ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Pre uchádzačov zo zahraničia

Uchádzači z krajín Európskej únie sú na štúdium na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline prijímaní a študujú za rovnakých podmienok ako študenti zo Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sú na štúdium prijímaní a študujú na základe ustanovení príslušných medzivládnych dohôd alebo si hradia náklady na štúdium v plnej výške. Uchádzači z Českej republiky (ČR) môžu pri prihlasovaní sa na štúdium použiť formulár prihlášky platný v ČR.

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy alebo prodekana pre študijnú a pedagogickú činnosť.Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 21 Júl 2016 08:23
 

Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí

Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa vydaných na zahraničných vysokých školách

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní  :: docx ::

Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 21 Júl 2016 08:22
 

Študijný program Civil Engineering

Akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia staviteľstvo zabezpečuje Stavebná fakulta aj v anglickom jazyku - študijný program Civil Engineering.
Napísal Janka Šestáková Pondelok, 14 September 2015 17:48