ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Civil Engineering

Študijný program bakalárskeho štúdia Civil Engineering je realizovaný v anglickom jazyku v dennej forme.

Študenti si v prvej časti štúdia osvojujú základné poznatky z oblasti navrhovania a realizácie inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb. Sú vedení k tvorivému rozvíjaniu základných teoretických vedomostí, k principiálnemu chápaniu problematiky a k pružnému zvládnutiu organizačných a technologických úloh pri rešpektovaní zásad spoľahlivosti, používateľnosti a zásad konštruovania detailov. Vedení sú k samostatnosti, rozhodnosti a k prispôsobeniu sa meniacim sa podmienkam a najmä k chápaniu princípov a zásad správneho vecného riešenia. Podporuje sa využívanie výpočtovej techniky pri navrhovaní, modelovaní a optimalizovaní výpočtových postupov. Absolvovanie študijného programu je prípravou na plynulý prechod do inžinierskeho štúdia. Absolvent sa uplatní v stavebníctve pri navrhovaní a zhotovovaní nosných konštrukcií inžinierskeho a dopravného staviteľstva a vo vybraných profesiách pozemného staviteľstva. Absolventi nájdu uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb. Absolvovaním študijného programu získava absolvent základné predpoklady na získanie kvalifikácie na výkon regulovaného povolania po dokončení inžinierskeho štúdia.

Štúdium v študijnom programe bakalárskeho štúdia Civil Engineering v dennej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho konania splní minimálne 5 uchádzačov.

Študijný plán študijného programu Civil Engineering a informačné listy predmetov na akademický rok 2018/2019 sú zverejnené v akademickom vzdelávacom a informačnom systéme UNIZA.

Napísal Janka Šestáková Utorok, 10 Júl 2018 09:16