UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Školné a poplatky

Určenie školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov (smernica UNIZA č. 116 v znení dodatkov 1 až 3) :: pdf ::

Výška školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2016/2017
(Príkaz dekana č. 6/2016) :: pdf :: ÚČINNÝ DO 31. 8. 2017

Výška školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2016/2017
(Príkaz dekana č. 6/2017) :: pdf :: ÚČINNÝ OD 1. 9. 2017

Podávanie žiadostí a postup pri ďalšom spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného (Metodické usmernenie UNIZA č. 5/2013) :: pdf ::

Podávanie žiadostí a postup pri ďalšom spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného (Metodické usmernenie UNIZA č. 5/2013, dodatok č. 2)  :: pdf ::

Podávanie žiadostí a postup pri ďalšom spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného (Metodické usmernenie UNIZA č. 5/2013, príloha č. 1 - žiadosť)  :: doc ::

Written by Janka Šestáková Thursday, 06 April 2017 06:55
 

Scholarship Regulations

:: Scholarship regulation of University of Žilina - Sk(.pdf) ::
Written by Janka Šestáková Friday, 16 December 2016 06:50