UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Podmienky prijímacieho konania 2019

Podmienky prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia - inžinierske  štúdium

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysoko-školského vzdelania prvého stupňa  alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.), pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

Ďalšou podmienkou prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov (študijné programy druhého stupňa) na SvF UNIZA v Žiline na akademický rok 2018/2019 je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (Bc.) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.

Príbuznosť je definovaná v opise príslušného študijného odboru Akreditačnej komisie. V prípade, že nie je možné jednoznačne stanoviť príbuznosť študijných odborov, rozhoduje o výsledku prijímacieho konania komisia pre prijímacie konanie.

Na štúdium v študijných programoch inžinierskeho štúdia SvF UNIZA budú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok podľa študijných výsledkov, ktoré dosiahli v bakalárskom štúdiu. Ich počet bude stanovený tak, aby nebol prekročený predpokladaný počet študentov prijímaných do 1. roku štúdia príslušného študijného programu.

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Výberové konanie sa uskutoční bez osobnej účasti uchádzača o štúdium.

Štúdium v študijných programoch inžinierskeho štúdia v externej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho konania splní v jednotlivých študijných programoch minimálne 5 uchádzačov.

SvF UNIZA neprijíma uchádzačov, ktorí v akomkoľvek bakalárskom alebo inžinierskom študijnom programe už na SvF UNIZA dvakrát alebo viackrát neúspešne študovali. Neprijíma tiež uchádzačov, ktorí boli vylúčení zo štúdia na SvF UNIZA na základe disciplinárneho konania podľa čl. 2 Disciplinárneho poriadku pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline.

Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania prijme dekan SvF UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie SvF UNIZA.
V kompetencii dekana SvF UNIZA je dopĺňať stav prijatých uchádzačov o štúdium študijných programov v 1. roku inžinierskeho štúdia na predpokladaný počet z uchádzačov, ktorí:
–    vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe inžinierskeho štúdia, ale neboli prijatí z dôvodu naplnenia kapacity pôvodne zvoleného študijného programu,
–    vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe inžinierskeho štúdia, ale študijný program nebol otvorený, pretože podmienky prijímacieho konania splnilo menej ako 5 uchádzačov.
Takíto uchádzači o štúdium musia splniť podmienky prijímacieho konania aj pre dopĺňaný študijný program.

Jazykové predpoklady
Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v slovenskom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie slovenského alebo českého jazyka minimálne na úrovni B1. Vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, francúzština).
Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v anglickom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B1.

Zdravotná spôsobilosť

SvF UNIZA nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia.  

Termín podania prihlášok na inžinierske štúdium (1. kolo): do 31. 5. 2019 (vrátane)

Termín zasadnutia komisie pre prijímacie konanie (1. kolo):  9. 7. 2019

Vo vybraných študijných programoch inžinierskeho štúdia bude v prípade voľných miest zorganizované aj druhé kolo prijímacieho konania. Zoznam študijných programov inžinierskeho štúdia pre druhé kolo prijímacieho konania bude zverejnený do 15. 7. 2019.

Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania pre inžinierske  štúdium sú rovnaké ako v prvom kole prijímacieho konania.

Termín podania prihlášok na inžinierske štúdium (2. kolo): od 22. 7. do 16. 8. 2019 (vrátane)

Termín zasadnutia komisie pre prijímacie konanie (2. kolo): 23. 8. 2019

Deň otvorených dverí: 6. 2. 2019

Akreditované študijné programy inžinierskeho štúdia na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline:

- nosné konštrukcie budov (študijný odbor 5.1.4 pozemné stavby); plánovaný počet prijatých uchádzačov v roku 2016: 20 prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia

- pozemné staviteľstvo (5.1.4 pozemné stavby); 20 prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia

- cestné staviteľstvo (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020 sa študijný program nerealizuje

- inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby); 60 prijatých uchádzačov v dennej a 20 prijatých uchádzačov v externej forme štúdia

- objekty dopravných stavieb (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020 sa študijný program nerealizuje

- plánovanie dopravnej infraštruktúry (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby); 20 prijatých uchádzačov v dennej a 10 prijatých uchádzačov v externej forme štúdia 

- železničné staviteľstvo (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby) v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020 sa študijný program nerealizuje

- technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo); 30 prijatých uchádzačov v dennej a 10 prijatých uchádzačov v externej forme štúdia

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov inžinierskeho štúdia je v dennej forme štúdia 2 akademické roky a v externej forme štúdia 3 akademické roky.

Written by Janka Šestáková Saturday, 01 September 2018 09:00