf ::
                    Štatút SvF UNIZA - schválený a platný od 31.3.2014  :: pdf ::
                    Štatút SvF UNIZA. Dodatok č. 1 - schválený a platný od 12.5.2014  :: pdf ::

                    Štatút SvF UNIZA - schválený a platný od 8.3.2010  :: pdf ::

Organizačný poriadok SvF UNIZA - schválený a platný od 19.1.2017  :: pdf ::
Organizačný poriadok SvF UNIZA. Príloha č. 1. Organizačná štruktúra SvF UNIZA - schválená 15.6.2018. Platná a účinná od 1.9.2018 :: pdf ::       

Štruktúra funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline - schválená 17.12.2015, platná a účinná od 17.12.2015 :: pdf ::
Napísal Janka Šestáková Sobota, 01 September 2018 08:07
 

Vnútorné predpisy Vedeckej rady SvF UNIZA

Rokovací poriadok Vedeckej rady SvF UNIZA - schválený a platný od 03.12.2015  :: pdf ::
Napísal Janka Šestáková Utorok, 06 Máj 2014 08:07
 

Vnútorné predpisy Akademického senátu SvF UNIZA

Rokovací poriadok Akademického senátu SvF UNIZA - schválený 17.12.2015 a platný od 18.12.2015  :: pdf ::

Zásady volieb do Akademického senátu SvF UNIZA a do Akademického senátu UNIZA - schválené a platné od 22.1.2018 :: pdf ::


Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 25 Január 2018 08:07
 

Habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá
na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na SvF UNIZA  :: pdf :: (schválené 10.03.2016)

Metodické usmernenie č. 8/2016 UNIZA Postup získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Žilinskej univerzite v Žiline  :: pdf ::  (schválené 15.11.2016)

Smernica UNIZA č. 116 Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov  :: pdf ::  (schválené 28.02.2014)

Smernica UNIZA č. 116 Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov - Dodatok 1  :: pdf :: (schválené 16.10.2014)

Smernica UNIZA č. 116 Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov - Dodatok 2  :: pdf :: (schválené 21.07.2015)

Profesijný životopis  :: doc ::

Napísal Janka Šestáková Streda, 23 November 2016 08:07
 

Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na SvF UNIZA a konkrétne podmienky
výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na SvF UNIZA - schválené a platné od 10.03.2016  :: pdf ::

          Staršie verzie

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na SvF ŽUŽ a konkrétne podmienky
výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na SvF ŽUŽ - schválené a platné od 22.05.2014  :: pdf ::

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na SvF ŽUŽ a konkrétne podmienky
výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na SvF ŽUŽ - schválené a platné od 07.02.2008  :: pdf ::

Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 17 Marec 2016 08:07