ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Akreditované študijné programy bakalárskeho štúdia - denná forma štúdia

geodézia a kartografia (študijný odbor 5.1.3 geodézia a kartografia)

pozemné staviteľstvo (5.1.4 pozemné stavby)

staviteľstvo (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

Civil Engineering (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo)

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov bakalárskeho štúdia v dennej forme je 3 akademické roky,
resp. 4 akademické roky (študijný program pozemné staviteľstvo).
Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 21 Júl 2016 13:10
 

Akreditované študijné programy bakalárskeho štúdia - externá forma štúdia

geodézia a kartografia (študijný odbor 5.1.3 geodézia a kartografia) v akademickom roku 2016/2017 a 2017/2018 sa študijný program v externej forme štúdia nerealizuje

staviteľstvo (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo)

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov bakalárskeho štúdia v externej forme je 4 akademické roky.
Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 21 Júl 2016 13:11
 

Akreditované študijné programy inžinierskeho štúdia - denná forma štúdia

nosné konštrukcie budov (študijný odbor 5.1.4 pozemné stavby)

pozemné staviteľstvo (5.1.4 pozemné stavby)

cestné staviteľstvo (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) v roku 2016 a 2017 na študijný program nie sú prijímaní noví uchádzači a študijný program je realizovaný len pre jeho súčasných študentov

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

objekty dopravných stavieb (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) v roku 2016 a 2017 na študijný program nie sú prijímaní noví uchádzači a študijný program je realizovaný len pre jeho súčasných študentov

plánovanie dopravnej infraštruktúry (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

železničné staviteľstvo (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) v roku 2016 a 2017 na študijný program nie sú prijímaní noví uchádzači a študijný program je realizovaný len pre jeho súčasných študentov

technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo)

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov inžinierskeho štúdia v dennej forme je 2 akademické roky.
Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 21 Júl 2016 13:12
 

Akreditované študijné programy inžinierskeho štúdia - externá forma štúdia

cestné staviteľstvo (študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) v roku 2016 a 2017 na študijný program nie sú prijímaní noví uchádzači

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

objekty dopravných stavieb (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) v roku 2016 a 2017 na študijný program nie sú prijímaní noví uchádzači

plánovanie dopravnej infraštruktúry (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

železničné staviteľstvo (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) v roku 2016 a 2017 na študijný program nie sú prijímaní noví uchádzači

technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo)

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov inžinierskeho štúdia v externej forme je 2 akademické roky.
Štandardná dĺžka štúdia študijných programov inžinierskeho štúdia v externej forme začínajúcich v akademickom roku 2016/2017 je 3 akademické roky.

Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 21 Júl 2016 13:13
 

Akreditované študijné programy doktorandského štúdia - denná forma štúdia

teória a konštrukcie pozemných stavieb (študijný odbor 5.1.4 pozemné stavby) 

teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

aplikovaná mechanika (5.1.7 aplikovaná mechanika)

technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo) 

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov doktorandského štúdia v dennej forme je 3 akademické roky.

Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 21 Júl 2016 13:14
 

Akreditované študijné programy doktorandského štúdia - externá forma štúdia

teória a konštrukcie pozemných stavieb (študijný odbor 5.1.4 pozemné stavby)

teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

aplikovaná mechanika (5.1.7 aplikovaná mechanika)

technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo) 

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov doktorandského štúdia v externej forme je 4 akademické roky.
Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 21 Júl 2016 13:15