UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Scholarship Regulations

:: Scholarship regulation of University of Žilina - Sk(.pdf) ::
Written by Janka Šestáková Tuesday, 10 July 2018 06:50
 

Školné a poplatky

Určenie školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov (smernica UNIZA č. 116 v znení dodatkov 1 až 6 a Príloha 1 až 3) :: pdf :: ÚČINNÝ OD 1. 9. 2018

Výška školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2018/2019
(Príkaz dekana č. 6/2018) :: pdf :: ÚČINNÝ OD 1. 9. 2018

Podávanie žiadostí a postup pri ďalšom spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného (Metodické usmernenie UNIZA č. 2/2018) :: pdf ::

Podávanie žiadostí a postup pri ďalšom spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného (Metodické usmernenie UNIZA č. 2/2018, príloha č. 1 - žiadosť)  :: pdf ::

Written by Janka Šestáková Sunday, 15 April 2018 06:55