ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Podmienky prijímacieho konania 2019

Podmienky prijímacieho konania na 1. stupeň štúdia - bakalárske štúdium

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.).

Na štúdium v študijných programoch bakalárskeho štúdia SvF UNIZA budú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok podľa študijných výsledkov, ktoré dosiahli na absolvovanej strednej škole. Ich počet bude stanovený tak, aby nebol prekročený predpokladaný počet študentov prijímaných do 1. roku štúdia príslušného študijného programu.

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Výberové konanie sa uskutoční bez osobnej účasti uchádzača o štúdium.

Štúdium v študijnom programe bakalárskeho štúdia Civil Engineering v dennej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho konania splní minimálne 5 uchádzačov.

Štúdium v študijných programoch bakalárskeho štúdia v externej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho konania v jednotlivých študijných programoch splní minimálne 5 uchádzačov.

SvF UNIZA neprijíma uchádzačov, ktorí v akomkoľvek bakalárskom alebo inžinierskom študijnom programe už na SvF UNIZA dvakrát alebo viackrát neúspešne študovali. Neprijíma tiež uchádzačov, ktorí boli vylúčení zo štúdia na SvF UNIZA na základe disciplinárneho konania podľa čl. 2 Disciplinárneho poriadku pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline.

Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania prijme dekan SvF UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie SvF UNIZA. V kompetencii dekana SvF UNIZA je dopĺňať stav prijatých uchádzačov o štúdium študijných programov v 1. roku bakalárskeho štúdia na predpokladaný počet z uchádzačov, ktorí:
–    vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe bakalárskeho štúdia, ale neboli prijatí z dôvodu naplnenia kapacity pôvodne zvoleného študijného programu,
–    vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe bakalárskeho štúdia, ale študijný program nebol otvorený, pretože podmienky prijímacieho konania splnilo menej ako 5 uchádzačov.
Takíto uchádzači o štúdium musia splniť podmienky prijímacieho konania aj pre dopĺňaný študijný program.

Jazykové predpoklady
Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v slovenskom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie slovenského alebo českého jazyka minimálne na úrovni B1. Vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, francúzština).
Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v anglickom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B1.

Zdravotná spôsobilosť

SvF UNIZA nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia. 

Termín podania prihlášok na bakalárske štúdium (1. kolo): do 31. 5. 2019 (vrátane)

Termín zasadnutia komisie pre prijímacie konanie (1. kolo):  14. 6. 2019

Vo vybraných študijných programoch bakalárskeho štúdia bude v prípade voľných miest zorganizované aj druhé kolo prijímacieho konania. Zoznam študijných programov bakalárskeho štúdia pre druhé kolo prijímacieho konania bude zverejnený do 21. 6. 2019.

Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania pre bakalárske štúdium sú rovnaké ako v prvom kole prijímacieho konania.

Termín podania prihlášok na bakalárske štúdium (2. kolo): od 24. 6. do 16. 8. 2019 (vrátane)

Termín zasadnutia komisie pre prijímacie konanie (2. kolo): 23. 8. 2019

Deň otvorených dverí: 6. 2. 2019

Akreditované študijné programy bakalárskeho štúdia na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline:

- geodézia a kartografia (študijný odbor 5.1.3 geodézia a kartografia); plánovaný počet prijatých uchádzačov v roku 2019: 30 prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia

- pozemné staviteľstvo (5.1.4 pozemné stavby); 120 prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia

- staviteľstvo (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby); 90 prijatých uchádzačov v dennej a 50 prijatých uchádzačov v externej forme štúdia

- Civil Engineering (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby); 10 prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia

- technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo); 60 prijatých uchádzačov v dennej a 30 prijatých uchádzačov v externej forme štúdia

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov bakalárskeho štúdia je v dennej forme štúdia 3 akademické roky, resp. 4 akademické roky (študijný program pozemné staviteľstvo) a v externej forme štúdia 4 akademické roky.
Napísal Janka Šestáková Sobota, 01 September 2018 09:00