UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Vedecká rada

Členov vedeckej rady navrhuje a po odsúhlasení Akademickým senátom fakulty vymenúva dekan fakulty. Predsedom vedeckej rady je dekan. Členmi sú prodekani, predseda Akademického senátu fakulty, učitelia, vedeckí pracovníci a významní odborníci z fakultných aj mimofakultných pracovísk schválení akademickým senátom fakulty.

Written by Janka Šestáková Monday, 14 March 2016 11:19
 

Scientific Council

New Scientific Council of the Faculty of Civil Engineering was established. Chairman of Scientific Council

is dean of faculty Prof. Josef Vičan, MSc.PhD.


Written by Janka Šestáková Thursday, 28 June 2018 18:10
 

Členovia Vedeckej rady SvF UNIZA

Predseda

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.                  (SvF UNIZA Žilina, dekan)

Podpredseda

doc. Ing. Peter Koteš, PhD.                     (SvF UNIZA Žilina, prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť)

Členovia

prof. Dipl. – Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. (SKSI, Bratislava, externý člen)

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. (KSKM, SvF UNIZA Žilina)

Dr. Ing. Ján Bušovský (Prodex s.r.o., Bratislava, externý člen)

prof. Ing. Ján Čelko, CSc. (KCS, SvF UNIZA Žilina)

prof. Dr. Ing. Martin Decký (KCS, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc. (KPSU, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. (FBI UNIZA Žilina)

doc. Ing. Agnes Iringová, PhD. (KPSU, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. (KŽSTH, SvF UNIZA Žilina)

doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová (KGd, SvF UNIZA Žilina)

prof. Dr. Ing. Jozef Komačka (KCS, SvF UNIZA Žilina).

prof. Ing. Karel Kovářík, CSc. (KGt, SvF UNIZA Žilina)

doc. Ing. Emil Kršák, PhD. (FRI UNIZA Žilina, dekan)

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. (SvF UNIZA Žilina, prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy)

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. (SvF UNIZA Žilina, prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť)

doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. (KSMAM, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc. (KSMAM, SvF UNIZA Žilina)

prof Ing. Ján Mikolaj, CSc. (KTMS, SvF UNIZA Žilina)

Ing. Slavomír Podmanický (Reming Consult a.s., Bratislava, externý člen)

prof. Dr. Ing. Milan Sága (SjF UNIZA Žilina, dekan)

Ing. Juraj Serva (Cesty Nitra a.s., Nitra, externý člen)

doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. (KGt, SvF UNIZA Žilina)

Ing. Róbert Šinály (Eurovia Sk a.s., Košice, externý člen)

doc. Ing. Alexander Tesár, DrSc. (Ústarch SAV Bratislava, externý člen)

RNDr. Pavol Tupý (Envigeo a.s., Banská Bystrica, externý člen)

prof. Ing. Josef Vičan, CSc. (KSKM, SvF UNIZA Žilina)

Written by Janka Šestáková Saturday, 21 April 2018 15:26
 

Čestní členovia Vedeckej rady SvF UNIZA

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. (FAST VUT Brno, dekan)

prof. Ing. Ján Benčat, PhD. (SvF UNIZA, emeritný dekan)

prof. Ing. Radim Čajka, CSc. (FAST, VŠB - TU Ostrava, dekan)

prof. Ing. Jiří Máca, Ph.D. (FAST ČVUT Praha, dekan)

doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. (SvF TU Košice, dekan)

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (SvF STU Bratislava, dekan)

Written by Janka Šestáková Wednesday, 09 May 2018 07:26