ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Grantové úlohy VEGA riešené na SvF UNIZA v roku 2017

Grantové úlohy VEGA riešené na SvF UNIZA v roku 2017

P. č.

Číslo projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Výdavky (EUR)

Kapitál.

Bežné

Celkom

1.

1/0275/17

Aplikácia numerických metód pri definovaní zmeny geometrickej polohy koľaje

Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.

0

12 286

12 286

2.

1/0716/17

Formulácia nových progesívnych numerických prístupov pre simuláciu sutinových prúdov

Sitányiová Dana, doc. Mgr., PhD.

0

5 832

5 832

3.

1/0300/17

Výskum funkčných a reologických vlastností asfaltových spojív

Remišová Eva, doc. Ing., PhD.

0

10 290

10 290

4.

1/0170/17

Štúdium využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre analýzu napäťových stavov a monitorovanie degradačných procesov na líniových stavbách.

Neslušan Miroslav, prof. Dr. Ing.

Za SvF:

Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing.

0

4500

4 500

5.

1/0537/17

Vplyv morfológie povrchu vozoviek na prevádzkovú spôsobilosť a produkciu imisií

Kováč Matúš, doc. Ing., PhD.

0

9 405

9 405

6.

1/0275/16

Optimalizácia konštrukcie podvalového podložia z aspektu nedopravného zaťaženia

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

0

7 605

7 605

7.

1/0945/16

Teória a tvorba energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií drevostavieb

Ďurica Pavol, prof. Ing., CSc.

0

15 300

15 300

8.

1/0926/16

Vystužený kompozitný penobetón ako alternatívna vrstva pre roznos zaťaženia do podložia

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

0

9 699

9 699

9.

1/0005/16

Modelovanie vybraných dynamických problémov v časovej i vo frekvenčnej oblasti

Melcer Jozef, prof. Ing., DrSc.

0

8 724

8 724

10.

2/0033/15

Vplyv opakovaného a dlhodobého namáhania na parametre interakcie pri sanácii železobetónových prvkov

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

0

3 755

3 755

11.

1/0336/15

Analýza časovo závislých, dlhodobo pôsobiacich degradačných činiteľov na spoľahlivosť betónových mostných konštrukcií

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

0

10 011

10 011

12.

1/0566/15

Vplyv environmentálneho zaťaženia na spoľahlivosť mostov

Koteš Peter, doc. Ing., PhD.

0

9 729

9 729

13.

1/0254/15

Implementácia nových diagnostických metód pre potreby optimalizácie životnosti vozoviek

Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing.

0

6 204

6 204

Spolu

0

113 340

113 340

Napísal Administrator Piatok, 29 Jún 2018 08:27
 

Grantové úlohy KEGA riešené na SvF UNIZA v roku 2017

Grantové úlohy KEGA riešené na SvF UNIZA v roku 2017

Por. č.

Číslo projektu (doba riešenia)

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Výdavky (EUR)

Kap.

Bežné

Celkom

1.

045ŽU-4/2017

Environmentálna príprava inžinierov pre uplatnenie vo verejnej správe

Ďurčanská Daniela doc. Ing. CSc.

0

3 275

3 275

2.

012ŽU-4/2016

2016 - 18

Hodnotenie existujúcich mostných objektov

prof. Ing. JosefVičan, CSc.

0

5 369

5 369

3.

019ŽU-4/2016

2016 - 18

Skutočné pôsobenie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií a mostov

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

0

3 764

3 764

Spolu

0

12 408

12 408

Napísal Administrator Piatok, 29 Jún 2018 08:28
 

Projekty APVV riešené na SvF UNIZA v roku 2017

Projekty APVV riešené na SvF UNIZA v roku 2017

Por. č.

Číslo projektu

(doba riešenia)

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Výdavky (EUR)

Kapit.

Bežné

1.

APVV-14-0772

2015-2018

Trvanlivosť prvkov dopravnej infraštruktúry

Koteš Peter, doc. Ing. PhD.

0

70925

2.

APVV-15-0340

2016-2019

Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov

UI SAV Bratislava, DanišovičPeter, Ing. PhD.

0

26 704

3.

SK - PL - 2015 - 0004

Vplyv environmentálneho zaťaženia na trvanlivosť inžinierskych stavieb

VičanJosef, prof. Ing., CSc.

0

2 000

4.

APVV DS-2016-0039

Trvanlivosť a udržateľnosť inžinierskych stavieb

Koteš Peter, doc. Ing. PhD.

0

5 000

Spolu

0

104 629

Napísal Administrator Piatok, 29 Jún 2018 08:29
 

Ostatné projekty výskumného charakteru riešené na SvF UNIZA v roku 2017

Ostatné projekty výskumného charakteru riešené na SvF UNIZA v roku 2017

P. č.

Číslo projektu objednávateľ

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Objem v EUR
bez DPH

1.

S-104-0001/17

Doprastav Expert & Partner

Experimentálny výskum deformačných charakteristík mostných objektov

Papán Daniel, Ing., PhD.

2 100,00

S-104-0002/17

AQUIFER

Experimentálny výskum únosnosti zemín penetračným sondovaním v lokalite Senec - Horný Dvor

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

2 268,00

3.

S-104-0003/17

RemingConsult

Monitoring kvality parametrov modernizovanej železničnej trate Púchov - Žilina

VičanJosef, prof. Ing., CSc.

4 207,98

4.

S-104-0004/17

Adifex

Sledovanie statického správania sa špecifickej pozemnej stavby

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

5 280,00

5.

S-104-0005/17

obec Dolný Hričov

Experimentálne vyšetrovanie vplyvu technickej seizmicity od dopravy na pozemné stavby

Papán Daniel, Ing., PhD.

41,67

6.

S-104-0006/17

Schiedel Slovensko s.r.o

Výskum vplyvu koncepcie vykurovania na energetickú náročnosť budovy

Ďurica Pavol, prof. Ing., CSc.

3 000,00

7.

S-104-0007/17

CONTROL- VHS-SK

Výskum variability geotechnických parametrov kamennej sypaniny

Masarovičová Soňa, Ing., PhD.

600,00

8.

S-104-0008/17

ŽSR- OR Žilina

Experimentálny výskum parametrov modernizovanej železničnej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

6 000,00

9.

S-104-0009/17

PETRONIUS REFINERY

Experimentálne testovanie napojnia dopravného uzla na súčasnú dopravnú sieť

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

3 000,00

10.

S-104-0010/17

Združenie TEBS

Monitoring variability kvalitatívnych parametrov geotechnických prác pri modernizácii žel. trate Považská Teplá - Žilina

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

10 070,00

11.

S-104-0011/17

FIDOP

Predikcia dopravných vzťahov a kapacity dopravného uzla

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

4 950,00

12.

S-104-0012/17

DOPRASTAV

Experimentálny výskum parametrov modernizovanej železničnej trate Púchov - Žilina

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

5 900,00

13.

S-104-0013/17

D&D

Experimentálne overovanie stability oporného múra v špecifických podmienkach

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

1 090,00

14.

S-104-0014/17

TSS GRADE

Monitoring parametrov modernizovanej železničnej trate Púchov - Žilina

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

18 490,00

15.

S-104-0015/17

Žilinský samosprávny kraj

Optimalizácia technického riešenia rekonštrukcie cesty II 583 Varín - Párnica

Pitoňák Martin, Ing., PhD.

2 400,00

16.

S-104-0016/17

SHP

Experimentálny výskum správania sa mostného objektu SO 210-00 na rýchlostnej ceste R2

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

7 840,00

17.

S-104-0017/17

INSET

Teoretické a experimentálne stanovenie stability svahu s ohľadom na pametre zemín a alternatívne zaťaženie

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

1 100,00

18.

S-104-0018/17

SALINI IMPREGILO- DÚHA

Experimentálny výskum únosnosti zemín penetračným sondovaním

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

3 937,50

19.

S-104-0019/17

DOPRASTAV

Experimentálny výskum odozvy mostných objektov na špecifické zaťaženie vozidlami

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

2 965,00

20.

S-104-0020/17

Ústav súdneho inžinierstva

Optimalizácia stavu pozemných komunikácií I. triedy z hľadiska bezpečnosti premávky

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

58 333,50

21.

S-104-0021/17

FIDOP

Prognóza dopravných vzťahov a funkčnej úrovne dopravného uzla po vybudovaní dopravného napojenia obchodného centra

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

4 950,00

22.

S-104-0022/17

Dopravoprojekt

Experimentálne vyšetrovanie stability násypov, oporných a zárubných múrov v špecifických podmienkach

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

7 900,00

23.

S-104-0023/17

Ústav súdneho inžinierstva

Optimalizácia ekonomických nákladov stavebných a dopravných opatrení na cestách I. triedy

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

17 070,00

24.

S-104-0024/17

EUROVIA

Optimalizácia technického riešenia sanácie zemného telesa

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

400,00

25.

S-104-0025/17

EUROVIA

Výskum homogenity deformačných vlastností hornín skúškou CPT

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

2 052,00

26.

S-104-0026/17

Dopravoprojekt

Stabilitná štúdia svahov a základovej pôdy pre stavebné objekty na ceste R2

Vlček Jozef, Ing., PhD.

5 500,00

27.

S-104-0027/17

STRABAG

Diagnostický prieskum mostných objektov a experimentálne overenie ich zaťažiteľnosti

VičanJosef, prof. Ing., CSc.

2 276,00

28.

S-104-0028/17

obec Machulice

Teoreticko-experimentálne vyšetrovanie zaťažiteľnosti mosta cez rieku Žitava

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

1 000,00

29.

S-104-0029/17

INGEO a.s

Výskum geotechnických parametrov zemín v území Ladomírová- Hunkovce

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

2 700,00

30.

S-104-0030/17

EUROVIA CS. a.s

Experimentálny výskum odozvy mosta na účinky statického a dynamického zaťaženia

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

15 000,00

31.

S-104-0031/17

Výskumné centrum ŽU

Využitie geofyzikálnej metódy na stanovenie zloženia konštrukcie vozovky

Pitoňák Martin, Ing., PhD.

1 500,00

32.

S-104-0032/17

Stavby mostov Slovakia

Experimentálne vyšetrovanie deformačného stavu mostného objektu na diaľnici D3

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

4 199,00

33.

S-104-0033/17

SSC Bratislava

Rozborová úloha - Nové technológie v oblasti osádzania cestných prvkov na existujúce komunikácie na báze lepidiel

Pitoňák Martin, Ing., PhD.

19 450,00

34.

S-104-0034/17

SSC Bratislava

Rozborová úloha - Navrhovanie úprav križovatiek pre prejazd nadrozmerných vozidiel

Pitoňák Martin, Ing., PhD.

17 860,00

35.

S-104-0035/17

Daqe

Expertízne overenie dopravných pomerov v Dolnom Kubíne

Kociánová Andrea, doc. Ing., PhD.

1 850,00

36.

S-104-0036/17

STAVOIMPEX

Experimentálny výskum odozvy mostného objektu v lokalite Bukov na zaťaženie

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

2 250,00

37.

S-104-0037/17

SSC Bratislava

Rozborová úloha - využitie BIM v cestnom hospodárstve Slovenska

Pitoňák Martin, Ing., PhD.

24 730,00

38.

S-104-0038/17

obec Kolačno

Experimentálne stanovenie prevádzkovej výkonnosti pozemnej komunikácie

Decký Martin, prof. Dr. Ing.

300,00

39.

S-104-0039/17

STRABAG

Optimalizácia technického riešenia rekonštrukcie mostného objektu

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

9 100,00

40.

S-104-0040/17

Dopravoprojekt

Predikcia hluku pri synergickom pôsobení dopravy na okolitých pozemných komunikáciách

Decký Martin, prof. Dr. Ing.

350,00

41.

S-104-0041/17

POOR

Teoreticko-experimentálne overovanie statického správania sa podpornej konštrukcie mostného objektu

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

6 214,20

42.

S-104-0042/17

SSC Bratislava

Rozšírenie aplikácie softvéru ISEH o funkcie umožňujúce jeho využitie investormi pri príprave opráv a rekonštrukcií vozoviek

Mikolaj Ján, prof. Ing., CSc.

19 975,50

43.

S-104-0043/17

EUROVIA CS. a.s

Diagnostický prieskum a overenie zaťažiteľnosti provizórneho premostenia

VičanJosef, prof. Ing., CSc.

636,00

44.

S-104-0044/17

EUROVIA CS. a.s

Experimentálny výskum odozvy provizórneho premostenia na zaťaženie

VičanJosef, prof. Ing., CSc.

1 284,00

45.

S-104-0045/17

Mesto Žilina

Experimentálne stanovenie funkčnej spôsobilosti pozenej komunikácie

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

1 300,00

46.

S-104-0046/17

SSC Bratislava

Technické podmienky TP057- Metodika pre používanie HDM-4 v podmienkach SR

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

19 035,00

47.

S-104-0047/17

AQUIFER

Experimentálny výskum únosnosti zemín penetračným sondovaním v lokalite Veľká Ida

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

3 490,00

48.

S-104-0048/17

Ministerstvo vnútra SR

Teoreticko - experimentálny výskum energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve SR

Ďurica Pavol, prof. Ing., CSc.

35 037,20

49.

S-104-0049/17

mesto Považská Bystrica

Experimentálne testovanie zaťažiteľnosti premostenia Vážskej kaskády

Odrobiňák Jaroslav, Ing., PhD.

4 000,00

50.

S-104-0050/17

EUROVIA SK

Detekcia príčin porušenia stavebného objektu a návrh spôsobu sanácie

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

750,00

51.

S-104-0051/17

STAVOKOV PROJEKT

Numerická optimalizácia účinku lamiel hĺbkového zakladania umiestnených pod základovou doskou

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

1 500,00

52.

S-104-0052/17

ŽSR- OR Žilina

Experimentálny výskum parametrov pevnej jazdnej dráhy železničnej trate

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

39 062,00

53.

S-104-0053/17

Výskumné centrum ŽU

Experimentálne stanovenie únosnosti podložia stavebného objektu

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

400,00

54.

S-104-0054/17

RemingConsult

Optimalizácia technického riešenia dopravného napojenia dostavby zriaďovacej stanice Žilina - Teplička

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

25 000,00

55.

S-104-0055/17

EUROVIA

Overenie homogenity deformačných vlastností hornín skúškou CPT

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

10 500,00

56.

S-104-0056/17

POOR

Experimentálne vyšetrovanie odozvy mosta na účinky statického a dynamického zaťaženia

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

20 024,80

57.

S-104-0057/17

TOOŽ

Experimentálny výskum odozvy oceľového mosta na statické zaťaženie

VičanJosef, prof. Ing., CSc.

3 355,00

58.

S-104-0058/17

FRANKE

Aplikačné využitie 3D laserové skenovania na determinovanie technického stavu potrubia

Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.

2 450,00

59.

S-104-0059/17

ŽU- Zuberec

Výskum variability deformačných charakteristík matriálov vozoviek pri statickom zaťažení

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

700,00

60.

S-104-0060/17

ERPOS Žilina

Experimentálny výskum geotechnických parametrov zeminy určenej na výstavu dopravnej stavby

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

2 497,70

61.

S-104-0061/17

Železnice SR

Teoretické a experimentálne stanovenie zaťažiteľnosti konštrukcie zastrešenia nástupišťa

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

750,00

62.

S-104-0062/17

Ing. Ondrej Bronček

Experimentálne testovanie funkčnej úrovne dopravného uzla

Kociánová Andrea, doc. Ing., PhD.

500,00

63.

S-104-0063/17

CONTROL- VHS-SK

Výskum charakteristík šmykových parametrov kamennej sypaniny špecifického zloženia

Masarovičová Soňa, Ing., PhD.

1 200,00

64.

S-104-0064/17

Ústav súdneho inžinierstva

Optimalizácia technického riešenia a dopravných opatrení na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

136 317,45

65.

S-104-0065/17

SIRS-Investments.r.o

Teoreticko-experimentálne modelovanie dopravných vzťahov po vybudovaní polyfunkčného objektu

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

3 500,00

66.

S-104-0066/17

Mipestav

Výskum kapacity dopravného napojenia priemyselného objektu

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

650,00

67.

S-104-0067/17

mesto Žilina

Experimentálne stanovenie funkčnej úrovne dopravného uzla miestnych komunikácií

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

1 300,00

68.

S-104-0068/17

POOR

Experimentálny výskum odozvy mostného objektu na špecifické zaťaženie vozidlami

Odrobiňák Jaroslav, Ing., PhD.

1 770,00

69.

S-104-0069/17

DAQE

Geotechnický výskum stabilitných problémov objektov dopravnej stavby

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

450,00

70.

S-104-0070/17

Závodisko š.p.

Optimalizácia stavu špecifickej pozemnej stavby zo statického a architektonického hľadiska

Ďurica Pavol, prof. Ing., CSc.

28 500,00

Spolu

656 159,50 €

Napísal Administrator Piatok, 29 Jún 2018 08:32
 

Zahraničné výskumné projekty riešené na SvF UNIZA v roku 2017

Zahraničné výskumné projekty riešené na SvF UNIZA v roku 2017

P. č.

Typ
projektu

Akronym/

Číslo projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Dotácia (EUR)

Doba
riešenia

1.

Horizon 2020

ECOROADS

Effective and COordinated ROAD infrastructure Safety operations

Remek Ľuboš, Ing. PhD.

0,00

2015
až 2017

2.

COST

BridgeSpec TU1406

QualitySpecifications
forRoadwayBridges, Standardization
at a EuropeanLevel

Koteš Peter, doc. Ing., PhD.

1 310,00

2015
až 2018

3.

Horizon 2020

SKILLFUL

Rozvoj zručností pre budúcich profesionálov v oblasti dopravy na všetkých úrovniach

Sitányiová Dana, doc. Mgr. PhD.

0,00

2016
až 2019

4.

InterregCentralEurope

RUMOBIL

Vplyv demografických zmien na mobilitu vidieka
v európskych regiónoch

Sitányiová Dana, doc. Mgr. PhD.

10 760,00

2016
až 2019

5.

InterregDanube

CityWalk

Towards energy responsible places: establishing walkable cities in the Danube Region

Ďurčanská Daniela,

doc. Ing., CSc

0

2016 - 19

6.

InterregCentralEurope

AirTritia

CE1101

Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in tritia region

Ďurčanská Daniela,

doc. Ing., CSc

0

2017
až 2020

7.

RussianScienceFoundation

14-49-0079-P

New methods and algorithms of combined processing of signals and images with unknown parameters in the promising radar and communication systems

Marčoková Mariana,

doc. RNDr., CSc.

0

2017
až 2018

8.

Interreg

CentralEurope

TRANS TRITIA

Improving coordination and planning of freight transport onTRANS TRITIA Project territory

Pitoňák Martin,

Ing., PhD.

0

2017
až 2020

Spolu

12 070 €

Napísal Administrator Piatok, 29 Jún 2018 08:33
 

Grantové úlohy VEGA riešené na SvF UNIZA v roku 2016

Grantové úlohy VEGA riešené na SvF UNIZA v roku 2016

P. č.

Číslo projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Výdavky (EUR)

Kapitál.

Bežné

Celkom

1.

1/0275/16

Optimalizácia konštrukcie podvalového podložia z aspektu nedopravného zaťaženia

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

0

9 162

9 162

2.

1/0945/16

Teória a tvorba energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií drevostavieb

Ďurica Pavol, prof. Ing., CSc.

0

16 038

16 038

3.

1/0926/16

Vystužený kompozitný penobetón ako alternatívna vrstva pre roznos zaťaženia do podložia

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

0

7 275

7 275

4.

1/0005/16

Modelovanie vybraných dynamických problémov v časovej i vo frekvenčnej oblasti

Melcer Jozef, prof. Ing., DrSc.

0

8 757

8 757

5.

2/0033/15

Vplyv opakovaného a dlhodobého namáhania na parametre interakcie pri sanácii železobetónových prvkov

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

0

3 813

3 813

6.

1/0336/15

Analýza časovo závislých, dlhodobo pôsobiacich degradačných činiteľov na spoľahlivosť betónových mostných konštrukcií

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

0

10 073

10 073

7.

1/0566/15

Vplyv environmentálneho zaťaženia na spoľahlivosť mostov

Koteš Peter, doc. Ing., PhD.

0

11 335

11 335

8.

1/0254/15

Implementácia nových diagnostických metód pre potreby optimalizácie životnosti vozoviek

Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing.

0

6 054

6 054

9.

1/0257/14

Skutočné pôsobenie uzlov kombinovaných dreveno-oceľových mostov

Gocál Jozef, Ing., PhD.

0

7 829

7 829

10.

1/0557/14

Vplyv vybraných premenných parametrov na prevádzkovú spôsobilosť asfaltových vozoviek

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

0

9 372

9 372

11.

1/0583/14

Analýza problémov determinujúcich spoľahlivejší návrh spriahnutých oceľobetónových konštrukcií

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

0

5 571

5 571

12.

1/0597/14

Analýza metód merania nekonvenčnej železničnej dráhy
z pohľadu presnosti a spoľahlivosti

Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.

0

8 946

8 946

Spolu

0

104 225

104 225

Napísal Administrator Streda, 07 Jún 2017 06:46
 

Grantové úlohy KEGA riešené na SvF UNIZA v roku 2016

Grantové úlohy KEGA riešené na SvF UNIZA v roku 2016

Por. č.

Číslo projektu    (doba riešenia)

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Výdavky (EUR)

Kap.

Bežné

Celkom

1.

041ŽU-4/2014

2014 - 16

Edukačná podpora študijného odboru pozemné stavby

prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

0

10 313

10 313

2.

012ŽU-4/2016

2016 - 18

Hodnotenie existujúcich mostných objektov

prof. Ing. JosefVičan, CSc.

0

6 231

6 231

3.

019ŽU-4/2016

2016 - 18

Skutočné pôsobenie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií a mostov

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

0

2 615

2 615

Spolu

0

12 397

12 397

Napísal Administrator Streda, 07 Jún 2017 06:47
 

Projekty APVV riešené na SvF UNIZA v roku 2016

Projekty APVV riešené na SvF UNIZA v roku 2016

Por. č.

Číslo projektu

(doba riešenia)

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Výdavky (EUR)

Kapit.

Bežné

1.

APVV-0736-12

2013-2016

Degradácia kompozitných konštrukcií vystužených vláknami pri cyklickom zaťažení

Moravčík Martin, doc. Ing. PhD.

0

17 218

2.

APVV-14-0772

2015-2018

Trvanlivosť prvkov dopravnej infraštruktúry

Koteš Peter, doc. Ing. PhD.

0

75 299

3.

APVV-15-0340

2016-2019

Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov

UI SAV Bratislava, Danišovič Peter, Ing. PhD.

0

13 164

4.

SK - PL - 2015 - 0004

Vplyv environmentálneho zaťaženia na trvanlivosť inžinierskych stavieb

Vičan Josef, prof. Ing., CSc.

0

2 000

Spolu

0

107 681

Napísal Administrator Streda, 07 Jún 2017 06:49
 

Zahraničné výskumné projekty riešené na SvF UNIZA v roku 2016

Zahraničné výskumné projekty riešené na SvF UNIZA v roku 2016

P. č.

Typ
projektu

Číslo projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Dotácia (EUR)

Doba
riešenia

1.

IEE

ENDURANCE /IEE 12/698/ SI2.644741

EU-Wide Establishment
of Enduring National and European Support Networks for Sustainable Urban Mobility

Sitányiová Dana, doc. Mgr. PhD.

10 683,36

2013
až 2016

2.

Horizon 2020

ECOROADS

Effective and COordinated ROAD infrastructure Safety operations

Remek Ľuboš, Ing. PhD.

10 415,62

2015
až 2017

3.

VisegrádFund

CORRV4

Preparations
fortheDevelopment
oftheNorth-South Transport CorridorsBetween V4 Countries

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

0,00

2015
až 2016

5.

COST

BridgeSpec TU1406

QualitySpecifications
forRoadwayBridges, Standardization
at a EuropeanLevel

Koteš Peter, doc. Ing., PhD.

0,00

2015
až 2018

5.

Horizon 2020

SKILLFUL

Rozvoj zručností pre budúcich profesionálov v oblasti dopravy na všetkých úrovniach

Sitányiová Dana, doc. Mgr. PhD.

52 500,00

2016
až 2019

6.

InterregCentralEurope

RUMOBIL

Vplyv demografických zmien na mobilitu vidieka
v európskych regiónoch

Sitányiová Dana, doc. Mgr. PhD.

0,00

2016
až 2019

Spolu

62 915,62

Napísal Administrator Streda, 07 Jún 2017 06:49
 

Ostatné projekty výskumného charakteru riešené na SvF UNIZA v roku 2016

Ostatné projekty výskumného charakteru riešené na SvF UNIZA v roku 2016

P. č.

Číslo projektu objednávateľ

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Objem v EUR
bez DPH

1.

S-104-0001/16

Mesto Žilina

Predikcia zmeny doprav-ných vzťahov po vybudovaní polyfunkčného objektu
a vytvorenie dopravného modelu križovatky

Čelko Ján,

prof. Ing., CSc.

995,00

2.

S-104-0002/16

Mesto Žilina

Výskum smerovania dopravy a podielu tranzitnej dopravy v území

Čelko Ján,

prof. Ing., CSc.

1 200,00

3.

S-104-0003/16

Duha a. s. Prešov

Výskum využiteľnosti rúbaniny z tunela
v konštrukčných vrstvách asfaltových vozoviek

Remišová Eva, doc. Ing., PhD.

1 038,00

4.

S-104-0004/16

Žilinský samosprávny kraj

Štúdia vplyvu hluku
zo športového objektu
na okolitú zástavbu

Iringová Agnes,

doc. Ing., PhD.

2 500,00

5.

S-104-0005/16

Združenie TEBS

Výskum variability kvalitatívnych parametrov geotechnických prác
na stavbe ŽSR Púchov – Žilina

Ižvolt Libor,

prof. Ing., PhD.

33 960,00

6.

S-104-0006/16

Železnice SR

Monitoring horizontálnych
a vertikálnych posunov prechodových oblastí pevnej jazdnej dráhy koľaje č. 1 Bratislavského tunela

Ižvolt Libor,

prof. Ing., PhD.

3 750,00

7.

S-104-0007/16

Železnice SR

Experimentálny výskum parametrov modernizovanej železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice

Ižvolt Libor,

prof. Ing., PhD.

12 170,00

8.

S-104-0008/16

SaliniImpregiloS.p.A

Overenie homogenity deformačných vlastností hornín skúškou CPT

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

6 225,00

9.

S-104-0009/16

EUROVIA

Diagnostika uhla vnútorného trenia špecifickej vzorky kameniva

Masarovičová Soňa,

Ing., PhD.

580,00

10.

S-104-0010/16

HIŽDAY & MALÁK

Experimentálny výskum deformačných charakteristík mostných objektov

Bujňák Ján,

prof. Ing., CSc.

4 166,67

11.

S-104-0011/16

PROMA

Štúdia podmienok výkonnosti dopravného uzla

Čelko Ján,

prof. Ing., CSc.

1 200,00

12.

S-104-0012/16

SŽDC

Optimalizácia technického riešenia modernizácie železničnej stanice

VičanJosef,

prof. Ing., CSc.

5 005,37

13.

S-104-0013/16

DOPRASTAV- Združenie Ovčiarsko

Stabilitná štúdia násypov, oporných a zárubných múrov v špecifických podmienkach

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

4 800,00

14.

S-104-0014/16

STRABAG

Experimentálny výskum odozvy mostných objektov na špecifické zaťaženie vozidlami

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

5 700,00

15.

S-104-0015/16

STRABAG

Štúdia stability násypov
v lokalite projektu Darwin Nitra

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

2 200,00

16.

S-104-0016/16

STAS- Stavby a sanácie, s. r. o

Experimentálny výskum únosnosti zemín penetračným sondovaním
v lokalite Mochovce

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

6 216,00

17.

S-104-0017/16

Bögl a Krýsl

Experimentálne vyšetrovanie odozvy mosta na účinky dynamického zaťaženia železničnou dopravou

Bujňák Ján,

prof. Ing., CSc.

16 942,00

18.

S-104-0018/16

Štúdia zaťažiteľnosti mostných objektov

VičanJosef,

prof. Ing., CSc.

14 702,00

19.

S-104-0019/16

Štúdia technického riešenia premostenia vodného toku

VičanJosef,

prof. Ing., CSc.

39 298,00

20.

S-104-0020/16

Sledovanie statického správania sa špecifickej pozemnej stavby

Papán Daniel,

Ing., PhD.

450,00

21.

S-104-0021/16

Štúdia geotechnických parametrov lokality podzemného objektu

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

1 200,00

22.

S-104-0022/16

Experimentálny výskum deformačných parametrov zemín a hornín určených
na výstavu pozemnej komunikácie

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

2 750,00

23.

S-104-0023/16

Monitoring napätosti nosnej konštrukcie mostného objektu

Bujňák Ján,

prof. Ing., CSc.

18 220,00

24.

S-104-0024/16

Štúdia technického riešenia rekonštrukcie cesty II/583

Pitoňák Martin,

Ing., PhD.

18 980,00

25.

S-104-0025/16

Experimentálny výskum deformačných charakteristík zhutnených zemín

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

2 826,00

26.

S-104-0026/16

Experimentálny výskum správania sa mostného objektu SO 212

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

1 930,00

27.

S-104-0027/16

Optimalizácia technického riešenia sanácie zemného telesa rýchlostnej cesty R1

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

850,00

28.

S-104-0028/16

Variabilita charakteristík šmykovej pevnosti zeminy pri rôznych okrajových podmienkach zaťaženia

Masarovičová Soňa,

Ing., PhD.

580,00

29.

S-104-0029/16

Štúdia aktuálneho technického stavu vybranej cestnej siete

Pitoňák Martin,

Ing., PhD.

1 200,00

30.

S-104-0030/16

Štúdia dopravných vzťahov v Žiline pre výhľadové obdobie

Čelko Ján,

prof. Ing., CSc.

55 000,00

31.

S-104-0031/16

Štúdia technického riešenia rekonštrukcie cesty II/583

Pitoňák Martin,

Ing., PhD.

19 400,00

32.

S-104-0032/16

Experimentálna štúdia odozvy mostného objektu
na zaťaženie

Papán Daniel,

Ing., PhD.

3 200,00

33.

S-104-0033/16

Experimentálny výskum správania sa mostného objektu SO 242

Bujňák Ján,

prof. Ing., CSc.

4 173,00

34.

S-104-0034/16

Výskum geotechnických charakteristík gumovej drte

Masarovičová Soňa,

Ing., PhD.

600,00

35.

S-104-0035/16

Optimalizácia technického riešenia v rámci modernizácie železničnej trate Nové Mesto
nad Váhom – Púchov

VičanJosef,

prof. Ing., CSc.

7 435,40

36.

S-104-0036/16

Štúdia zaťažiteľnosti mosta 091 na ceste I/59

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

5 800,00

37.

S-104-0037/16

Monitoring variability kvalitatívnych parametrov geotechnických prác pri modernizácii železničnej trate Nové Mesto
nad Váhom – Púchov

Ižvolt Libor,

prof. Ing., PhD.

1 991,00

38.

S-104-0038/16

Experimentálny výskum odozvy mostného objektu
na zaťaženie

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

2 390,00

39.

S-104-0039/16

Návrh kritérií na hodnotenie protišmykových vlastností povrchu vozovky

Komačka Jozef

prof. Dr. Ing.

7 835,00

40.

S-104-0040/16

Experimentálne vyšetrovanie odozvy mosta na účinky statického
a dynamického zaťaženia

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

7 410,00

41.

S-104-0041/16

Experimentálny výskum charakteristík šmykovej pevnosti zemín určených
na výstavu pozemnej komunikácie

Masarovičová Soňa,

Ing., PhD.

390,00

42.

S-104-0042/16

Experimentálne vyšetrovanie odozvy mosta na účinky statického
a dynamického zaťaženia

Bujňák Ján,

prof. Ing., CSc.

19 215,00

43.

S-104-0043/16

Štúdia vplyvu technickej seizmicity od dopravy
na pozemné stavby

Papán Daniel,

Ing., PhD.

41,67

44.

S-104-0044/16

Rozšírenie aplikácie softvéru ISEH o podsystém umožňujúci optimalizovať druh stavebnej úpravy vozovky

Mikolaj Ján,

prof. Ing., CSc.

19 975,50

45.

S-104-0045/16

Výskum stability územia Nové Zámky – Dvory nad Žitavou z geotechnického hľadiska

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

3 000,00

46.

S-104-0046/16

Štúdia technického riešenia dostavby zriaďovacej stanice Žilina-Teplička

VičanJosef,

prof. Ing., CSc.

24 000,00

47.

S-104-0048/16

Štúdia ekonomickej efektívnosti využitia rúbaniny z tunela

Mikolaj Ján,

prof. Ing., CSc.

2 500,00

48.

S-104-0049/16

Experimentálne vyšetrovanie deformačného stavu mostného objektu
SO 52.33.14

VičanJosef,

prof. Ing., CSc.

3 500,00

49.

S-104-0050/16

Výskum geotechnických parametrov zemín v území Dvory nad Žitavou – Nové Zámky

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

3 950,00

Spolu

385 220,00

Napísal Administrator Streda, 07 Jún 2017 06:50
 

Projekty cezhraničnej spolupráce riešené na SvF UNIZA v roku 2016

Projekty cezhraničnej spolupráce riešené na SvF UNIZA v roku 2016

P. č.

Číslo projektu

(doba riešenia)

Názov projektu

Dotácia (EUR)

Zodpovedný riešiteľ

1.

NFP 22410320032 2013 – 2015

Rozvoj přeshraniční spolupráce vysokých škol
v oblasti historické architektury

17 091,88

SK – SvF UNZA
Krušinský Peter, Ing. arch., PhD.

CZ – VŠB TU Ostrava,
DarjaKubečková, prof. Ing. PhD.

Napísal Administrator Streda, 07 Jún 2017 06:52
 

Medzinárodné edukačné a ostatné projekty SvF UNIZA v roku 2016

Medzinárodné edukačné a ostatné projekty SvF UNIZA v roku 2016

Por. č.

Číslo projektu

Názov a cieľ projektu

Riešiteľ

(kontraktor, koordinátor, partner)

Fakulta, ústav

Partnerské zahraničné inštitúcie

Roky riešenia

1.

543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES

EcoBRU - Ecological Education for Belarus, Russia and Ukraine

Ďurčanská Daniela, doc. Ing. CSc. (koordinátor)

SvF

University
of Paderborn, University
of Bremen

2013
až 2016

2.

543853-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES

FKTBUM - Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova

Čelko Ján, prof. Ing. CSc.
(koordinátor)

SvF

University
of Paderborn

2013
až 2016

3.

544024-TEMPUS-1- 2013-1-DE-TEMPUS-JPHES

RECOAUD - Environmental Management in Russian Companies – Retraining Courses for the Sensibilization for and Integration of Eco-Audit Programs in Corporate Decision-making

Ďurčanská Daniela, doc. Ing. CSc.
(koordinátor)

SvF

TU Dresden

2013
až 2016

4.

EHP-30/SK06-IV-02-007/2015

PARAGEO - Partnership Against Geohazards

Sitányiová Dana, doc. Mgr. PhD.
(koordinátor)

SvF

University
of Iceland

2015
až 2016

Napísal Administrator Streda, 07 Jún 2017 06:52
 

Grantové projekty VEGA riešené na SvF UNIZA v roku 2015

P. č.

Číslo
projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Výdavky (EUR)

Kapitál.

Bežné

Celkom

1.

2/0033/15

Vplyv opakovaného a dlhodobého namáhania na parametre interakcie pri sanácii železobetónových prvkov

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

0

3 706

3 706

2.

1/0336/15

Analýza časovo závislých, dlhodobo pôsobiacich degradačných činiteľov na spoľahlivosť betónových mostných konštrukcií

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

0

10 117

10 117

3.

1/0566/15

Vplyv environmentálneho zaťaženia na spoľahlivosť mostov

Koteš Peter, doc. Ing., PhD.

0

10 224

10 224

4.

1/0254/15

Implementácia nových diagnostických metód pre potreby optimalizácie životnosti vozoviek

Zgútová
Katarína, doc. Dr. Ing.

0

6 081

6 081

5.

1/0257/14

Skutočné pôsobenie uzlov kombinovaných dreveno-oceľových mostov

Gocál Jozef, Ing., PhD.

0

8 706

8 706

6.

1/0557/14

Vplyv vybraných premenných parametrov na prevádzkovú spôsobilosť asfaltových vozoviek

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

0

9 333

9 333

7.

1/0583/14

Analýza  problémov determinujúcich spoľahlivejší návrh spriahnutých oceľobetónových konštrukcií

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

0

6 407

6 407

8.

1/0597/14

Analýza metód merania nekonvenčnej železničnej dráhy s pohľadu presnosti a spoľahlivosti

Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.

0

8 515

8 515

9.

1/0729/13

Teoretická, experimentálna a numerická analýza konštrukčnej tvorby energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií budov

Ďurica Pavol, prof. Ing. CSc.

0

2 405

2 405

10.

1/0259/12

Dynamická analýza konštrukcií dopravných stavieb

Melcer Jozef, prof. Ing. DrSc.

0

5 605

5 605

11.

1/0804/12

Vplyv materiálového zloženia asfaltovej zmesi na charakteristiky textúry povrchu vozovky a produkciu emisií

Komačka
Jozef, prof. Dr. Ing.

0

15 859

15 859

12.

1/0756/12

Experimentálne sledovanie a matematické modelovanie teplotného režimu konštrukcie podvalového podložia

Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD.

0

3 169

3 169

13.

1/1159/12

Numerické modelovanie viacfázového prúdenia a transportu v pórovom prostredí

Kovářík
Karel, prof. Ing. CSc.

0

5 990

5 990

Spolu

0

96 117

96 117

Napísal Administrator Utorok, 26 Apríl 2016 07:51
 

Grantové projekty APVV riešené na SvF UNIZA v roku 2015

P. č.

Číslo
projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Výdavky (EUR)

Kapitál.

Bežné

Celkom

1.

APVV - 0106-11

Metodika komplexného hodnotenia existujúcich mostov

VičanJosef, prof. Ing. CSc.

0

95 610

95 610

 2.

APVV-0736-12:           

Degradácia kompozitných konštrukcií vystužených
vláknami pri cyklickom zaťažení

Moravčík Martin, doc. Ing. PhD.

0

16 118

16 118

3.

APVV-14-0772

Trvanlivosť prvkov dopravnej infraštruktúry

Koteš Peter, doc. Ing. CSc.

0

33 619

33 619

Spolu

0

145 347

145 347

Napísal Administrator Utorok, 26 Apríl 2016 07:54
 

Grantové projekty KEGA riešené na SvF UNIZA v roku 2015

P.č.

Číslo projektu   

Názov projektu

Vedúci projektu

Výdavky (Transfery) (EUR)

Kapitál.

Bežné

Celkom

1.

041ŽU-4/2014

Edukačná podpora študijného odboru pozemné stavby

Ďurica Pavol, prof. Ing. CSc.

0

12 397

12 397

Spolu

0

12 397

12 397

Napísal Administrator Utorok, 26 Apríl 2016 07:58
 

Ostatné projekty výskumného charakteru riešené na SvF UNIZA v roku 2015

P. č.

Číslo projektu objednávateľ

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Výdavky EUR

Kapitál.

Bežné

1.

S-104-0001/15
Hornonitrianske bane Prievidza

Štúdia možnosti dobývania uhoľných zásob v bani Nováky

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

0

6 500

2.

S-104-0002/15
Slovenské centrum produktivity

Aplikovaný výskum využitia nedeštruktívnych kontaktných meraní na dopravnej ceste

Pitoňák Martin, Ing., PhD.

0

60 000

3.

S-104-0003/15
Slovenská správa ciest

Úloha RVT- Projektovanie turbookružných križovatiek

Pitoňák Martin, Ing., PhD.

0

19 400

4.

S-104-0004/15
Slovenská správa ciest

Úloha RVT- Výpočet kapacity pozemných komunikácií

Pitoňák Martin, Ing., PhD.

0

16 350

5.

S-104-0005/15
Inset s.r.o.

Analýza stavu  povrchu vozovky z hľadiska drsnosti

Pitoňák Martin, Ing., PhD.

0

600

6.

S-104-0006/15
Výskumný ústav dopravný

Gravimetrická analýza na zistenie referenčnej rovnocennosti

Ďurčanská
Daniela, doc. Ing., CSc.

0

1 150

7.

S-104-0007/15
Slovenská správa ciest

Rozšírenie aplikácie softvéru ISEH na potreby ekonomického hodnotenia stavebných úprav cestnej komunikácie s nevyhovujúcou kategóriou

Mikolaj Ján, prof. Ing., CSc.

0

1 9975,5

8.

S-104-0008/15
SHP

Experimentálna analýza odozvy mosta na dynamické účinky dopravy

Moravčík Martin, doc. Ing., PhD.

0

3 980

9.

S-104-0009/15
Inset s.r.o.

Analýza vhodnosti filtračných vlastností materiálu na zhotovenie konsolidačného rebra

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

0

350

10.

S-104-0010/15
SLOVALCO

Štúdia prenosu vibrácií a hluku generovaných výrobným procesom

Papán Daniel, Ing., PhD.

0

2 250

11.

S-104-0011/15
GEOSTA

Štúdia stability lokality Hliníky z geotechnického hľadiska

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

0

2 160

12.

S-104-0012/15
PEIKKO

Experimentálna analýza sendvičových panelov

Bahleda František, Ing., PhD.

0

8 000

13.

S-104-0013/15
AQ Invest

Optimalizácia technického riešenia sanácie porúch strešného plášťa

Ďurica Pavol, prof. Ing., CSc.

0

6 500

14.

6-3/2/SvF/2015
VÁHOSTAV-SK

Experimentálna analýza správania sa mostného objektu SO 227-00

Moravčík
Martin, doc. Ing., PhD.

0

3 190

15.

6-3/3/SvF/2015
RemingConsult

Optimalizácia technického riešenia v rámci modernizácie žel. trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov

VičanJosef, prof. Ing., CSc.

0

12 362,2

16.

6-3/4/SvF/2015
VÁHOSTAV-SK

Experimentálne vyšetrovanie deformačného stavu mostných objektov SO 201 DC2 a SO 225

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

0

20 841

17.

6-3/5/SvF/2015
Združenie TEBS

Monitoring geotechnických prác na stavbe ŽSR Púchov - Žilina

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

0

42 593

18.

6-3/6/SvF/2015
Železnice SR

Monitoring prechodových oblastí pevnej jazdnej dráhy - Bratislavský tunel koľaj č.1

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

0

6 150

19.

6-3/7/SvF/2015
Železnice SR

Experimentálna analýza modernizovanej žel. trate Nové Mesto n.V - T. Bohuslavice

Ižvolt Libor, prof. Ing., PhD.

0

12 190

20.

6-3/8/SvF/2015
VÁHOSTAV-SK

Experimentálne vyšetrovanie deformačného stavu mostných objektov SO 201 DC1 a SO 205

Moravčík
Martin, doc. Ing., PhD.

0

23 841

21.

6-3/9/SvF/2015
DOPRASTAV

Experimentálna analýza odozvy mostného objektu na ceste I/75 - obchvat Galanty

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

0

17 165

22.

6-3/14/SvF/2015
OHL ŽS

Experimentálna analýza správania sa mostného objektu SO 43-33-06

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

0

2 758

23.

6-3/16/SvF/2015
SRAVBY MOSTOV SK

Experimentálna analýza odozvy mostného objektu SO 214-00

Moravčík
Martin, doc. Ing., PhD.

0

2 380

24.

6-3/19/SvF/2015
TSS GRADE

Experimentálne vyšetrovanie odozvy mostných objektov na účinky dynamického zaťaženia železničnou dopravou

VičanJosef, prof. Ing., CSc.

0

10 649

25.

6-3/20/SvF/2015
TOOŽ

Experimentálna diagnostika realizovaného premostenia rieky Kysuca

VičanJosef, prof. Ing., CSc.

0

2 606

26.

6-3/21/SvF/2015
OKD

Optimalizácia technického a ekonomického riešenia využívania ťažobnej jamy a zariadenia

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

0

21 200

27.

6-3/22/SvF/2015
ENVItech

Analýza zmeny stavu znečistenia ovzdušia v okolí tunela Blanka

Ďurčanská
Daniela, doc. Ing., CSc.

0

1 400

28.

6-3/23/SvF/2015
Mesto Žilina

Vytvorenie dopravného modelu a posúdenia kapacity komunikácie po vybudovaní polyfunkčného domu

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

0

990

29.

6-3/24/SvF/2015
VÁHOSTAV-SK

Experimentálna analýza odozvy mostného objektu na ceste R2 Pstruša - Kriváň

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

0

20 640

30.

6-3/26/SvF/2015
TOOŽ

Experimentálna diagnostika mostného provizória v Podbieli

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

0

1 550

31.

6-3/27/SvF/2015
INGEO

Analýza únosnosti zemín penetračným sondovaním  v trase D4 Bratislava - Ivanka - Rača

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

0

1 216

32.

6-3/28/SvF/2015
STRABAG

Experimentálna analýza správania sa mostného objektu SO 212-00

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

0

5 750

33.

6-3/29/SvF/2015
DOPRASTAV

Optimalizácia technického riešenia na odstránenie havarijného stavu mosta na ceste I/50 v Podbieli

Bujňák Ján, prof. Ing. CSc.

0

50 000

34.

6-3/30/SvF/2015
DOPRASTAV

Optimalizácia technického a ekonomického riešenia na vybudovanie mostného objektu na ceste I/50 v Podbieli

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

0

80 000

35.

6-3/32/SvF/2015
VÁHOSTAV-SK

Experimentálne vyšetrovanie odozvy mostného objektu SO 201-00 na účinky dynamického zaťaženia cestnou dopravou

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

0

5 120

36.

6-3/33/SvF/2015
CAD-ECO

Experimentálne stanovenie únosnosti zemín metódou CPT v trase R2 - Kriváň - Lovinobaňa

Drusa Marián, doc. Ing., PhD.

0

1 715

Spolu

0

493 522

Napísal Administrator Utorok, 26 Apríl 2016 08:02
 

Projekty štrukturálnych fondov riešené na SvF UNIZA v roku 2015 - spoluúčasť

P. č.

Číslo projektu (doba riešenia)

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

1.

OPVaV-2009/4.2/05- SORO

Centrum výskumu v doprave

VÚD Žilina
SvF- Schlosser František, prof. Ing., CSc.

2.

OPVaV-2011/2.2/07- SORO

CVD - PLUS
Podpora a rozšírenie Centra výskumu v doprave

VÚD Žilina
SvF- Pepucha Ľubomír, Ing., PhD.

3.

OP: Vzdelávanie ITMS 26110230076

Podpora kvality vzdelávania a výskumu pre oblasť dopravy ako motora ekonomiky

ÚZVaV UNIZA
SvF- Vičan Josef,  prof. Ing. CSc.

4.

OPVaV-2011/2.2/01-PN
ITMS 26220220183

Výskumné  centrum Žilinskej univerzity v Žiline

UNIZA
SvF - Vičan Josef, prof. Ing., CSc. Mikolaj Ján, prof. Ing., CSc.,
Ďurica Pavol, prof. Ing., CSc.

5.

OP: Vzdelávanie ITMS 26110230120

Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

UNIZA
SvF - Vičan Josef, prof. Ing., CSc.,
Šestáková Janka, Ing., PhD.

Napísal Administrator Utorok, 26 Apríl 2016 08:06
 

Projekty cezhraničnej spolupráce riešené na SvF UNIZA v roku 2015

P. č.

Číslo projektu
(doba riešenia)

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

1.

NFP 22410320085 2013 - 2014

Rozvoj přeshraniční spolupráce vysokých škol v oblasti historické architektury

SK - Vičan Josef, prof. Ing. CSc.
CZ – VŠB TU Ostrava,
Darja Kubečková, prof. Ing. PhD.

Napísal Administrator Utorok, 26 Apríl 2016 08:08
 

Zahraničné výskumné projekty riešené na SvF UNIZA v roku 2015

P. č.

Typ
projektu

Akronym/
Číslo projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Dotácia(EUR)

Doba
riešenia

1.

IEE

ADVA S12.589412NCE

Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities

Sitányiová Dana, doc. Mgr. PhD.

21 210,51

2011-14

2.

IEE

ENDURANCE /IEE 12/698/ SI2.644741

EU-Wide Establishment of Enduring National and European Support Networks for Sustainable Urban Mobility

Sitányiová Dana, doc. Mgr. PhD. 

5 117,0

2013-15

3.

Horizon 2020

ECOROADS

Effective and COordinated ROAD infrastructure Safety operations

Remek Ľuboš, Ing. PhD.

11 717,21

2015-17

5.

VisegrádFund

CORRV4

PreparationsforthedevelopmentoftheNorth-South transport corridorsbetween V4 countries

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

0,0

2015-16

6.

COST

BridgeSpec  TU1406

Quality specifications for roadway bridges, standardization at a European level

Koteš Peter, doc. Ing., PhD.

823,0

2015-18

Spolu

38 867,72

Napísal Administrator Utorok, 26 Apríl 2016 08:09
 

Medzinárodné edukačné a ostatné projekty riešené na SvF UNIZA v roku 2015

Číslo projektu

Názov a cieľ projektu

Riešiteľ
(kontraktor, koordinátor, partner)

Fakulta, ústav

Partnerské zahraničné inštitúcie

Roky riešenia

543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES

EcoBRU -  Ecological Education for Belarus, Russia and Ukraine

Ďurčanská Daniela, doc. Ing. CSc. - koordinátor

SvF

UniversityofPaderborn, UniversityofBremen

2013-16

543853-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES

FKTBUM - Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova

Čelko Ján, prof. Ing. CSc. - koordinátor

SvF

UniversityofPaderborn

2013-16

544024-TEMPUS-1- 2013-1-DE-TEMPUS-JPHES

RECOAUD - Environmental management in Russian companies - retraining courses for the sensibilization for and integration of Eco-Audit programs in corporate decision-making

Ďurčanská Daniela, doc. Ing. CSc. - koordinátor

SvF

TU Dresden

2013-16

JPCR 530194-2012

ENERESE -  Renewable Energy Sources and Environmental Impacts-master study

Bujňák Ján, prof. Ing. CSc. - koordinátor

SvF

2012-15

EHP-30/SK06-IV-02-007/2015

PARAGEO - Partnership against geohazards

Sitányiová Dana, doc. Mgr. PhD. - koordinátor

SvF

2015-16

Napísal Administrator Utorok, 26 Apríl 2016 08:12
 

Grantové projekty VEGA riešené na SvF v roku 2014

P. č.

Číslo projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Výdavky (EUR)

Kapitál.

Bežné

Celkom

1.

1/0257/14

Skutočné pôsobenie uzlov kombinovaných dreveno-oceľových mostov

Gocál Jozef, Ing., PhD.

0

4 666

4 666

2.

1/0557/14

Vplyv vybraných premenných parametrov na prevádzkovú spôsobilosť asfaltových vozoviek

Čelko Ján, prof. Ing., CSc.

0

7 837

7 837

3.

1/0583/14

Analýza  problémov determinujúcich spoľahlivejší návrh spriahnutých oceľobetónových konštrukcií

Bujňák Ján, prof. Ing., CSc.

0

5 180

5 180

4.

1/0597/14

Analýza metód merania nekonvenčnej železničnej dráhy s pohľadu presnosti a spoľahlivosti

Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing.

0

8 086

8 086

5.

1/0259/12

Dynamická analýza konštrukcií dopravných stavieb

Melcer Jozef, prof. Ing. DrSc.

0

5 789

5 789

6.

1/0169/12

Predikcia a analýza účinkov dopravy na konštrukcie a životné prostredie

Benčat Ján, prof. Ing. PhD.

0

19 338

19 338

7.

1/0485/12

Deformačné vlastnosti, únava a reológia klasických, recyklovaných a kompozitných väzkopružných materiálov

Schlosser František, prof. Ing. CSc.

0

13 784

13 784

8.

1/0804/12

Vplyv materiálového zloženia asfaltovej zmesi na charakteristiky textúry povrchu vozovky a produkciu emisií

Komačka Jozef, prof. Dr. Ing.

0

15 871

15 871

9.

2/0143/12

Stanovenie parametrov interakcie pri zosilňovaní železobetónových prvkov so zohľadnením reologických vlastností.

Moravčík Martin, doc. Ing. PhD.

0

3 624

3 624

10.

1/0364/12

Spoľahlivosť existujúcich  mostov v kontexte nových európskych noriem

Vičan Josef, prof. Ing. CSc.

0

7 457

7 457

11.

1/0517/12

Vplyv degradačných činiteľov na spoľahlivosť existujúcich betónových konštrukcií a mostov

Moravčík Martin, doc. Ing. PhD.

0

10 807

10 807

12.

1/0756/12

Experimentálne sledovanie a matematické modelovanie teplotného režimu konštrukcie podvalového podložia

Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD.

0

3 006

3 006

13.

1/0789/12

Numerické bezsieťové metódy pre modelovanie geotechnických úloh

Kovářík Karel, prof. Ing. CSc.

0

2 552

2 552

14.

1/1296/12

Geometrická analýza historických krovových konštrukcií z územia SR.

Krušinský Peter, Ing. arch. PhD.

0

4 295

4 295

15.

1/0729/13

Teoretická, experimentálna a numerická analýza konštrukčnej tvorby energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií budov

Ďurica Pavol, prof. Ing. CSc.

0

2 325

2 325

16.

1/1159/12

Numerické modelovanie viacfázového  prúdenia a transportu v pórovom  prostredí

Kovářík Karel, prof. Ing. CSc.

0

4 333

4 333

17.

1/0508/11

Charakteristika a chemické zloženie pevných častíc produkovaných cestnou dopravou

Ďurčanská Daniela, doc. Ing. CSc.

0

3 902

3 902

Spolu

0

122 852

122 852

Napísal Administrator Piatok, 15 Máj 2015 15:46
 

Grantové projekty APVV riešené na SvF v roku 2014

P. č.

Číslo projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Výdavky (EUR)

Kapitál.

Bežné

Celkom

1.

APVV - 0106-11

Metodika komplexného hodnotenia existujúcich mostov

Vičan Josef, prof. Ing. CSc.

0

81 519

81 519

2.

APVV-0736-12

Degradácia kompozitných konštrukcií vystužených
vláknami pri cyklickom zaťažení

Moravčík Martin, doc. Ing. PhD.

0

72 159

72 159

Napísal Administrator Piatok, 15 Máj 2015 15:47
 

Grantové projekty KEGA riešené na SvF v roku 2014

P. č.

Číslo projektu

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Výdavky (EUR)

Kapitál.

Bežné

Celkom

1.

030ŽU-4/2013

Kovové nosné konštrukcie budov

Bujňák Ján, prof. Ing. CSc.

0

4 159

4 159

2.

041ŽU-4/2014

Edukačná podpora študijného odboru pozemné stavby

Ďurica Pavol, prof. Ing. CSc.

0

     9 508

     9 508

Napísal Administrator Piatok, 15 Máj 2015 15:49
 

Ostatné projekty výskumného charakteru riešené na SvF v roku 2014

Por. č.

Číslo projektu objednávateľ

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Výdavky €

Kapit.

Bežné

1.

6-3/7/SvF/2014
Železnice SR

Experimentálna analýza modernizovanej žel. trate Nové Mesto n.V - T. Bohuslavice

Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD.

10 410

2.

6-3/12/SvF/2014
GEOFOS

Analýza stability na základe opakovaných profilových meraní metódou TDR na trase diaľnice Turany -Hubová

Drusa Marián, doc. Ing. PhD.

1 930

3.

6-3/15/SvF/2014
Združ. TEBS

Monitoring geotechnických prác na stavbe ŽSR-PÚ-ZA trať Pov. Teplá - Žilina

Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD.

42 192

4.

6-3/21/SvF/2014
PEIKKO

Experimentálna analýza spriahnutia oceľobetónových nosníkov

Bahleda František, Ing.

10 100

5.

6-3/22/SvF/2014
HYUNDAI AMCO

Experimentálna a numerická analýza prenosu vodorovných síl z montážnej linky karosérii do nosnej konštrukcie montážnej haly

Odrobiňák Jaroslav, Ing. PhD.

1 380

6.

6-3/23/SvF/2014
Slovenská správa ciest

Implementácia softvéru ISEH do informačného systému cestnej siete na portáli ISMCS

Mikolaj Ján, prof. Ing. CSc.

19 990

7.

6-3/26/SvF/2014
HYUNDAI ENGENEERING

Experimentálne vyšetrovanie vplyvu stuženia na prenos vodorovných síl z montážnej linky

Odrobiňák Jaroslav, Ing. PhD.

3 340

8.

6-3/37/SvF/2014
PEIKKO

Experimentálna analýza spriahnutia oceľobetónových nosníkov

Bahleda František, Ing.

8 800

9.

6-3/42/SvF/2014
VIAMONT DSP

Monitoring geotechnických prác na stavbe ŽSR Rekonštrukcia Bratislavského tunela č.1

Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD.

4 320

10.

6-3/45/SvF/2014
VÁHOSTAV-SK

Experimentálne vyšetrovanie deformačného stavu mostného objektu SO 218-00- D1 Dubná Skala- Turany

Bujňák Ján, prof. Ing. CSc.

3 215

11.

6-3/46/SvF/2014
VÁHOSTAV-SK

Experimentálna analýza správania sa mostného objektu SO 208-00 na stavbe D1 Dubná Skala - Turany pod extrémnym zaťažením

Moravčík Martin, doc. Ing. PhD.

4 650

12.

6-3/49/SvF/2014
Reming Consult

Optimalizácia technického riešenia v rámci modernizácie žel. trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov

Vičan Josef, prof. Ing. CSc.

40 505

13.

6-3/52/SvF/2014
SSC Bratislava

Aktualizácia programu PORUCHY pre informačný systém cestnej siete na portáli ISMCS

Čelko Ján, prof. Ing. CSc.

18 678

14.

6-3/56/SvF/2014
ZAVADIAK

Analýza únosnosti zemín penetračným sondovaním metódou CPT

Drusa Marián, doc. Ing. PhD.

1 731

15.

6-3/60/SvF/2014
Reming Consult

Optimalizácia technického a ekonomického riešenia premostenia Nosického kanála v  rámci modernizácie žel. trate Púchov - Žilina

Vičan Josef, prof. Ing. CSc.

78 043

16.

6-3/62/SvF/2014

Analýza únosnosti zemín penetračným sondovaním metódou CPT

Drusa Marián, doc. Ing. PhD.

1 648

17.

6-3/64/SvF/2014
ZIPP Bratislava

Návrh a realizácia umiestnenia diagnostických meracích zariadení na mostnom objekte SO202 cez Biskupický kanál a Váh

Pepucha Ľubomír, Ing. PhD.

33 200

18.

6-3/66/SvF/2014
PEIKKO

Experimentálna analýza spriahnutia oceľobetónových nosníkov

Bahleda František, Ing.

6 300

19.

6-3/67/SvF/2014
PEIKKO

Experimentálna analýza spriahnutia oceľobetónových nosníkov

Bahleda František, Ing.

11 000

20.

6-3/23/SvF/2013

Zlepšenie mobility propagáciou verejnej dopravy na SK- Maďarskej hranici

Čelko Ján, prof. Ing. CSc.

12 000

Spolu

 313 432

Napísal Administrator Piatok, 15 Máj 2015 15:49
 

Projekty štrukturálnych fondov koordinované a riešené na SvF v roku 2014

P. č.

Číslo projektu

Názov projektu

Vedúci riešiteľ

Výdavky (EUR)

Kapitálové

Bežné

Celkom

1.

ITMS 26 220 120 031

Podpora výskumu a vývoja v centre excelentnosti pre dopravné staviteľstvo

Čelko Ján, prof. Ing. CSc.

0

0

0

2.

OPVaV-2009/2.2/04- SORO

Nezávislý výskum inžinierskych stavieb na zvýšenie efektívnosti konštrukčných prvkov

Pepucha Ľubomír, Ing. PhD.

    331 755

24 242

355 997

Spolu

331 755

24 242

355 997

Napísal Administrator Piatok, 15 Máj 2015 15:51
 

Projekty cezhraničnej spolupráce riešené v roku 2014

P. č.

Číslo projektu (doba riešenia)

Názov projektu

Vedúci riešiteľ

Výdavky  (EUR)

Kapitálové

Bežné

Celkom

1.

NFP 22410320085 2013 - 2014

Rozvoj přeshraniční spolupráce vysokých škol v oblasti historické architektury

SK - Vičan Josef, prof. Ing. CSc.
CZ – VŠB TU Ostrava, Darja Kubečková, prof. Ing. PhD.

0

0

0

2.

NFP 22420220080 2013 - 2014

Společná studie pro zachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršení kvality ovzduší v česko-slovenském příhraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje

SK - Daniela Ďurčanská, doc. Ing. CSc.
ČR - VŠB TU Ostrava

0

25 416

25 416

3.

ITMS 22410320039 2013 - 2014

Rozvoj spolupráce vysokých škol v oblasti dopravního stavitelství

SK - Eva Remišová, Ing. CSc.
ČR - VŠB TU Ostrava

0

0

0

Spolu

0

25 416

25 416

Napísal Administrator Piatok, 15 Máj 2015 15:53
 

Zahraničné výskumné projekty riešené v roku 2014

P. č.

Číslo projektu (doba riešenia)

Názov projektu

Vedúci riešiteľ

Výdavky  (EUR)

Kapitálové

Bežné

Celkom

1.

IEE/10/199 S12.589412
2011-14

ADVANCE -(Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities

Sitányiová Dana, Mgr., PhD.

0

0

0

2.

IEE/12/698/SI2.644741
2013 - 15

ENDURANCE -EU-Wide Establishment of Enduring National and European Support Networks for Sustainable Urban Mobility

Sitányiová Dana, Mgr., PhD.

0

0

0

Spolu

0

0

0

Napísal Administrator Piatok, 15 Máj 2015 15:53
 

Projekty VEGA riešené na SvF ŽUŽ v roku 2013


P. č.

Číslo projektu

Názov projektu

Vedúci projektu

Výdavky (EUR)

Kapitál.

Bežné

Celkom

1.

1/0259/12

Dynamická analýza konštrukcií dopravných stavieb

Melcer Jozef, prof. Ing. DrSc.

5 131

3 867

8 998

2.

1/0169/12

Predikcia a analýza účinkov dopravy na konštrukcie a životné prostredie

Benčat Ján, prof. Ing. PhD.

17 257

7 808

25 065

3.

1/0485/12

Deformačné vlastnosti, únava a reológia klasických, recyklovaných a kompozitných väzkopružných materiálov

Schlosser František, prof. Ing. CSc.

12 498

3 624

16 122

4.

1/0804/12

Vplyv materiálového zloženia asfaltovej zmesi na charakteristiky textúry povrchu vozovky a produkciu emisií

Komačka Jozef, prof. Dr. Ing.

13 806

0

13 806

5.

2/0143/12

Stanovenie parametrov interakcie pri zosilňovaní železobetónových prvkov so zohľadnením reologických vlastností.

Moravčík Martin, doc. Ing. PhD.

3 211

435

3 646

6.

1/0364/12

Spoľahlivosť existujúcich  mostov v kontexte nových európskych noriem

Vičan Josef, prof. Ing. CSc.

7 327

0

7 327

7.

1/0517/12

Vplyv degradačných činiteľov na spoľahlivosť existujúcich betónových konštrukcií a mostov

Moravčík Martin, doc. Ing. PhD.

10 978

0

10 978

8.

1/0756/12

Experimentálne sledovanie a matematické modelovanie teplotného režimu konštrukcie podvalového podložia

Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD.

2 968

0

2 968

9.

1/0789/12

Numerické bezsieťové metódy pre modelovanie geotechnických úloh

Kovářík Karel, prof. Ing. CSc.

2 741

0

2 741

10.

1/1296/12

Geometrická analýza historických krovových konštrukcií z územia SR.

Krušinský Peter, Ing. arch. PhD.

3 716

0

3 716

11.

1/0508/11

Charakteristika a chemické zloženie pevných častíc produkovaných cestnou dopravou

Ďurčanská Daniela, doc. Ing. CSc.

3 536

0

3 536

12.

1/0729/13

Teoretická, experimentálna a numerická analýza konštrukčnej tvorby energeticky úsporných a environmentálne vhodných obalových konštrukcií budov

Ďurica, Pavol, doc. Ing. CSc.

2 532

0

2 532

13.

1/1159/12

Numerické modelovanie viacfázového  prúdenia a transportu v pórovom  prostredí

RNDr. Mohamed Mahmood, PhD.

3 822

0

3 822

Spolu

89 523

15 734

105 257

Napísal Administrator Streda, 26 Marec 2014 05:53
 

Projekty APVV riešené na SvF v roku 2013


1.

APVV - 0106-11

Metodika komplexného hodnotenia existujúcich mostov

Vičan Josef,
prof. Ing. CSc.

0

54 539

54 539

2.

APVV-0674-12

Degradácia kompozitných konštrukcií vystužených vláknami pri cyklickom zaťažení

Moravčík, Martin, doc. Ing. CSc.

0

7 521

7 521

Napísal Administrator Streda, 26 Marec 2014 05:54
 

Projekty KEGA riešené na SvF v roku 2013


1.

042 TUKE-4/2011

Navrhovanie oceľových mostov podľa európskych noriem

Vičan Josef,
prof. Ing. CSc.

0

1 746

1 746

2.

030ŽU-4/2013

Kovové nosné konštrukcie budov

Bujňák Ján
Prof. Ing. CSc.

0

7 521

5 503

Napísal Administrator Streda, 26 Marec 2014 05:56
 

Ostatné projekty riešené na SvF ŽUŽ v roku 2013


P. č.

Číslo projektu

Názov projektu

Vedúci riešiteľ

Výdavky  (EUR)

Kapitálové

Bežné

1.

6-3/3/SvF/2013 HBH Projekt

Meranie parametrov na stavbe D1 Bratislava - Trnávka

Šrámek Juraj, Ing. PhD.

5 700

2.

6-3/4/SvF/2013 Reming Consult, a.s., Bratislava

Expertízne posúdenia stavby  Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov

Vičan Josef, prof. Ing. CSc.

10 780

3.

6-3/5/SvF/2013 ŽSR Bratislava

Expertízne posúdenia stavby  Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom - T. Bohuslavice

Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD.

10 290

4.

6-3/6/SvF/2013 Geofos, Žilina

Statická skúška na D1- Prešov -západ - Prešov - juh

Drusa Marián, doc. Ing. PhD.

6 730

5.

6-3/7/SvF/2013 Geofos, Žilina

Statická skúška - Rýchlostná cesta R4- Prešov- severný obchvat

Drusa Marián, doc. Ing. PhD.

9 600

6.

6-3/8/SvF/2013 ŽPSV a.s. Čaňa

Statická zaťažovacia skúška 3 betónových podvalov

Moravčík Martin, doc. Ing. PhD.

960

7.

6-3/11/SvF/2013 IPBS Žilina

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/V- Púchov

Vičan Josef, prof. Ing. CSc.

2 853

8.

6-3/12/SvF/2013 ATELIÉR 8000 s.r.o

OD Prior Martin - Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Čelko Ján, prof. Ing. CSc.

1 490

9.

6-3/13/SvF/2013 USI Žilina

Geotechnické hodnotenie D1 Jánovce- Jablonov SO 206 - 5,438 km

Drusa Marián, doc. Ing. PhD.

4 639

11.

6-3/14/SvF/2013 TOOŽ Žilina

Monitoring statickej a dynamickej spôsobilosti podpernej skúšky skruže systémom PIŽMO

Benčat Ján, prof. Ing. CSc.

5 100

12.

6-3/16/SvF/2013 CONTROL VHS-SK

Šmyková čeľusťová skúška D1- Jánovce - Jablonov

Masarovičová Soňa, Ing. PhD.

600

13.

6-3/17/SvF/2013 ZAVADIAK

CPT skúška s hrotom Begrman na stavbe ZF Boge Trnava

Drusa Marián, doc. Ing. PhD.

1 675

14.

6-3/21/SvF/2013 ŽSR- Bratislava

Analýza správania sa mostného provizória  MP UIC v km 24,08. Veľký Šariš pod extrémnym zaťažením

Vičan Josef, prof. Ing. CSc.

1 128

15.

6-3/22/SvF/2013 VÁHOSTAV - SK

Overenie správania sa nosnej konštrukcie mostného objektu SO 212-00 Most nad diaľnicou v km 7,964 D1 zaťažovacou skúškou

Bujňák Ján prof. Ing. CSc.

3 200

16.

6-3/24/SvF/2013 Stavby Mostov Slovakia

Overenie správania sa mosta SO 202 na ceste 1/66 a SO 203 most nad potokom Neresnica pri extrémnom zaťažení

Moravčík Martin, doc. Ing. PhD.

3 206

17.

6-3/25/SvF/2013 Váhostav Prefa

Overenie správania sa lávky pre peších SO 216 D1 - Dubná Skala- Turany zaťažovacou skúškou

Moravčík Martin, doc. Ing. PhD.

3 892

18.

6-3/27/SvF/2013 Váhostav

Analýza správania sa mostného objektu SO 215-00 Most nad diaľnicou pri extrémnom zaťažení

Moravčík Martin, doc. Ing. PhD.

1 062

18.

6-3/28/SvF/2013 KASTOR- Bratislava

Vypracovanie posudku zaťaženia križovatky ul. Komenského - ul. Suvorovova

Čelko Ján, prof. Ing. CSc.

1 000

19.

6-3/30/SvF/2013 VÁHOSTAV Žilina

Určenie uhlu vnútorného trenia štrkodrvy fr.0-63 mm lom Rudňany D1- Jánovce-Jablonov

Masarovičová Soňa, Ing. PhD.

300

20.

6-3/31/SvF/2013 VÁHOSTAV Žilina

Určenie uhla vnútorného trenia štrkodrvy fr.0-63 mm lom Gerľov D1- Jánovce- Jablonov

Masarovičová Soňa, Ing. PhD.

300

21.

6-3/32/SvF/2013 DEVELOPMENT 4  a.s

Skúška na stavbe PHAROS Bratislava - Letisko západ časť B

Šrámek Juraj, Ing. PhD.

1 300

22.

6-3/33/SvF/2013 DEVELOPMENT 4 a.s

Skúška na stavbe D1 Bratislava -Trnávka, diaľničná križovatka I.etapa

Šrámek Juraj, Ing. PhD.

2 620

23.

6-3/34/SvF/2013 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Brně

Statická penetračná skúška v rámci projektu TA 0203829 R1- Žiar nad Hronom

Drusa Marián, doc. Ing. PhD.

535

24.

6-3/36/SvF/2013 Mesto Považská Bystrica

Expertízny posudok, diagnostika a návrh riešenia opravy mostnej konštrukcie

Odrobiňák Jaroslav, Ing. PhD.

2 300

25.

6-3/37/SvF/2013 Slovenská správa ciest

Aktualizácia integrovaného systému ekonomického hodnotenia ISEH pre aplikáciu vozovka

Mikolaj Ján, prof. Ing. CSc.

16 659

26.

6-3/39/SvF/2013 Stavby Mostov Slovakia

Overenie nosnej konštrukcie mosta 201-OOP- D1 Jánovce-Jablonov II.úsek zaťažovacou skúškou

Moravčík Martin, doc. Ing. PhD.

1 802

27.

6-3/41/SvF/2013 PROMT s.r.o

Prieskum a geotechnické posúdenie svahu zárezu pri škol. zariadení KIA- Gbeľany

Drusa Marián, doc. Ing. PhD.

770

Spolu

100 491

Napísal Administrator Streda, 26 Marec 2014 06:00
 

Projekty cezhraničnej spolupráce ERDF riešené na SvF v roku 2013

P. č.

Číslo projektu (doba riešenia)

Názov projektu

Vedúci riešiteľ

Výdavky  (EUR)

Kapitálové

Bežné

Celkom

1.

NFP 22410320085 2013 - 2014

Rozvoj přeshraniční spolupráce vysokých škol  v oblasti historické architektúry

SK - Vičan Josef, prof. Ing. CSc.
CZ - Darja Kubečková, prof. Ing. Ph.D.

28 000

80 000

108 000

2.

NFP 22420220080 2013 - 2014

Společná studie pro zachování životního prostředí zaměřená na zkoumání příčin zhoršení kvality ovzduší v československém příhraničí Moravskoslezského a Žilinského kraje

SK - Daniela Ďurčanská, doc. Ing. CSc.
ČR - VŠB TU Ostrava

0

45 780

45 780

3.

ITMS 22410320039 2013 - 2014

Rozvoj spolupráce vysokých škol v oblasti dopravního stavitelství

SK - Eva Remišová, Ing. CSc.
ČR - VŠB TU Ostrava

0

55 796

55 796

Spolu

28 000

181 576

209 576

Napísal Administrator Nedeľa, 23 Marec 2014 00:00
 

Projekty štrukturálnych fondov koordinované a riešené na SvF ŽUŽ v roku 2013

P. č.

Číslo projektu

Názov projektu

Vedúci riešiteľ

Výdavky (EUR)

Kapitálové

Bežné

Celkom

1.

ITMS 26 220 120 031

Podpora výskumu a vývoja v centre excelentnosti pre dopravné staviteľstvo

Čelko Ján, prof. Ing. CSc.

185 040

186 488

371 528

2.

OPVaV-2009/2.2/04- SORO

Nezávislý výskum inžinierskych stavieb na zvýšenie efektívnosti konštrukčných prvkov

Pepucha Ľubomír, Ing. PhD.

223 787

223 787

Spolu

185 040

410 275

595 315

Napísal Administrator Streda, 26 Marec 2014 00:00
 

Medzinárodné výskumné projekty riešené na SvF v r. 2013


P. č.

Typ projektu

Názov/
Schéma

Popis projektu

Zodp. riešiteľ

Dotácia v

Doba riešenia

1.

7. RP

POTHOLE
/ERANET2

Durable Pothole Repairs (FEHRL partners)

Komačka Jozef prof. Dr. Ing.

41 136 €

2011/14

2.

7. RP

RECYPMA /ERANET2

Possibilities for High Quality recycling of polymer modified asphalt (FEHRL partners)

Komačka Jozef prof. Dr. Ing.

 40 470 €

2011/14

3.

IEE

ADVANCE

ADVANCE - Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities (Zmluva IEE/10/199 (S12.589412))

Sitanyiová Dana, Mgr. PhD.

 20 304 €

2011/14

4.

IEE

ENDURANCE /IEE 12/698/ SI2.644741

Projekt ENDURANCE (EU-Wide Establishment of Enduring National and European Support Networks for Sustainable Urban Mobility).

Sitanyiová Dana, Mgr. PhD.

8 516 €

2013/15

5.

6-3/2/SvF/2013 SŽCD, s.o. Praha

Určovanie zaťažiteľnosti železničných mostov

Vičan Josef, prof. Ing. CSc.

33 643 €

2013

Spolu

  144 069  EUR

Napísal Administrator Streda, 02 Apríl 2014 07:00
 

Projekty APVV a ostatné projekty riešené na SvF v roku 2012

P. č.

Číslo projektu

Názov projektu

Vedúci riešiteľ

Výdavky (Transfery) (EUR)

Kapitálové

Bežné

1.

APVV-0106-11

Metodika komplexného hodnotenia existujúcich mostov

Vičan, Josef, prof. Ing. CSc.

27 147

2.

APVV                  LPP-0402-09 2009 - 2012

Zameranie postdoktoranda pre prostredie cestného hospodárstva

Valuch Milan, doc. Dr. Ing.

10 618

3.

APVV SUSPP – 0005-07 2009-2012

6-3/04/CAV/11 Nedeštruktívne metódy merania geotechnických parametrov

Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing.

3 974

4.

MK-4810/2012/1.3  2012

Stavebno-historický prieskum krovov na území okresov Bytča a Žilina

Krušinský, Peter, Ing., arch., PhD.

15 000

5.

Envigeo B.Bystrica

6-3/4/SvF/2012 Hluková štúdia dopravno-inžinierskych podkladov a imisno-emisných štúdií pre dobudovanie rýchlostnej komunikácie R2

Decký Martin, prof. Dr. Ing.

6 000

6.

SÚTN Bratislava

6-3/7/SvF/2012 Norma STN EN 13036-4 prekladom revízie EN 13036-4 (2011)

Komačka Jozef, prof. Dr. Ing.

608

7.

Soc. poisťovňa, Bratislava

6-3/8/SvF/2012 Termovízna diagnostika - Sociálna poisťovňa, pobočka Žilina

Ďurica Pavol. doc. Ing. CSc.

667

8.

SSC Bratislava

6-3/01/CAV/2012 CAV - Analýza a vývoj optimálneho spôsobu sanácie styku nosnej konštrukcie mosta Zlatné ev.č.018-264 (dočasné riešenie havarijnej situácie)

Koteš Peter, Ing. PhD.

5 038

9.

ADTS Žilina

6-3/11/SvF/2012 Spracovanie podkladov pre dynamické riadenie dopravy (ZAKOS)

Čelko Ján, prof. Ing. CSc.

10 000

10.

Mesto Martin

6-3/13/SvF/2012 Územný generel dopravy mesta Martin

Čelko Ján, prof. Ing. CSc.

5 833

11.

SÚTN Bratislava

6-3/15/SvF/2012 Preklad EN 1993-4-2. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-2: Nádrže

Vičan Josef, prof. Ing., CSc.

400

12.

SÚTN Bratislava

6-3/16/SvF/2012 Preklad NN 12697-26 - asfaltové zmesy. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesy spracované za horúca. Časť 26: tuhosť.

Komačka Jozef, prof. Dr. Ing.

392

13.

Dopravo-projekt Bratislava

6-3/18/SvF/2012 Štúdia vplyvu tech. vibrácií na okolitú zástavbu - letisko Bratislava

Benčat Ján, prof. Ing. CSc.

7 800

14.

ŽSR, MO Košice

6-3/02/CAV/2012 Statická analýza vplyvu poruchy a jej opravy - žel. most Č.n/Tisou - Košice - koľaj č.2

Odrobiňák Jaroslav, Ing. PhD.

2 670

15.

MDVaRR SR

6-3/04/CAV/2012 Rozborová štúdia na EN 1993-4-2, Eurokód: 3, Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 4-2: Nádrže

Vičan Josef, prof. Ing. CSc.

1 450

16.

Reming Consult, a.s. Bratislava

6-3/26/SvF/2012 Štúdia - posúdenie možnosti riešenia cestného prepoje-nia štátnej cesty III/61028 a štátnej cesty I/61 v oblasti Chocholná - Velčice a Adamovské Kochanovce

Čelko Ján, prof. Ing. CSc

8 040

17.

SÚTN Bratislava

6-3/31/SvF/2012 Norma - EN 12697-11 Asfaltové zmesy. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesy spracúvané za horúca. Časť 11: stanovenie priľnavosti medzi kamenivom a spojivom.

Remišová Eva Ing. PhD.

255

18.

SSC Bratislava

6-3/36/SvF/2012 Technický predpis - diagnostika vozoviek (spracovanie novej časti TP - využitie georadaru pri návrhu rehabilitácie / rekonštrukcie vozoviek)

Komačka Jozef, prof. Dr. Ing.

7 950

19.

IV SSC Žilina

6-3/37/SvF/2012  Analýza a návrh technického riešenia na zníženie vplyvu vibrácií z dopravy na miestnu zástavbu v obci Likavka km 55,00 - 55,500

Drusa Marián, doc. Ing. PhD.

4 200

20.

Reming Consult a.s. Bratislava

6-3/03/CAV/12 Tvarová optimalizácia existujúcich nosných konštrukcií a ich detailov

Vičan Josef, prof. Ing., CSc.

66 964

21.

Geoconsult Bratislava

6-3/40/SvF/2012 Exhalačná štúdia

Ďurčanská Daniela, doc. Ing. CSc.

1 580

22.

VUIS Cesty Bratislava

6-3/41/SvF/2012 Hluková štúdia

Decký Martin, prof. Dr. Ing.

3 200

23.

HBH Brno

6-3/44/SvF/2012 Revízia metodického pokynu pre HDM 4

Čelko Ján, prof. Ing. CSc.

4 166

24.

SSC Bratislava

6-3/48/SvF/2012 Meranie a hodnotenie nerovností vozoviek zariadením PROFILOGRAPH GE

Decký Martin, prof. Dr. Ing.

7 496

25.

Brϋel a Kjaer Bratislava

6-3/49/SvF/12 Výskum vplyvu vibrácií na stav. konštrukcie z hľadiska zmeny ich dyn. parametrov

Pitoňák Martin, Ing. PhD.

4 940

26.

MÚ Žilina

6-3/50/SvF/12 Dopravný prieskum pre mesto Žilina

Čelko Ján, prof. Ing. CSc.

8 333

27.

NDS Bratislava

6-3/54/SvF/12 Štúdie, expertízy a posudky

Čelko Ján, prof. Ing. CSc.

3 231

28.

SŽDC Praha

6-3/63/SvF/2012 Určovanie zaťažiteľnosti železničných mostov

Vičan Josef, prof. Ing., CSc.

1 786

29.

CDV Brno

6-3/67/SvF/2012 Analýza nedeštruktívnych metód používaných na Slovensku

Ďurčanská Daniela, doc. Ing. CSc.

1 385

30.

CDV Brno

6-3/68/SvF/2012 Aplikačné spracovanie údajov o okružných križovatkách

Ďurčanská Daniela,         doc. Ing. CSc.

871

31.

CDV Brno

6-3/69/SvF/2012 Aplikačný výskum povrchových úprav vozoviek na mostoch

Ďurčanská Daniela,
doc. Ing. CSc.

1 306

Spolu

223 300

Napísal Administrator Utorok, 30 Júl 2013 08:31
 

Grantové úlohy VEGA riešené na SvF v roku 2012

P. č.

Číslo projektu

Názov projektu

Vedúci projektu

Výdavky (Transfery) (EUR)

Kapitál.

Bežné

Celkom

1.

1/0259/12

Dynamická analýza konštrukcií dopravných stavieb

Melcer Jozef, prof. Ing. DrSc.

5 274

5 508

10 782

2.

1/0169/12

Predikcia a analýza účinkov dopravy na konštrukcie a životné prostredie

Benčat Ján, prof. Ing. PhD.

17 887

11 138

29 025

3.

1/0485/12

Deformačné vlastnosti, únava a reológia klasických, recyklovaných a kompozitných väzkopružných materiálov

Schlosser František, prof. Ing. CSc.

12 904

5 185

18 089

4.

1/0804/12

Vplyv materiálového zloženia asfaltovej zmesi na charakteristiky textúry povrchu vozovky a produkciu emisií

Komačka Jozef, prof. Dr. Ing.

15 040

10 250

25 290

5.

2/0143/12

Stanovenie parametrov interakcie pri zosilňovaní železobetónových prvkov so zohľadnením reologických vlastností.

Moravčík Martin, doc. Ing. PhD.

2 619

626

3 245

6.

1/0364/12

Spoľahlivosť existujúcich  mostov v kontexte nových európskych noriem

Vičan Josef, prof. Ing. CSc.

6 698

0

6 698

7.

1/0517/12

Vplyv degradačných činiteľov na spoľahlivosť existujúcich betónových konštrukcií a mostov

Moravčík Martin, doc. Ing. PhD.

9 875

1 250

11 125

8.

1/0756/12

Experimentálne sledovanie a matematické modelovanie teplotného režimu konštrukcie podvalového podložia

Ižvolt Libor, prof. Ing. CSc.

2 229

0

2 229

9.

1/0789/12

Numerické bezsieťové metódy pre modelovanie geotechnických úloh

Kovářík Karel, prof. Ing. CSc.

2 525

0

2 525

10.

1/1296/12

Geometrická analýza historických krovových konštrukcií z územia SR.

Krušinský Peter, Ing. arch. PhD.

7 514

0

7 514

11.

1/0508/11

Charakteristika a chemické zloženie pevných častíc produkovaných cestnou dopravou

Ďurčanská Daniela, doc. Ing. CSc.

3 816

0

3 816

Spolu

86 381

33 957

120 338

Napísal Administrator Utorok, 30 Júl 2013 08:21
 

Medzinárodné výskumné projekty riešené v roku 2012

P. č.

Typ projektu

Názov/
Schéma

Popis projektu

Zodp. riešiteľ

Dotácia

Doba riešenia

1.

7. RP

POTHOLE / ERANET2

Spolupráca VÚD a SvF s FEHRL Fórum európskych národných výskumných laboratórií),

Komačka Jozef prof. Dr. Ing.

22 000,-

2011/14

2.

7. RP

RECYPMA /ERANET2

Spolupráca VUD a  SvF s FEHRL Fórum európskych národných výskumných laboratórií),

Komačka Jozef prof. Dr. Ing.

12 340,-

2011/14

3.

7. RP

ETISplus

European Transport policy Information System Development and implementation of data collection methodology for EU transport modeling. Číslo O20080019 (TREN/FP7TR/233596/ "ETISplus")

Sitanyiová Dana, Mgr. PhD. 

bez dotácie

2009/12

4.

IEE

ADVANCE

ADVANCE - Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities (Zmluva IEE/10/199 (S12.589412))

Sitanyiová Dana, Mgr. PhD. 

20 303,70

2011/14

5.

DG MOVE

PILOT4 SAFETY

Project Európskej komisie na základe kontraktu MOVE/SUB/2010/D3/300-1/SI.2560087/ PILOT4SAFETY

Komačka Jozef prof. Dr. Ing.

2 220,30

2010/12

Spolu

  56 863  EUR

Napísal Administrator Utorok, 30 Júl 2013 08:19
 

Medzinárodné projekty riešené v roku 2011

Por. číslo

Typ projektu

Názov/Schéma

Popis projektu

Zodp. riešiteľ

Dotácia

Doba riešenia

1.

7.RP

POTHOLE / ERANET2

Spolupráca VUD a SvF s FEHRL Fórum európskych národných výskumných laboratórií),

Doc. Dr. Ing. J. Komačka

bez dotácie
v 2011

2011/14

2.

7.RP

RECYPMA /ERANET2

Spolupráca VUD a  SvF s FEHRL Fórum európskych národných výskumných laboratórií),

Doc. Dr. Ing. J. Komačka

bez dotácie
v 2011

2011/14

3.

7. RP

ETISplus

European Transport policy Information System Development and implementation of data collection methodology for EU transport modeling. Číslo O20080019. (Zmluva TREN/FP7TR/233596/"ETISplus")

Mgr. Dana
Sitanyiová, PhD.

11 158

2009/12

4.

IEE

ADVANCE

ADVANCE - Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities (Zmluva IEE/10/199 (S12.589412))

Mgr. Dana
Sitanyiová, PhD.

27 000

2011/14

Spolu

    37 158

Napísal Administrator Utorok, 17 Apríl 2012 20:11
 

Grantové úlohy VEGA riešené na SvF v roku 2011 a 2012

Por. číslo

Číslo projektu

Názov projektu

Vedúci projektu

Dotácia €

bežné

kapitál.

1.

1/0259/12

 

Dynamická analýza konštrukcií dopravných stavieb

prof. Ing. J. Melcer,
DrSc.

5 274

5 508

2.

1/0169/12

Predikcia a analýza účinkov dopravy na konštrukcie a životné prostredie

prof. Ing. J. Benčat, CSc.

17 887

11 138

3.

1/0485/12

Deformačné vlastnosti, únava a reológia klasických, recyklovaných a kompozitných väzkopružných materiálov

prof. Ing. F. Schlosser, CSc.

12 904

5 185

4.

1/0804/12

Vplyv materiálového zloženia asfaltovej zmesi na charakteristiky textúry povrchu vozovky a produkciu emisií

doc. Dr. Ing. J. Komačka

15 040

10 250

5.

2/0143/12

Stanovenie parametrov interakcie pri zosilňovaní železobetónových prvkov so zohľadnením reologických vlastností.

doc. Ing. M. Moravčík,
PhD.

2 619

626

6.

1/0364/12

Spoľahlivosť existujúcich mostov v kontexte nových európskych noriem

prof. Ing. J. Vičan,
CSc.

6 698

0

7.

1/0517/12

Vplyv degradačných činiteľov na spoľahlivosť
existujúcich betónových konštrukcií a mostov

doc. Ing. M. Moravčík,
PhD.

9 875

1 250

8.

1/0756/12

Experimentálne sledovanie a matematické modelovanie teplotného režimu konštrukcie podvalového podložia

prof. Ing. L. Ižvolt, PhD.

2 229

0

9.

1/1296/12

Geometrická analýza historických krovových konštrukcií z územia SR

Ing. arch. P. Krušínsky, PhD.

7 514

0

10.

1/0789/12

Numerické bezsieťové metódy pre modelovanie
geotechnických úloh

prof. Ing. K. Kovářík, CSc.

2 525

0

11.

1/0508/11

Charakteristika a chemické zloženie pevných častíc produkovaných cestnou dopravou

Ďurčanská Daniela, doc. Ing., CSc.

3 816

0

Spolu 

 

 

86 381

33 957

Napísal Administrator Utorok, 17 Apríl 2012 20:12
 

Ostatné projekty riešené na SvF v roku 2011

Por. číslo

Typ projektu

Názov projektu

Zodp. riešiteľ

Doba riešenia

Dotácia

1.

APVV

SUSPP - 0005 - 07: Centrum aplikovaného výskumu SvF

prof. Ing. J. Vičan, CSc.

2009/11

70 367

2.

APVV

6 - 3/02/ CAV/09: Určenie limitných hodnôt pre skúšanie zemných konštrukcií,  odkladových vrstiev vozoviek z kameniva na základe vzájomných korelácií rôznych skúšobných metód vo vzťahu k novým STN EN.

doc. Dr. Ing. K. Zgútová

2009/11

86 304

3.

APVV

6 - 3/01/ CAV/11: Aplikácia nových nedeštruktívnych metód merania geotechnických parametrov

prof. Dr. Ing. M. Decký

2011

9 958

4.

APVV

6-3/03/ CAV/11: Vývoj nových a tvarová optimalizácia existujúcich nosných konštrukcií a ich detailov pre premostenie stredných a veľkých prekážok a vývoj nových technológií výstavby mostov.

prof. Ing. J. Vičan, CSc.

2011

49 484

5.

APVV

6-3/04/CAV/11 Nedeštruktívne metódy merania geotechnických parametrov.

doc. Dr. Ing. K. Zgútová

2011

5 000

6.

APVV

LPP-0402-09: Zameranie postdoktoranda pre prostredie cestného hospodárstva

doc. Dr. Ing. M. Valúch

2009/12

16 342

7.

MK SR

MK-2403/2010/1.3: Stavebno-historický prieskum historických krovov v regióne Liptova II

Ing. arch. P. Krušinský, PhD.

2009/11

20 000

8.

SSC BA

6-3/6/SvF/11
RVT 2011 - Rozborová úloha: Aktualizácia hodnotiacich kritérií pre protišmykové vlastnosti vozoviek v zmysle európskych noriem (EN)

Ing. M. Kováč, PhD.

2011

4 879

9.

MDVaRR SR

6-3/32/SvF/11:  Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1993-4-1 Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií, Časť 4-1: Silá.

prof. Ing. J. Vičan, CSc.

2011

4 758

10.

MDVaRR SR

6-3/33/SvF/11: Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1999-1-2: Navrhovanie hliníkových konštrukcií.. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky zaťaženia požiarom.

prof. Ing. J. Bujňák, CSc.

2011

1 395

11.

SÚTN BA

6-3/28/SvF/11
Norma STN EN 1999-1-2:Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky zaťaženia požiarom.

prof. Ing. J. Bujňák, CSc.

2011

1 116

12.

SÚTN BA

6-3/8/SvF/11
Norma  STN EN 1993-4-1: Navrhovanie oceľových konštrukcií, Časť 4-1: Silá. Spracovanie Národnej prílohy

prof. Ing. J. Vičan, CSc.

2011

1 400

13.

SÚTN BA

6-3/9/SvF/11
Technická norma
Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 2: Všeobecná bezpečnosť a požiadavky týkajúce sa životného prostredia

prof. Dr. Ing.
M. Decký

2011

231

14.

SÚTN BA

6-3/10/SvF/11
Technická norma
Časť 1: Mechanické vlastnosti a požiadavky na stabilitu

prof. Dr. Ing.
M. Decký

2011

254

15.

SSC BA

6-3/41/SvF/11
Integrácia SEH do aplikácie Vozovky

doc. Dr. Ing. M. Valúch

2011

5 000

16.

SÚTN BA

6-3/22/SvF/11
Návrh STN
Asfalty a asfaltové spojivá. Určovanie priľnavosti asfaltových emulzií ponorením do vody

Ing. E. Remišová, PhD.

2011

75

17.

NDS BA

6-3/7/SvF/11
Analýza vhodnosti statického riešenia objektu č. 205 stavby D1 Jablonov – Studenec, II. etapa.

prof. Ing. J. Vičan, CSc.

2011

9 862

18.

SSC ŽA

6-3/14/SvF/11
Komplexná diagnostika a návrh opatrení na ďalšiu prevádzku MO -18 -293, 59-067, 59-091

prof. Ing. J. Vičan, CSc

2011

9 857

19.

SSC BA

 

6-3/20/SvF/11
Odborný posudok I/59 Jelenec - núdzový záliv 

Prof. Ing. J. Čelko, CSc.

2011

4 050

20.

ŠGÚDŠ Bratislava

6-3/21/SvF/11
Monitorovací systém geologických faktorov

Ing. P. Pisca, PhD.

2011

1 538

SPOLU

 

 

 

301 870

Napísal Administrator Utorok, 17 Apríl 2012 20:17
 

Projekty štrukturálnych fondov koordinované a riešené na SvF v roku 2011

Por. číslo

Číslo

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Dotácia

1.

ITMS 26 220 120 027

Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo

prof. Ing. J. Čelko, CSc.

1 471 484

2.

ITMS 26 220 120 031

Podpora výskumu a vývoja v centre excelentnosti pre  dopravné staviteľstvo

prof. Ing. J. Čelko, CSc.

2 257 373

3.

OPVaV-2009/2.2/04-
SORO

Nezávislý výskum inžinierskych stavieb na zvýšenie efektívnosti konštrukčných prvkov

Ing. Ľ. Pepucha, PhD.

987 723

 

 

 

Spolu

4 716 580

Napísal Administrator Utorok, 17 Apríl 2012 20:19
 

Projekty štrukturálnych fondov riešené na SvF v roku 2011 - spoluúčasť

Por. číslo

Číslo

Názov projektu

Zodpovedný riešiteľ

Dotácia €

1.

OPVaV-2009/4.2/05-SORO

Centrum výskumu v doprave

VÚD Žilina SvF- prof. Ing. F. Schlosser, CSc.

2 529 300  

2.

OP VaV
ITMS 26 220 220 156

Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry

FPEDAS
SvF - prof. Dr. Ing. M. Decký

7 519 927  

3.

OP VaV ITMS
26250120021

Modernizácia infraštruktúry Žilinskej univerzity v Žiline so zameraním na IKT

R ŽUŽ - prof. Ing. M. Malcho, CSc.

4 974 796

4.

OP: Vzdelávanie
ITMS: 26110230060

Informačný systém pre hodnotenie výsledkov výskumu a vývoja na Žilinskej univerzite

R ŽUŽ v Žiline SvF – doc. Ing. P. Ďurica, CSc.

463 868  

5.

OP: Vzdelávanie
ITMS: 26110230060

Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania

R ŽUŽ v Žiline SvF – Ing. J. Šestáková, PhD.

630 893  

 

 

 

Spolu

16 118 784 

Napísal Administrator Utorok, 17 Apríl 2012 20:20
 

Medzinárodné projekty riešené v roku 2010

 Por. číslo  Typ projektu Názov projektu  Zodp. riešiteľ  Doba riešenia
 1. 7.RP          ETISplus - European Transport policy Information System Development and implementation of data collection methodology for EU transport modeling. Číslo O20080019. (Zmluva No TREN/FP7TR/233596/"ETISplus")  Mgr.Dana Sytániová,PhD.   2009/12
 2. IEE BENEFIT - Advanced measures for companies to increase public transport use of their employees. (subkontrakt v rámci kontraktu IEE/07/736/SI2.500401) Mgr.Dana Sytániová,PhD.   2008/10
 3. SRP  SAMRS Kvalitné cesty a mosty – infraštruktúra spájajúca ľudí (SAMRS/2008/04/01). Projekt pre mesto Ulaanbaatar, Mongolsko. prof. Ing. Ján Čelko, PhD.  2008/10
 4. Tempus JEP SIQAS - Serbian International Quality Assurance System prof. Ing. Ján Bujňák, PhD.  2009/11
 5. LLP Intenzívny program GEOTACO – kurz Geotechniky pre pokročilých študentov (MSc., PhD.) The intensive program GEOTACO – Advanced courses in Geotechnics. Mgr. Dana Sytaniová,PhD.  2009/10
 6. OP SR-ČR 2007-2013 OPSRCR/2008/01: Vzájemná spolupráce univerzit v oblasti navrhování a posuzování dřevěných konstrukcí medzi VŠB-TU v Ostrave a  ŽU v Žiline prof. Ing. Josef Vičan, PhD.  2009/10
 7. ŠF EU Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo (ITMS 26 220 120 027) prof. Ing. Ján Čelko, PhD.  2009/11
 8. ŠF EU Podpora výskumu a vývoja v centre excelentnosti pre dopravné staviteľstvo (ITMS 26 220 120 031) prof. Ing. Ján Čelko, PhD.  2010/12

Napísal Administrator Streda, 09 Marec 2011 06:07
 

Grantové projekty riešené v rokoch 2008-2010

Por.číslo Číslo úlohy Názov Katedra
1 1/0152/10 Distribuovaný model prenosu znečistenia v pórovom prostredí pomocou fraktálovej geometrie
Zodp. riešiteľ : prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.
Katedra geotechniky
2 1/0367/10 Životnosť a kvalita kompozitných materiálov na báze asfaltov pre stavbu ciest
Zodp. riešiteľ : prof. Ing. František Schlosser, CSc.
Katedra technológie a manažmentu stavieb
3 1/0461/10 Hodnotenie existujúcich betónových konštrukcií a mostov z pohľadu zavádzania európskych noriem do praxe
Zodp. riešiteľ : doc. Ing. Martin Moravčík, PhD.
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
4 1/0835/10 3D laserové skenovanie veľkých stavebných objektov a strojárenských zariadení
Zodp. riešiteľ : doc. Ing. Jaroslav Šíma, CSc.
Katedra geodézie
5 1/0637/10 Vplyv saturačných efektov na distribúciu dopravných vzťahov
Zodp. riešiteľ : prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
Katedra cestného staviteľstva
6 1/0756/09 Technická a dopravná seizmicita v mestských aglomeráciách
Zodp. riešiteľ : prof. Ing. Ján Benčat, CSc.
Katedra stavebnej mechaniky
7 1/0031/09 Interakcia v systéme vozidlo – jazdná dráha
Zodp. riešiteľ : prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.
Katedra stavebnej mechaniky
8 2/0004/09 Moderné bionické konštrukcie a materiály
Zodp. riešiteľ : prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.
Katedra stavebnej mechaniky
9 1/0037/09 Teoereticko-experimentálny výskum dynamického chovania trate a spoľahlivosť jej komponentov pri dynamickom namáhaní
Zodp. riešiteľ : prof. Ing. Milan Moravčík, CSc.
Katedra stavebnej mechaniky
10 1/0311/09 Trvanlivosť prvkov oceľových mostných konštrukcií
Zodp. riešiteľ : prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
11 2/0088/09 Charakteristiky použiteľnosti zosilnených poškodených železobetónových lineárnych prvkov
Zodp. riešiteľ : doc. Ing. Martin Moravčík, PhD.
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
12 1/0474/09 Zohľadnenie nových podmienok navrhovania a posudzovania konštrukcie železničnej trate z aspektu nedopravného zaťaženia
Zodp. riešiteľ : prof. Ing. Libor Ižvolt, CSc.
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
13 1/0233/09 Vplyv materiálového zaťaženia a teploty na charakteristiky šmykovej pevnosti asfaltových zmesí
Zodp. riešiteľ : doc. Dr. Ing. Jozef Komačka
Katedra cestného staviteľstva
14 1/0673/08 Vplyv prevádzkovej spôsobilosti vozoviek na imisie od cestnej dopravy
Zodp. riešiteľ : doc. Dr. Ing. Martin Decký
Katedra cestného staviteľstva
15 1/0828/08 Teoreticko – experimentálna analýza transportu tepla a vlhkosti pri tvorbe obalových konštrukcií nízko energetických budov
Zodp. riešiteľ : doc. Ing. Pavol Ďurica, CSc.
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
16 1/0729/08 Zníženie energetickej náročnosti budovy použitím vhodnej sanácie plochej strechy s využitím existujúcich vrstiev strešného plášťa
Zodp. riešiteľ : Ing. Renáta Korenková, PhD.
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
17 1/0776/08 Monitorovanie aktivity trhlín pomocou digitálnej fotografie s využitím fraktálnej dimenzie
Zodp. riešiteľ : Ing. Ivan Drevený, PhD.
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
18 1/4201/07 Pôsobenie konštrukčných prvkov z nekovových vláknových kompozitov FRP v betónových, spriahnutých a hybridných FRP – betónových konštrukciách.
Zodp. riešiteľ: prof. Ing. Josef Vičan, CSc. (od. 1.12.2007 do 10.12.2010)
Katedra stavebných konštrukcií a mostov
Napísal Administrator Streda, 09 Marec 2011 09:30