UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Doctoral Study - Forms and information

Information brochure about doctoral study at FCE ŽU – En (.doc)
Written by Janka Šestáková Wednesday, 20 January 2016 18:59
 

Doktorandské štúdium - Ročné hodnotenia doktorandov

 • denné štúdium

Written by Janka Šestáková Wednesday, 20 January 2016 19:01
 

Doktorandské štúdium - Individuálne študijné a vedecké plány

 • denné štúdium
Written by Janka Šestáková Wednesday, 20 January 2016 19:02
 

Doktorandské štúdium - Študijné plány

 

Doktorandské štúdium - Prijímacie konanie

 

Doktorandské štúdium - Legislatíva

 • Smernica č. 116 - Určenie školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko – pedagogických titulov
 • Príloha č. 1 k smernici č. 107 - Výška školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko – pedagogických titulov
 • Príloha č. 2 k smernici č. 107 - Spôsob platby školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko – pedagogických titulov
 • Smernica č. 103 - O záverečných prácach v podmienkach ŽU v Žiline
 • Metodické usmernenie č. 5/2013 Podávanie žiadostí a postup pri ďalšom spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného
 • Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uschovávanie a sprístupňovaní
 • Príloha č. 1 k metodickému usmerneniu č. 56/2011 - Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2
 • Príloha č. 2 k metodickému usmerneniu č. 56/2011 - Licenčná zmluva o použití diela
 • Príloha č. 3 k metodickému usmerneniu č. 56/2011 - Vyhlásenie o poskytnutí diela bez možnosti sprístupnenia
Written by Janka Šestáková Wednesday, 20 January 2016 19:05
 

Referát vedy a výskumu SvF UNIZA

Ing. Andrea Husáriková

phone.: ++421 (0)41 513 5549
fax: ++421 (0)41 513 5510
e-mail: andrea.husarikova@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE309 (3. poschodie)

Written by Janka Šestáková Wednesday, 20 January 2016 19:07
 

Doktorandské štúdium - Dizertačná skúška

Náležitosti k dizertačnej skúške a obhajobe projektu dizertačnej práce

Protokolový list predmetu
Written by Janka Šestáková Friday, 23 September 2016 09:00
 

Doktorandské štúdium - Harmonogram

 

Oznamy - Obhajoby dizertačných prác


Written by Janka Šestáková Tuesday, 21 August 2018 19:42
 

Oznamy - Prijímacie konanie a témy dizertačných prác na akademický rok 2019/2020

15. 07. 2019 Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium so začiatkom štúdia v ak. r. 2019/2020 - 2. kolo

29. 03. 2019 Témy dizertačných prác na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy:


Written by Administrator Friday, 29 March 2019 07:45