ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Študijné programy bakalárskeho štúdia

Geodézia a kartografia

Študenti si počas štúdia osvojujú základné poznatky z oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. Tvorivo rozvíjajú základné teoretické vedomosti a sú vedení k riešeniu úloh, ktoré treba zvládnuť najmä v oblasti budovania geodetických bodových polí, zberu údajov pre štátne mapové diela, informačné systémy a kataster nehnuteľností, ako aj úloh súvisiacich s ostatnými inžinierskymi činnosťami, najmä v oblasti stavebníctva. Využívajú softvérové podpory na modelovanie a optimalizačné postupy, výpočtové, testovacie a hodnotiace programy a programy typu GIS a CAD. V úvodnej časti štúdia sa kladie dôraz na absolvovanie predmetov fyzika, matematika, deskriptívna geometria, na ktoré neskôr nadväzujú odborné predmety geodézia, kataster nehnuteľností, kartografia, fotogrametria, GIS, topografia, inžinierska geodézia, pozemkové úpravy, lokálne geodetické siete, GNSS a pod. Na odborné predmety plynule nadväzujú predmety tzv. vyššej geodézie ako sférická astronómia, globálna geodézia, fyzikálna geodézia. Vo všetkých odborných predmetoch sa využívajú poznatky získané v predmete spracovanie a analýza meraní, kde študenti získajú vedomosti o matematicko-štatistických metódach spracovania a analýzy meraní. Všetky odborné predmety sú založené na teoretických a praktických základoch, kedy si študenti priamo na experimentálnych meraniach v laboratóriu alebo v teréne overia a precvičia získané poznatky. Do študijného plánu sú zaradené predmety cudzí jazyk 1 a 2 so zameraním na technickú terminológiu. Počas štúdia študenti absolvujú odbornú prax (1 týždeň) v súkromnej geodetickej firme alebo v štátnom sektore, čo predstavuje výbornú príležitosť na obohatenie a potvrdenie teoretických vedomostí, získaných počas semestra. Vo výučbe predmetov kataster nehnuteľností a kartografická tvorba sú zakomponované aj exkurzie v regionálnych katastrálnych správach alebo kartografických spoločnostiach na prepojenie výučby s praxou.

Absolventi získajú teoretické základy z exaktných a prírodných vied, ako aj humanitných a ekonomických vedných disciplín. Na tento všeobecný rámec nadväzujú základné vedné disciplíny z geodézie a kartografie. Jadro vedomostí získa študent absolvovaním skupiny predmetov tvoriacich teoretický, odborný a technicko-aplikačný základ štúdia. Skupinu základných predmetov vhodným spôsobom dopĺňajú a profil absolventa rozširujú predmety z oblasti práva a manažmentu. Absolvent sa uplatní v oblasti štátnej a regionálnej správy katastra nehnuteľností, v investičnej výstavbe, v štátnej a privátnej sfére, ktorá rieši problematiku geodetických sietí, inžinierskej geodézie, kartografiu a topografické práce.

Pozemné staviteľstvo

V úvodnej časti štúdia získa študent potrebný prírodovedný matematicko-fyzikálny základ v rámci predmetov matematika, deskriptívna geometria a fyzika. Doplnením prírodovedného obzoru študentov je predmet geológia. Aplikáciu materiálov vhodných pre architektonické konštrukcie pozemných stavieb študent získa v predmete stavebné materiály a doplňuje ho predmet stavebná chémia. S teóriou dejín, funkciou a estetikou architektúry sa študent zoznámi v predmete dejiny architektúry a staviteľstva 1 a 2. Na typológiu, teóriu, tvorbu a ochranu architektonických konštrukcií a budov sú postupne počas celého štúdia zamerané predmety typológia 1, 2 a 3 a konštrukcie budov 1 až 5. Podporným je predmet technické kreslenie. Z predmetov stavebnej mechaniky a statiky budov študent absolvuje predmet statika stavebných konštrukcií 1 a 2. Vhodným doplnením štúdia sú predmety urbanizmus a územné plánovanie 1 a 2. V študijnom pláne sú aj predmety stavebná tepelná technika, pružnosť a plasticita 1, mechanika zemín a zakladanie stavieb, zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií a inžinierske siete. Projektovanie je podporené predmetmi počítačová podpora projektovania 1 a 2. Vhodným doplnením sú predmety geodézia a terénne cvičenie z geodézie. Do študijného plánu sú zaradené predmety cudzí jazyk 1 a 2 so zameraním na technickú terminológiu. V druhej polovici štúdia sú vyučované aj predmety ateliér 1 až 4, stavebná akustika a osvetlenie, budova a prostredie, drevené konštrukcie 1, murované konštrukcie 1, betónové konštrukcie 1 a 2, kovové konštrukcie 1 a 2, technika prostredia budov 1 až 3 a príprava a riadenie stavieb. Doplnením je odborná prax v dĺžke 1 týždňa, ktorú študent absolvuje na stavbe alebo v projekcii. Ďalšie odborné predmety študijného plánu sú: základy architektonickej kompozície, základy architektonického navrhovania, navrhovanie cestných stavieb, navrhovanie železničných stavieb, stavebné stroje a mechanizácia, poruchy a obnova budov, technológie stavebných procesov, ekonomika stavebníctva 1, náklady a ceny v stavebníctve, základy podnikania a manažmentu a právo v stavebníctve. V poslednom ročníku študent vypracuje bakalársku prácu formou projektovej dokumentácie, časť architektúra, v určenom rozsahu.

Absolvent získa primerané prírodovedné vzdelanie a základné vedomosti z oblasti spoločenských a ekonomických disciplín, pochopí a osvojí si podstatné vedomosti, pojmy, princípy a teórie architektonických konštrukcií a teórie techniky prostredia budov a ďalších inžinierskych disciplín na základe ich ekologickej, materiálnej, statickej, fyzikálnej, energetickej, technologickej, ekonomickej a manažérskej podstaty. Vie získané vedomosti využiť vo svojej odbornej činnosti, chápe súvislosti a dôsledky variantných riešení a dokáže ich optimalizovať, vie použiť primeranú teóriu, kritéria, praktické postupy a nástroje na špecifikovanie, analýzy a riešenie technicko-technologických a ekonomicko-manažérskych problémov komplexnej prípravy a realizácie budov pri pochopení a akceptovaní ich podstaty. Získa technicko-architektonické vzdelanie a bude schopný tvorivo spolupracovať so všetkými účastníkmi výstavby a špecialistami všetkých profesií projektovej dokumentácie pozemných stavieb. Jeho multidisciplinárny profil je doplnený znalosťami o podnikaní, manažmente, oceňovaní stavieb a základov práva v stavebníctve. Vie tvorivo aplikovať poznatky z prírodných vied, humanitných vied a inžinierskych disciplín v procese navrhovania, analýz a hodnotenia budov. Jeho vedomosti mu umožňujú podieľať sa navrhovaní, technickej príprave, realizácii a dozore menej náročných pozemných stavieb. Je spôsobilý uplatniť sa ako konštruktér v projekcii a vo výrobných firmách, technológ, ekonóm – rozpočtár a stavbyvedúci v realizačných firmách, technik v útvaroch štátnej správy a územných celkov a investorských útvaroch, v príprave a pri realizácii pozemných stavieb, pri výstavbe v oblasti ochrany životného prostredia, pri riadení prevádzky a údržby budov a podobne. Absolvovaním študijného programu získava absolvent základné predpoklady na získanie kvalifikácie na výkon regulovaného povolania po dokončení inžinierskeho štúdia.

Staviteľstvo / Civil Engineering

Študijný program staviteľstvo je tradičným technickým programom podmieňujúcim štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch orientovaných na inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. V prvej časti štúdia sú zaradené predmety podporujúce teoretický základ – matematika, deskriptívna geometria a fyzika a sú doplnené základnými predmetmi z oblasti stavebných materiálov, poznania horninového prostredia, geológie, hydrodynamiky a hydromechaniky a statiky stavebných konštrukcií 1. V ďalšej časti štúdia študenti absolvujú predmety, ktoré tvoria základ navrhovania a posudzovania konštrukcií: statika stavebných konštrukcií 2, pružnosť a plasticita 1, geomechanika, navrhovanie a posudzovanie konštrukcií, betónové konštrukcie, kovové konštrukcie, zakladanie stavieb, murované konštrukcie a drevené konštrukcie. Prípravou na projektovanie stavieb a ich realizáciu je geodézia, ktorá je na záver sústredená do terénneho cvičenia z geodézie. Do študijného plánu sú zaradené predmety cudzí jazyk 1 a 2 so zameraním na technickú terminológiu. Nosnými predmetmi sú aj predmety cestné staviteľstvo a železničné staviteľstvo, ktoré poskytujú základ navrhovania dopravných stavieb – priestorové vymedzenie stavby, aplikácia štandardov, dôležité zásady a princíp tvorby projektovej dokumentácie, hydrotechnické stavby, vybrané kapitoly z konštrukcií budov, inžinierske siete, ochrana a tvorba životného prostredia. Počas štúdia sa študenti povinne zúčastňujú odpornej praxe v trvaní 1 týždeň, kde spoznávajú praktické aspekty realizácie stavieb, údržby a rekonštrukcie dopravných stavieb. V poslednej časti štúdia si študenti prehlbujú znalosti z aplikačných predmetov:  inžinierska geológia, príprava a realizácia stavieb, technológie stavieb a ekonomickými aspektami stavebníctva. Absolvovaním semestrálnych projektov z betónových a kovových konštrukcií a z cestného a železničného staviteľstva sa študenti pripravujú na spracovanie bakalárskej práce.

Absolvovanie študijného programu je prípravou na plynulý prechod do inžinierskeho štúdia. Absolvent sa uplatní v stavebníctve pri navrhovaní a zhotovovaní nosných konštrukcií inžinierskeho a dopravného staviteľstva a vo vybraných profesiách pozemného staviteľstva. Absolventi nájdu uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb. Absolvovaním študijného programu získava absolvent základné predpoklady na získanie kvalifikácie na výkon regulovaného povolania po dokončení inžinierskeho štúdia.

Technológia a manažment stavieb

V úvodnej časti štúdia sú zaradené predmety rozširujúce a podporujúce teoretický základ, t. j. matematika, deskriptívna geometria, fyzika, stavebná chémia, statika stavebných konštrukcií, geológia. Nasledujú relevantné predmety technologického charakteru, t. j. stavebné materiály, stavebné stroje a mechanizácia. Rozšírenie poznatkov sa realizuje povinne voliteľnými predmetmi so zameraním na výpočtovú techniku, t. j. informačné technológie, programovanie. V ďalšej časti štúdia sú zaradené predmety s orientáciou na statiku a dimenzovanie prvkov a nosných konštrukcií stavieb, geotechnické problémy súvisiace s interakciou konštrukcie s podložím a s návrhom zakladania nosných konštrukcií inžinierskych a dopravných stavieb. Do študijného plánu sú zaradené predmety cudzí jazyk 1 a 2 so zameraním na technickú terminológiu. V rámci povinne voliteľných predmetov je možnosť rozšírenia si poznatkov z oblasti hydrotechnických stavieb. V záverečnej časti štúdia dominujú okrem predmetov zaoberajúcich sa navrhovaním inžinierskych a dopravných stavieb, aj predmety s orientáciou na manažment stavieb, ekonomiku podnikania, podnikové hospodárstvo, prípravu a riadenie stavieb a ochranu životného prostredia a BOZP. Povinne voliteľnou súčasťou študijného programu je semestrálny projekt, ktorý sa sústreďuje na riešenie komplexného zadania s orientáciou na objektivizovaný návrh technologických procesov a ekonomické posúdenie navrhovaných technológií. Absolvovanie semestrálneho projektu je prípravou na spracovanie bakalárskej práce, ako aj prípravou do praktického profesionálneho života. Do štruktúry študijného programu je implementovaná aj odborná prax v dĺžke 1 týždňa a odborná exkurzia v dĺžke 1 týždňa, v rámci ktorej študenti realizujú prehliadky významných stavieb v SR aj v blízkom zahraničí s odborným výkladom.

Absolvent je kvalifikovaný odborník v oblasti prípravy a riadenia výstavbového procesu, so zameraním na komplexné riešenie technických, technologických a ekonomických súvislostí procesu výstavby za výraznej podpory využívania informačných technológií na navrhovanie, modelovanie a optimalizáciu procesov, súvisiacich s riadením stavebných projektov. Študenti sú vedení k samostatnosti a prispôsobeniu sa meniacim podmienkam a najmä k chápaniu princípov a zásad správneho, vecného a hospodárneho riešenia. Absolvent vie analyzovať a viesť základnú ekonomickú agendu, osvojí si základné poznatky z oblasti podnikateľskej činnosti. Absolvovanie študijného programu je prípravou na plynulý prechod do inžinierskeho štúdia. Absolvent sa uplatní v mnohých profesiách v stavebníctve pri zhotovovaní všetkých druhov stavieb a navrhovaní konštrukcií jednoduchých stavieb, nájde uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu dopravných stavieb. Absolvovaním študijného programu získava absolvent základné predpoklady na získanie kvalifikácie na výkon regulovaného povolania po dokončení inžinierskeho štúdia.

Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 01 September 2016 11:40
 

Študijné programy inžinierskeho štúdia

Nosné konštrukcie budov

Profil absolventa je koncipovaný tak, že pokrýva všetky legislatívne požiadavky na vykonávanie činnosti v oblasti navrhovania a realizácie budov so zameraním na ich nosné konštrukcie. Študijný program je svojím obsahom zameraný najmä na prípravu absolventa z teoretickej analýzy nosných konštrukcií budov a niektorých  inžinierskych konštrukcií. Obsahuje tiež prípravu na výskumnú činnosť s primeranou mierou tvorivosti a samostatnosti, ktoré si absolvent môže ďalším štúdiom prehĺbiť a rozšíriť. Absolvovaním študijného programu je absolvent pripravený na štúdium študijných programov doktorandského štúdia v študijnom odbore pozemné stavby alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Nájde uplatnenie ako samostatný odborník špecialista v oblasti statiky, člen tvorivého tímu, v stavebných dodávateľských organizáciách, vo vzdelávacej sústave, vo výskume. Môže tiež podnikať na základe živnostenského oprávnenia a po rokoch predpísanej praxe pri úspešnom vykonaní skúšok sa môže stať autorizovaným stavebným inžinierom. Absolvovaním študijného programu a získaním vysokoškolského vzdelania 2. stupňa získa absolvent kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania. Po absolvovaní primeranej praxe a skúšok pred skúšobnou komisiou Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) môže získať oprávnenie na výkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“. Náplň a štruktúra študijného programu zodpovedá štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na výkon povolania autorizovaný stavebný inžinier v kategórii  I3 – inžinier pre statiku stavieb, a to pre budovy, inžinierske konštrukcie a geotechniku.

Pozemné staviteľstvo

Absolvent získa kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania. Po absolvovaní primeranej praxe a skúšok pred skúšobnou SKSI môže získať oprávnenie na výkon povolania „autorizovaný stavebný  inžinier“. Náplň a štruktúra študijného programu zodpovedá štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na výkon povolania autorizovaný stavebný inžinier podľa súčasne platnej klasifikácie v kategórii  I1 – inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb a I3 - inžinier pre statiku stavieb - pre budovy a pripravovanej autorizácie v kategórii I6 - Inžinier pre investičnú prípravu a manažment stavieb.
Absolvent študijného programu bude môcť navrhovať pozemné stavby a riešiť ich modernizáciu a obnovu vrátane obnovy stavebných pamiatok, teoreticky analyzovať, matematicky a fyzikálne modelovať, experimentálne vyšetrovať, technicky riešiť, konštruovať a navrhovať rozsiahle a náročné konštrukcie a efektívne riešiť problémy techniky, technológie a ekonomiky architektonických diel na modernej materiálovej báze v oblasti projekcie, výskumu, vývoja, skúšobníctva vrátane preukazovania zhody i realizácie budov, s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, nájsť uplatnenie v praxi predovšetkým v pozícii hlavného inžiniera projektu budov; po získaní autorizačného osvedčenia v SKSI môžu vykonávať projektovú činnosť autorizovaného inžiniera pre budovy, autorský dozor nad uskutočňovaním stavby, stavebný dozor, prípadne sa môžu špecializovať na vypracovávanie častí projektovej dokumentácie stavieb, ktoré sa týkajú ich stavebno‐technického a technologického riešenia, kolaudačného konania a pod. v rámci platnej legislatívy, nájsť uplatnenie aj v mnohých oblastiach súvisiacich s výstavbou budov a tvorbou stavebného prostredia, napr. odborné činnosti v štátnej správe, riadenie stavebnej firmy, komerčná činnosti na stavebnom trhu, uplatnenie vo výskume a v školstve, v oblastiach praktického používania informačných technológií, v konzultačnom inžinierstve a podobne, pokračovať v štúdiu doktorandských študijných programov.

Cestné staviteľstvo

Absolvent si rozšíri teoretické vedomosti z prírodných, humanitných vied a základov cestného staviteľstva získaných v priebehu bakalárskeho štúdia. Tieto vedomosti sú doplnené aplikačnými predmetmi, v ktorých sa naučí zásady teoretických a konštrukčných riešení v oblastiach navrhovania a zhotovovania konštrukčných prvkov líniových dopravných stavieb. Technické vzdelanie počas celého štúdia dopĺňajú predmety z environmentálnych, humanitných, ekonomických a právnych oblastí. Dôležitou súčasťou edukačného procesu je aj verifikácia získaných teoretických poznatkov v praxi. Absolvent štúdia dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a tiež ako vedúci tímu, dokáže identifikovať mechanizmy na kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a učenie sa, udržiavať kontakt s vedeckým vývojom vo svojej disciplíne, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny. Absolvent navrhuje a uplatňuje vlastné riešenia pri projektovaní, výstavbe, diagnostike a údržbe inžinierskych stavieb s prioritnou orientáciou na líniové dopravné stavby. Dokáže riadiť procesy v rámci predprojektovej, projektovej a realizačnej prípravy líniových dopravných stavieb, a tiež v procese jej realizácie a následnej správy a údržby. Absolventi nachádzajú širokospektrálne uplatnenie v projekčných, zhotoviteľských, správcovských firmách, v rámci štátnej správy, miestnej samosprávy, a to aj na miestnom aj regionálnom stupni. Absolvovaním študijného programu získa absolvent kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania. Po absolvovaní primeranej praxe a skúšok pred skúšobnou komisiou Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) môže získať oprávnenie na výkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“. Náplň a štruktúra študijného programu zodpovedá štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na výkon povolania autorizovaný stavebný inžinier v kategórii  I2 – Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb.

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Absolvent dokáže analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať inžinierske a dopravné stavby, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolvent získava hlboké znalosti v oblasti analýzy nosných konštrukcií, umožňujúce mu navrhovať, udržiavať a rekonštruovať bezpečné, používateľné, trvanlivé a estetické konštrukcie. Študijný program je zameraný na získanie teoretických a praktických poznatkov a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania. Absolvent inžinierskeho štúdia po jeho absolvovaní pozná princípy a metódy analýzy nosných konštrukcií inžinierskych a dopravných stavieb, zásady ich navrhovania, diagnostiky a hodnotenia. Pri riešení úloh v jednotlivých oblastiach vie využiť získané skúsenosti s aplikačnými softvérmi. Okrem uvedených znalostí má poznatky súvisiace s ekonomikou stavieb, ich prípravou a riadením ako aj dopadmi stavieb na životné prostredie. Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu projektanta, neskôr autorizovaného inžiniera pri navrhovaní a zhotovovaní inžinierskych a dopravných stavieb. Uplatní sa aj v príprave investičných stavieb, inžinierskej činnosti, výstavbe, správe, prevádzke a údržbe dopravnej infraštruktúry (ciest, diaľnic, mestských komunikácií, letísk, železničných tratí a staníc, mostných objektov a podzemných stavieb). Môže zaujímať pracovné posty v projekčných kanceláriách, investorských zložkách, v stavebných firmách, v štátnej a verejnej správe. Absolvovaním študijného programu a získaním vysokoškolského vzdelania 2. stupňa získa absolvent kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania. Po absolvovaní primeranej praxe a skúšok pred skúšobnou komisiou SKSI môže získať oprávnenie na výkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“. Náplň a štruktúra študijného programu zodpovedá štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na výkon povolania autorizovaný stavebný inžinier vo viacerých kategóriách (napr. v kategórii I3 – inžinier pre statiku stavieb, a to pre budovy, inžinierske konštrukcie a mosty a geotechniku).

Objekty dopravných stavieb

Absolvent dokáže analyzovať, navrhovať, konštruovať, zhotovovať a spravovať inžinierske konštrukcie v dopravných aj pozemných stavbách. Je pripravený aj na výskumnú činnosť s primeranou mierou tvorivosti a samostatnosti, ktoré si môže ďalším štúdiom prehĺbiť a rozšíriť. Študijný program je svojím obsahom zameraný najmä na prípravu absolventa z teoretickej analýzy nosných konštrukcií objektov dopravných stavieb s dôrazom na mostné objekty a podzemné stavby, ktorá mu umožní navrhovať spoľahlivé a efektívne nosné konštrukcie objektov líniových stavieb. Absolvent sa uplatní v oblasti plánovania, projektovania ako projektant, v príprave rozsiahlych investičných stavieb, inžinierskej činnosti, stavebnej výrobe a v správe a údržbe dopravnej infraštruktúry. Absolvent je pripravený aj na riadiace funkcie. Bude schopný po primeranej praxi viesť projekty a realizáciu veľkých stavieb a prebrať tak aj primeranú mieru zodpovednosti za komplexné riešenie objektov dopravných stavieb. Môže podnikať na základe živnostenského oprávnenie. Absolvovaním študijného programu a získaním vysokoškolského vzdelania 2. stupňa získa absolvent kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania. Po absolvovaní primeranej praxe a skúšok pred skúšobnou komisiou SKSI môže získať oprávnenie na výkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“. Náplň a štruktúra študijného programu zodpovedá štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na výkon povolania autorizovaný stavebný inžinier v kategórii  I3 – inžinier pre statiku stavieb, a to pre budovy, inžinierske konštrukcie a mosty a geotechniku.

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Absolvent dokáže analyzovať, navrhovať a prevádzkovať inžinierske stavby a s primeranou mierou samo-statnosti a tvorivosti vykonávať výskum. Získa potrebné teoretické znalosti z oblasti analýzy a navrhovania dopravných stavieb, ktoré mu umožnia navrhnúť bezpečné a spoľahlivé konštrukcie a udržateľné územné systémy. Získa potrebné znalosti na plánovanie a hodnotenie dopravnej infraštruktúry, pre stabilitu a ekologickú únosnosť územia. Získa schopnosť identifikovať a hodnotiť rozvojové potenciály územných systémov, na základných i nadradených úrovniach, plánovať a projektovať dopravnú infraštruktúru a jej jednotlivé súčasti a manažovať realizáciu plánovaných aktivít na zabezpečenie udržateľného rozvoja vo všetkých zložkách. Je pripravený organizačne a odborne zvládnuť predprojektovú, projektovú, manažérsku aj vedeckovýskumnú expertíznu činnosť v oblasti dopravnej infraštruktúry, spĺňa predpoklady postupu na doktorandské štúdium. Získa schopnosti pracovať so špičkovými technológiami a softvérovými prostriedkami. Po primeranej praxi získa schopnosti riadiť, zabezpečovať a koordinovať komplexný manažment dopravnej infraštruktúry. Uplatní sa v oblasti plánovania, projektovania a riadenia dopravnej infraštruktúry ako projektant a manažér, v príprave rozsiahlych investičných stavieb, inžinierskej činnosti a v správe na úrovni štátnej aj komunálnej. Uplatňuje sa v projekčných kanceláriách, investorských zložkách, v štátnej a verejnej správe. Po získaní potrebnej praxe sa uplatňuje v riadiacich funkciách, v podnikateľskej sfére, v organizáciách zaoberajúcich sa kombinovanou dopravou, vo výskume a aj vo vzdelávaní na stredných a vysokých školách. Môže podnikať na základe živnostenského oprávnenia. Náplň a štruktúra študijného programu zodpovedá štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na získanie kvalifikácie na výkon povolania autorizovaný stavebný inžinier. Absolvovaním študijného programu a dosiahnutím vysokoškolského vzdelania 2. stupňa získa absolvent dostatočný základ, na základe ktorého sa, po absolvovaní primeranej praxe, môže uchádzať o získanie príslušného oprávnenia.

Železničné staviteľstvo

Absolvent dokáže analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať inžinierske a dopravné stavby, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Študijný program je svojím obsahom zameraný najmä na prípravu absolventa na projektovanie, stavbu, rekonštrukciu a správu infraštruktúry koľajovej dopravy (mestskej, prímestskej a diaľkovej) s dôrazom na železničnú infraštruktúru, ktorá mu umožní navrhovať, rekonštruovať, udržiavať a spravovať spoľahlivé a efektívne koľajové trate (železničné, mestské a prímestské). Absolventi sa uplatnia v oblasti plánovania a projektovania ako projektant, v oblasti prípravy aj rozsiahlych investičných stavieb, v inžinierskej činnosti, stavebnej výrobe, správe i údržbe železničnej infraštruktúry, a taktiež vo výskume a vo vzdelávaní na stredných a vysokých školách. Budú schopní po primeranej praxi viesť projekty a realizáciu veľkých stavieb železničnej infraštruktúry v súvislosti s požadovanou modernizáciou železničnej infraštruktúry (šíra trať, železničné stanice a uzly, zriaďovacie stanice, terminály intermodálnej dopravy, prímestské, rýchlostné a vysokorýchlostné trate), ale aj koľajovej dopravy v mestách a prebrať tak aj primeranú mieru zodpovednosti za ich komplexné riešenie. Absolvent môže podnikať na základe živnostenského oprávnenia a po rokoch predpísanej praxe a po úspešnom vykonaní predpísaných skúšok sa stáva autorizovaný stavebný inžinier. Absolvovaním študijného programu a získaním vysokoškolského vzdelania 2. stupňa získa absolvent kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania. Po absolvovaní primeranej praxe a stanovených skúšok pred skúšobnou komisiou SKSI môže získať oprávnenie na výkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“. Obsahová náplň a celková štruktúra študijného programu zodpovedá štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na výkon autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii  I2 – inžinier pre inžinierske stavby, a to pre dopravné stavby – železnice, dráhy.

Technológia a manažment stavieb

Absolvent je kvalifikovaný odborník pre oblasť technológie, riadenia a ekonomiky stavebníctva, skúšobníctva, manažérstva kvality a výkonu správy s osobitným zameraním na inžinierske a pozemné stavby. Dokáže samostatne pripraviť a riadiť výstavbu zložitých inžinierskych a pozemných stavieb, riadiť výrobu stavebných materiálov, riadiť samostatne stavebnú firmu, vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dokáže riadiť zamestnancov a viesť pracovné skupiny pôsobiace na veľkých projektoch. Vie analyzovať a riešiť problémy stavebnej výroby, optimalizovať stavebné postupy a zavádzať nové technológie do stavebných procesov. Získaním teoretických a praktických poznatkov sa môže absolvent inžinierskeho štúdia uplatniť najmä v prípravnej fáze investičného procesu a v príprave a výstavbe zložitých inžinierskych, pozemných a vodných stavieb. Získa schopnosti analyzovať variantné možnosti technologických procesov a ich uplatnenie v čase spracovania projektovej dokumentácie a realizačnej fáze, kvalifikovane riadiť procesy zmien technológie z pohľadu inovácií, posúdiť kvalitu stavebných materiálov, technologických postupov a konštrukcií, skúšať materiály, zmesi, konštrukcie, riadiť výstavbu stavieb, uplatniť optimálne postupy s ohľadom na ekonomiku a kvalitu, vykonávať ekonomický rozbor stavebného procesu, uplatniť princípy ekonomického riadenia. Vie pracovať samostatne, ako riadiaci pracovník pri dodržiavaní zásad etiky a morálky. Absolvent sa uplatní v oblasti teórie technológií a stavebných materiálov, prípravy a riadenia stavieb, investičnej prípravy projektov, skúšobníctva, manažérstva kvality a riadenia výkonu správy dopravných, inžinierskych a pozemných stavieb. Absolvent je pripravený na výkon povolaní priamo na stavbe, v príprave ale aj v riadiacich funkciách. Je schopný samostatne riadiť stavebnú firmu, po primeranej praxi viesť projekty a pracovné tímy veľkých projektov. Uplatní sa pri analytických a optimalizačných činnostiach,  je schopný podieľať sa na riešení výskumných projektov základného a aplikovaného výskumu. Môže podnikať na základe živnostenského oprávnenia. Absolvovaním študijného programu získa absolvent kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania. Po absolvovaní primeranej praxe a skúšok pred skúšobnou komisiou SKSI môže získať oprávnenie na výkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“. Náplň a štruktúra študijného programu zodpovedá štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na výkon povolania autorizovaný inžinier v rámci novopripravovanej legislatívy v kategórii I6 – Inžinier pre investičnú prípravu a zaistenie kvality stavieb.

Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 01 September 2016 11:41
 

Študijné programy doktorandského štúdia

Teória a konštrukcie pozemných stavieb

Absolvent doktorandského štúdia je vysokokvalifikovaný odborník v študijnom odbore pozemné stavby s hlav-nou orientáciou na teóriu navrhovania architektonických konštrukcií budov a ich súčastí pri teoreticky zdôvodnenej tvorbe progresívnych  obalových konštrukcií a ich detailov v súlade s trendmi svetového vývoja. Absolvent študijného programu, opierajúci sa o získané teoretické inžinierske poznanie, pochopené princípy a zvládnuté metódy odboru je schopný jasne formulovať vedecký problém, predmet a cieľ výskumu i vývoja v oblasti techniky architektúry, ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja architektonických konštrukcií budov, techniky a klímy umelého životného – architektonického prostredia budov a ich výrobno-technologických procesov v podmienkach ekonomickej efektívnosti, je schopný jasne formulovať prínos výstupov z výskumu pre rozvoj vedy v študijnom odbore a pre stavebno-architektonickú prax a je schopný samostatne vedecky pracovať. Absolvent študijného programu získa rozšírené poznatky z matematiky a stavebnej fyziky. Prehĺbi si už nadobudnuté vedomosti z oblasti teórie prípravy, projektovania, výstavby a obnovy pozemných stavieb. Rozšíri si znalosti z oblasti diagnostikovania a patológie budov, hodnotenia ich energetickej hospodárnosti, tvorby stratégie obnovy pozemných stavieb a tiež z oblasti techniky prostredia inteligentných budov a environmentalistiky. Úroveň poznatkov zabezpečuje jeho schopnosť riešenia problémov hospodárenia s budovami na vedeckej báze. Dokáže vedecky analyzovať problémy a prinášať vlastné návrhy riešení v oblasti svojej profilácie. Absolvent doktorandského štúdia sa uplatní najmä vo výskumných inštitúciách, vedeckých parkoch, výskumných centrách ako samostatný alebo vedúci vedecko - výskumný pracovník, na vysokých školách pri rozvíjaní vedy o technike v architektúre, alebo vo firemnom výskume a vývoji. Uplatniť sa môže aj vo vrcholových manažérskych funkciách, v projektových tímoch rôzneho charakteru. Uplatnenie tiež nájde v  investorských  organizáciách, v stavebných spoločnostiach, v konzultačných a poradných spoločnostiach.

Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Absolvent je vysokokvalifikovaný odborník v študijnom odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby s hlavnou orientáciou na teóriu navrhovania a analýzu inžinierskych konštrukcií, dopravných aj pozemných stavieb a ich súčastí. Dokáže tvorivo aplikovať princípy vedeckého bádania, navrhuje nové prístupy a zdokonaľuje existujúce metódy teórie inžinierskych stavieb. Ovláda progresívne nástroje teórie navrhovania a technológie zhotovovania inžinierskych stavieb, ako aj metodológiu ich diagnostiky a rehabilitácií. Teoretické poznatky získané štúdiom dokáže uplatniť v experimentálnej analýze správania sa inžinierskych stavieb a pri ich kombinácii s modelovým riešením a výsledkami numerických simulácií. Absolvent doktorandského štúdia sa uplatní najmä vo výskumných inštitúciách, vedeckých parkoch, výskumných centrách ako samostatný alebo vedúci vedecko – výskumný pracovník, na vysokých školách pri rozvíjaní vedy o inžinierskych konštrukciách a dopravných stavbách, alebo vo firemnom výskume a vývoji. Uplatniť sa môže aj vo vrcholových manažérskych funkciách, v projektových tímoch rôzneho charakteru. Uplatnenie tiež nájde v investorských organizáciách, v stavebných spoločnostiach, v konzultačných a poradných spoločnostiach. Náplň a štruktúra študijného programu nadväzuje na študijné programy inžinierskeho štúdia na SvF UNIZA v študijnom odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Tieto zodpovedajú štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na získanie kvalifikácie na výkon povolania autorizovaný stavebný inžinier. Absolvovaním študijného programu a dosiahnutím vysokoškolského vzdelania 3. stupňa získa absolvent dostatočný základ, na základe ktorého sa po absolvovaní primeranej praxe môže uchádzať o získanie príslušného oprávnenia.

Aplikovaná mechanika

Absolvent je vysokokvalifikovaný odborník v odbore aplikovaná stavebná mechanika so zameraním najmä na tvorbu výpočtových modelov stavebných konštrukcií a ich riešenia modernými výpočtovými metódami, ako aj na experimentálnu analýzu a diagnostikovanie týchto konštrukcií. Získa široký teoretický základ v oblasti modelovania statických, dynamických, lineárnych a nelineárnych problémov teórie konštrukcií na základe moderných numerických výpočtových metód a aplikáciou súčasných softvérových inžinierskych prostriedkov. Ovláda nové postupy, metódy a nástroje využiteľné na projektovanie a konštrukciu zložitých mechanických sústav a stavebných konštrukcií ako aj ich diagnostiky a experimentálnej analýzy. Absolventi nájdu uplatnenie vo výskume a v projektových organizáciách. Uplatnia sa hlavne pri riešení špeciálnych a obzvlášť technicky náročných inžinierskych diel. Uplatnenie nájdu aj vo vedecko-výskumných inštitúciách a na univerzitách.

Technológia a manažment stavieb

Absolvent je vysokokvalifikovaný odborník v odbore stavebníctvo s hlavnou orientáciou na teóriu technológie a manažérstvo stavieb. Ovláda vedecké metódy výskumu a dokáže tvorivo aplikovať existujúce metódy a teórie v danej oblasti. Teoretické poznatky získané štúdiom metodiky vedeckej práce dokáže uplatniť v príprave a uskutočnení vedeckého experimentu. Výskumnú činnosť je schopný vykonávať s ohľadom na etické a spoločenské stránky vedeckej činnosti a ich prínos pre prax. Ovláda progresívne metódy matematicko-počítačových simulácií na základe ktorých optimalizuje systém návrhu stavebných technológií. Absolvent je schopný s využitím poznatkov z diagnostiky a teórie pravdepodobnosti navrhovať optimalizáciu údržby, opráv a rekonštrukcií stavieb. Je schopný optimalizovať technologické postupy vo väzbe na životný cyklus stavieb, ich životnosť a environmentálne aspekty. Absolvent vie aplikovať poznatky na zvýšenie bezpečnosti prevádzky dopravných stavieb. Absolventi nájdu uplatnenie v investorských organizáciách štátnej správy, regionálnej samosprávy a obcí, v stavebných spoločnostiach, v konzultačných a poradných spoločnostiach, vo výskume a organizáciách správy stavieb. Uplatnia sa vo sfére investičnej prípravy, príprave a výstavbe stavebných diel, ekonomických analýz a štúdií a správe majetku. Absolventi štúdia sa uplatnia aj pri príprave a riadení investičných projektov v stavebníctve. Uplatnenie nájdu aj vo vedecko-výskumných inštitúciách a na vysokých školách. Absolvovaním študijného programu a dosiahnutím vysokoškolského vzdelania 3. stupňa získa absolvent dostatočný základ, na základe ktorého sa po absolvovaní primeranej praxe môže uchádzať o získanie príslušného oprávnenia.

Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 01 September 2016 11:42