ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Disciplinárna komisia SvF UNIZA

Disciplinárna komisia Stavebnej fakulty rieši disciplinárne priestupky študentov zapísaných na študijné programy uskutočňované na Stavebnej fakulte. Výnimkou je riešenie priestupkov, ktorých sa študenti dopustili v Ubytovacom zariadení Žilinskej univerzity.

Disciplinárny poriadok pre študentov Žilinskej univerzity (smernica UNIZA č. 29 v znení dodatkov č. 1 a 2) (.pdf)
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie (smernica UNIZA č. 30) (.pdf)
Napísal Administrator Utorok, 11 Január 2011 05:55
 

Členovia disciplinárnej komisie SvF UNIZA

doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. - prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť
doc. Ing. Daniela Ďurčanská, PhD.
doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová
Ing. Filip Gago - študent
Ing. Katarína Krkošková - študentka
Bc. Vojtěch Lampart - študent
Napísal Janka Šestáková Sobota, 21 Apríl 2018 15:07