ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Mimoriadna výzva - prihlášky na stáže v 2016/2017

Vážené študentky a doktorandky, vážení študenti a doktorandi,

chcel by som Vás týmto upozorniť na mimoriadnu výzvu podania prihlášok na stáže a absolventské stáže v zahraničných firmách v rámci Erasmus+ programu, ktoré je možné uskutočniť ešte v rámci tohto akademického roku 2016/2017, pričom absolventskú stáž je možné vykonať až do konca roku 2017.

Absolventská stáž platí pre študentov končiacich ročníkov, ktorý ukončia štúdium v lete, tak skôr ako si nájdu stále zamestnanie, môžu získať ďalšie skúsenosti v rámci stáže v zahraničnej firme. 

Apelujem na doktorandov, pretože pre nich je to veľká príležitosť získať potrebné skúsenosti pri vypracovávaní svojich dizertačných prác nie len vo firme, ale aj v univerzitných laboratóriách.

Termín podania prihlášok je do 17.2.2017. Zatiaľ stačí doniesť alebo poslať iba podpísanú prihlášku s názvom firmy. Na základe prihlášky budete nominovaný a potom budete mať čas si vybavovať ďalšie potrebné dokumenty.

:: prihláška na praktickú stáž  ::  prihláška na absolventskú stáž  ::

Prihlášky na študijné pobyty a stáže na ďalší akademický rok 2017/2018 sa budú podávať v priebehu marca - termín ešte bude zverejnený.

V prípade potreby ďalších informácii ma môžete kontaktovať (peter.kotes@fstav.uniza.sk), alebo osobne prísť (AF314)."

doc. Ing. Peter Koteš, Ph.D.
prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
SvF UNIZA

Napísal Janka Šestáková Streda, 15 Február 2017 09:59
 

Formuláre prihlášok

Formulár prihlášky na Erasmus+ študijný pobyt na akademický rok 2016/2017 :: prihláška štúdium ::

Formulár prihlášky na Erasmus+ praktickú stáž na akademický rok 2016/2017 :: prihláška praktická stáž ::

Formulár prihlášky na Erasmus+ absolventskú stáž na akademický rok 2016/2017 :: prihláška absolventská stáž ::

Napísal Janka Šestáková Streda, 15 Február 2017 08:59
 

Legislatívne dokumenty

Metodické usmernenie UNIZA č. 1 / 2016 mobility študentov UNIZA v zahraničí
Napísal Janka Šestáková Sobota, 07 Máj 2016 06:03
 

Zoznam ERASMUS+ bilaterálnych dohôd na akademické roky 2014/2015 až 2020/2021

Zoznam ERASMUS+ bilaterálnych dohôd na akademické roky 2014/2015 až 2020/2021 :: pdf ::


Napísal Janka Šestáková Piatok, 11 Marec 2016 09:16
 

Mobility študentov UNIZA v zahraničí - metodické usmernenie

Metodické usmernenie UNIZA č. 1/2016 Mobility študentov UNIZA v zahraničí účinné od 1.3.2016

Napísal Janka Šestáková Streda, 09 Marec 2016 07:59
 

Erasmus+ informácie 2016/2017

Milé študentky, milí študenti,

ak chcete zažiť niečo nové, zdokonaliť sa v jazyku a odštartovať svoju budúcu kariéru, prihláste sa na študijný pobyt Erasmus+ alebo Erasmus+ stáž v ďalšom školskom roku 2016/2017.

V akademickom roku 2016/17 pokračuje program Erasmus+, podrobnosti nájdete na stránke www.erasmusplus.sk, alebo na univerzitnej stránke https://www.uniza.sk/menu/inc.php?id=231. , prípadne na fakultnej stránke http://svf.uniza.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=94&Itemid=122&lang=sk.

Prihlasovať sa môžete na štúdium (dĺžka 3 - 4,5 mesiacov) alebo na stáž (2-5 mesiacov).

Minimálna dĺžka Erasmus+ študijného pobytu je 3 mesiace, maximálna dĺžka podporená grantom (financie) je 4,5 mesiaca.

Minimálna dĺžka Erasmus+ stáže je 2 mesiace, maximálna dĺžka podporená grantom je 5 mesiacov.

Štipendium Erasmus+ je chápané ako príspevok na vycestovanie a jeho výška záleží od krajiny kam cestujete (pre študijný pobyt je to 350-450 €/mesiac podľa skupiny krajín 1 až 3, pre stáž je to 450-550 €/mesiac podľa skupiny krajín 1 až 3).

Študenti poberajúci sociálne štipendiá majú možnosť získať navyše príspevok 100 EUR/mesiac.

V prípade Erasmus+ študijného pobytu absolvujete Vami zvolené predmety na zahraničnej univerzite, ktoré sa Vám môžu uznať ako náhrada za predmety na SvF (je akceptované hodnotenie a počet získaných kreditov). Odporúča sa absolvovať povinné predmety v danom semestri na zahraničnej univerzite, nepovinné je možné si nahradiť aj inými predmetmi. Aby Vám bol uznaný študijný pobyt a vyplatený grant, musíte získať minimálne 15 kreditov na zahraničnej univerzite.

Ak sa rozhodnete pre Erasmus+ stáž, tá nie je limitovaná zmluvami medzi univerzitou a firmou a vycestovať môžete do ľubovoľnej firmy, výskumnej inštitúcie, závodu v EU, Švajčiarsku, Nórsku, Turecku.

Stáž je výbornou príležitosťou získať Vašu prax k bakalárskej alebo diplomovej práci. Zároveň je stáž výbornou príležitosťou aj pre doktorandov, pretože v rámci stáže môžu ísť do firiem alebo univerzitných laboratórií pracovať na svojich dizertačných prácach.

V rámci programu Erasmus+ môžete vycestovať a absolvovať štúdium na univerzite, alebo stáž v zahraničnej firme, jedenkrát v každom stupni vysokoškolského štúdia – t.j. 1-krát pobyt a stáž v rámci bakalárskeho štúdia, 1-krát pobyt a stáž v rámci inžinierskeho štúdia a 1-krát pobyt a stáž v rámci doktorandského štúdia. Pre končiacich študentov inžinierskeho štúdia je tu možnosť sa prihlásiť aj na absolventskú stáž.

Ponuka Erasmus+ študijných pobytov alebo stáží platí pre študentov dennej formy štúdia počas doby plánovaného pobytu alebo stáže! To znamená, že platí aj pre študentov na externej forme štúdia, ktorí plánujú v ďalšom školskom roku prejsť na dennú formu.

Odporúčam vám využiť možnosť spoznať počas pobytu alebo stáže v zahraničí nových priateľov, kolegov, nadviazať nové kontakty, oboznámiť sa s kultúrou národa a získať nové skúsenosti, ktoré Vám v budúcnosti môžu pomôcť k získaniu zamestnania doma alebo v zahraničí, prípadne k spolupráci so zahraničnými firmami.

V prípade ďalších informácii nás kontaktujte a neváhajte sa prihlásiť.

Dávam Vám do pozornosti dôležitú informáciu:

Dňa 15. marca 2016 od 09:00 sa uskutoční v priestoroch Hlavného vstupu Žilinskej univerzity v Žiline podujatie „Erasmus+ deň na Uniza“ zameraný na propagáciu mobilít a aktivít spojených s mobilitami počas štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. Erasmus+ deň sa bude konať v rámci „1. Medzinárodného týždňa“, kde jednou z aktivít bude aj propagácia Erasmus+ študijných pobytov a stáži. Týmto podujatím spúšťame spoločnú informačnú kampaň Erasmus+ mobilít na univerzite.

Termín podania prihlášky je do 24.03.2016.

Vyhodnotenie prihlášok bude 30.03.2016.

Vyplnenú prihlášku doručte na Referát vzdelávania SvF UNIZA, alebo ju zašlite vyplnenú na adresu peter.kotes@fstav.uniza.sk, alebo monika.ilovska@fstav.uniza.sk, prípadne erasmus@fstav.uniza.sk.

Kam sa dá vycestovať a aké sú možnosti štúdia nájdete v zozname partnerských univerzít s kontaktnými adresami - Zmluvy_SvF_2014-20.

O vyhodnotení prihlášok Vás budeme informovať na zvolanom informačnom stretnutí.

Ďalšou fázou Vášho vycestovania bude vyplniť Dohodu o štúdiu (Learning Agreement), ktorú musí schváliť partnerská univerzita.

Termín je rôzny a je uvedený pri Zmluvách Erasmus+, zvyčajne je to do 30.05.2016.

doc. Ing. Peter Koteš, PhD. - prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy SvF

Monika Ilovská - referentka

Napísal Janka Šestáková Pondelok, 07 Marec 2016 09:58
 

Stratégia výberu študentov a prideľovania Erasmus grantov

Stratégia výberu študentov na mobility a prideľovania Erasmus grantov na akademický rok 2015/2016 :: pdf ::

Napísal Janka Šestáková Pondelok, 02 Marec 2015 09:59
 

Výsledky fakultného výberu študentov na ERASMUS+ mobility 2015/2016

Výsledky fakultného výberu - nominácia študentov na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2015/2016 :: pdf ::

Napísal Janka Šestáková Pondelok, 02 Marec 2015 09:59