ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)


Formuláre

Profesijný životopis  :: doc ::
Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 17 Marec 2016 07:07
 

Základné dokumenty

Vyhláška 6/2005 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor  :: pdf ::

Vyhláška 457/2012 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor  :: pdf ::

Metodické usmernenie č. 8/2016 Postup získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Žilinskej univerzite v Žiline  :: pdf ::

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (schválené Vedeckou radou Žilinskej univerzity v Žiline 10.03.2016)  :: pdf ::

Smernica UNIZA č. 116 Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov  :: pdf ::  (schválené 28.02.2014)

Smernica UNIZA č. 116 Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov - Dodatok 1  :: pdf :: (schválené 16.10.2014)

Smernica UNIZA č. 116 Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov - Dodatok 2  :: pdf :: (schválené 21.07.2015)

Smernica UNIZA č. 103 o záverečných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline (Úplné znenie smernice z 23. januára 2012 v znení dodatku č.1 zo dňa 22.9.2014)  :: pdf ::

Napísal Janka Šestáková Streda, 23 November 2016 07:07