ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Z histórie

Stavebná fakulta bola založená v 1. októbra 1953 ako súčasť Vysokej školy železničnej v Prahe, ktorá vznikla odčlenením Fakulty železničného inžinierstva od ČVUT. V rokoch 1959 až 1961 sa škola presťahovala z Prahy do Žiliny a zároveň sa zmenil jej názov na Vysokú školu dopravnú. V roku 1961 sa Fakulta stavebná zlúčila s Fakultou dopravnou a vznikla Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy. V roku 1977 bola fakulta premenovaná na Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. V roku 1980 bola Vysoká škola dopravná premenovaná na Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline.

Stavebná fakulta opäť vznikla ako samostatný subjekt v roku 1990. Vo februári 1991 bola fakulta akreditovaná. Jej organizačnými zložkami bolo šesť katedier, ktoré vzdelávali študentov v študijnom odbore Rekonštrukcia a stavebná údržba dopravných stavieb.

V súčasnej dobe tvorí fakultu osem katedier (Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky, Katedra geodézie, Katedra geotechniky, Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Katedra cestného staviteľstva a Katedra technológie a manažmentu stavieb) a štyri podporné fakultné pracoviská (Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo, Centrum aplikovaného výskumu Stavebnej fakulty, Centrum výskumu v doprave a Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty).

Na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline sú pripravovaní odborníci pre inžinierske konštrukcie, dopravné a pozemné stavby a súvisiace oblasti. Od roku 1995 sa na fakulte uplatňuje kreditový systém štúdia, ktorý vytvára predpoklady pre aktívnejšie zapojenie sa študentov do vyučovacieho procesu a rozširuje študentom možnosti realizovať vlastnú predstavu o svojom profesionálnom zameraní. Hlavným cieľom vzdelávania je profilovať absolventov s kvalitným teoretickým základom a odbornými vedomosťami, absolventov schopných tvorivo aplikovať teóriu na konkrétne praktické problémy.

Na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline je uskutočňované vzdelávanie v troch stupňoch vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme: v bakalárskom štúdiu (štyri študijné programy), v inžinierskom štúdiu (osem študijných programov) a v doktorandskom štúdiu (štyri študijné programy).

Napísal Janka Šestáková Pondelok, 26 September 2016 08:32