ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Veda a výskum

Vedeckovýskumná činnosť tvorí vedľa pedagogickej činnosti druhý nosný pilier práce fakulty. Súčasná vedeckovýskumná činnosť nadväzuje na pozitívne trendy z minulosti a je orientovaná na riešenie aktuálnych problémov súčasnosti vo väzbe na európske a svetové trendy vývoja.
V rámci odborného a vedeckého profilu fakulta rieši hlavne:

  • teoretické a praktické problémy plánovania, projektovania, výstavby, rehabilitácií a rekonštrukcií železničných tratí, ciest, diaľnic, mestských komunikácií, mostov a tunelov vrátane environmentálnych aspektov;

  • teoretické problémy návrhu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb - statické a dynamické analýzy konštrukcií, numerické modelovanie, numerické simulácie, numerické analýzy namáhania, pevnostné výpočty, veterné inžinierstvo, zvukovo-izolačné a tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií;

  • experimentálne analýzy a diagnostika inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb, modelové merania, hodnotenia a stanovania zaťažiteľností stavebných objektov, analýzy zvyškovej životnosti existujúcich mostov, stavebných konštrukcií a konštrukcií vozoviek;

  • rozhodovacie procesy,  stratégia rehabilitácií inžinierskych a dopravných stavieb, údržbové a optimalizačné metódy pri správe ciest, železníc, mostov a tunelov;

  • geoinformačné systémy v stavebnej praxi;

  • energetickú hospodárnosť budov;

  • experimentálne analýzy vlastností stavebných materiálov, stavebných konštrukcií a ich komponentov vrátane akreditovaného skúšobníctva.

Vedeckovýskumná činnosť fakulty je organizovaná a financovaná prostredníctvom dvoch základných foriem:

  • fakultný, inštitucionálny výskum podporovaný a organizovaný fakultou,
  • výskum na základe získaných vedeckovýskumných projektov rôznych druhov.
Napísal Administrator Streda, 02 Jún 2010 11:21