ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Prijímacie konanie v roku 2019

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov do 1. nominálneho ročníka :

bakalárske štúdium v dennej forme: 310
(geodézia a kartografia: 30, pozemné staviteľstvo: 120, staviteľstvo: 90, Civil Engineering: 10, technológia a manažment stavieb: 60)

bakalárske štúdium v externej forme: 80
(staviteľstvo: 50, technológia a manažment stavieb: 30)

inžinierske štúdium v dennej forme: 150
(nosné konštrukcie budov: 20, pozemné staviteľstvo: 20, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby: 60, plánovanie dopravnej infraštruktúry: 20, technológia a manažment stavieb: 30)

inžinierske štúdium v externej forme: 40
(inžinierske konštrukcie a dopravné stavby: 20, plánovanie dopravnej infraštruktúry: 10, technológia a manažment stavieb: 10)

Prijímacie konanie

Do prijímacieho konania nie sú zaradené prihlášky podané po termíne podania a elektronické prihlášky bez vytlačeného a na SvF UNIZA doručeného formulára.
Uchádzač je povinný v prihláške uviesť údaje o všetkých svojich predchádzajúcich, a to aj neukončených vysokoškolských štúdiách (zápisoch na štúdium). V prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov bude prihláška a aj prípadné rozhodnutie o prijatí považované za neplatné.
V zmysle §58 ods. 9, zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien (ďalej len "zákon"), ak prijatý uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo neposkytne v určenom čase informáciu, či sa zapíše na štúdium, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta môže ponúknuť mies-to ďalšiemu uchádzačovi v poradí výsledkov prijímacieho konania.

Jazykové predpoklady - Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v slovenskom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie slovenského alebo českého jazyka minimálne na úrovni B1. Vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, francúzština).
Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v anglickom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B1.

Zdravotná spôsobilosť - SvF UNIZA nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia.

Poplatok za prijímacie konanie:

výška poplatku: 20 €
adresa: Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol:
10431 - bakalárske štúdium
10432 - inžinierske štúdium
10433 - doktorandské štúdium

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu, alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.
Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896.

Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie treba zaslať na adresu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline spolu s prihláškou na štúdium a s overenými kópiami stredoškolských vysvedčení (uchádzač o bakalárske štúdium) alebo diplomu a údajov o výsledkoch predchádzajúceho štúdia (uchádzač o inžinierske štúdium).

Na štúdium v bakalárskom, stupni na SvF UNIZA postačuje jedna prihláška s uvedením postupnosti študijných programov podľa záujmu uchádzača. V prípade záujmu o obidve formy štúdia (dennú aj externú) je nutné podať dve prihlášky vrátane dvoch poplatkov za prijímacie konanie.

Na štúdium v inžinierskom stupni na SvF UNIZA postačuje jedna prihláška s uvedením postupnosti študijných programov podľa záujmu uchádzača. V prípade záujmu o obidve formy štúdia (dennú aj externú) je nutné podať dve prihlášky vrátane dvoch poplatkov za prijímacie konanie.

Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

Poplatky za štúdium: Spoplatňovanie vysokoškolského štúdia sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení jeho neskorších zmien a doplnení. 
Ubytovanie študentov: Prijatým študentom je poskytnuté ubytovanie v ubytovacom zariadení Žilinskej univerzity v Žiline - Hliny V., a to podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska študenta od sídla univerzity. (http://www.iklub.sk)
Stravovanie: Študenti sa môžu stravovať v stravovacích zariadeniach Žilinskej univerzity v Žiline - Nová menza a bufety v priestoroch univerzity. (http://www.novamenza.sk)

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia | Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia | Dôležité termíny

Napísal Janka Šestáková Sobota, 01 September 2018 08:00