ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Akreditované študijné programy bakalárskeho štúdia - denná forma štúdia

geodézia a kartografia (študijný odbor 5.1.3 geodézia a kartografia)

pozemné staviteľstvo (5.1.4 pozemné stavby)

staviteľstvo (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

Civil Engineering (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo)

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov bakalárskeho štúdia v dennej forme je 3 akademické roky,
resp. 4 akademické roky (študijný program pozemné staviteľstvo).
Napísal Janka Šestáková Utorok, 10 Júl 2018 11:00
 

Akreditované študijné programy bakalárskeho štúdia - externá forma štúdia

geodézia a kartografia (študijný odbor 5.1.3 geodézia a kartografia) v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020 sa študijný program v externej forme štúdia nerealizuje

staviteľstvo (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo)

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov bakalárskeho štúdia v externej forme je 4 akademické roky.
Napísal Janka Šestáková Utorok, 10 Júl 2018 11:00
 

Akreditované študijné programy inžinierskeho štúdia - denná forma štúdia

nosné konštrukcie budov (študijný odbor 5.1.4 pozemné stavby)

pozemné staviteľstvo (5.1.4 pozemné stavby)

cestné staviteľstvo (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020 sa študijný program nerealizuje

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

objekty dopravných stavieb (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020 sa študijný program nerealizuje

plánovanie dopravnej infraštruktúry (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

železničné staviteľstvo (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020 sa študijný program nerealizuje

technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo)

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov inžinierskeho štúdia v dennej forme je 2 akademické roky.
Napísal Janka Šestáková Utorok, 10 Júl 2018 11:02
 

Akreditované študijné programy inžinierskeho štúdia - externá forma štúdia

cestné staviteľstvo (študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020 sa študijný program nerealizuje

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

objekty dopravných stavieb (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020 sa študijný program nerealizuje

plánovanie dopravnej infraštruktúry (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

železničné staviteľstvo (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020 sa študijný program nerealizuje

technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo)

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov inžinierskeho štúdia v externej forme je 3 akademické roky.

Napísal Janka Šestáková Utorok, 10 Júl 2018 11:03
 

Akreditované študijné programy doktorandského štúdia - denná forma štúdia

teória a konštrukcie pozemných stavieb (študijný odbor 5.1.4 pozemné stavby) 

teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

aplikovaná mechanika (5.1.7 aplikovaná mechanika)

technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo) 

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov doktorandského štúdia v dennej forme je 3 akademické roky.

Napísal Janka Šestáková Utorok, 10 Júl 2018 11:05
 

Akreditované študijné programy doktorandského štúdia - externá forma štúdia

teória a konštrukcie pozemných stavieb (študijný odbor 5.1.4 pozemné stavby)

teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

aplikovaná mechanika (5.1.7 aplikovaná mechanika)

technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo) 

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov doktorandského štúdia v externej forme je 4 akademické roky.
Napísal Janka Šestáková Utorok, 10 Júl 2018 11:06