ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Štipendiá

Štipendijný poriadok Žilinskej univerzity v Žiline (Smernica UNIZA č. 108) v znení dodatkov č. 1 a č. 2  :: pdf ::

Priznávanie štipendií na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2018/2019 (Príkaz dekana 10 / 2018)  :: pdf :: ÚČINNÝ OD 1. 9. 2018

Napísal Janka Šestáková Utorok, 10 Júl 2018 06:50
 

Školné a poplatky

Určenie školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov (smernica UNIZA č. 116 v znení dodatkov 1 až 6 a Príloha 1 až 3) :: pdf :: ÚČINNÝ OD 1. 9. 2018

Výška školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2018/2019
(Príkaz dekana č. 6/2018) :: pdf :: ÚČINNÝ OD 1. 9. 2018

Podávanie žiadostí a postup pri ďalšom spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného (Metodické usmernenie UNIZA č. 2/2018) :: pdf ::

Podávanie žiadostí a postup pri ďalšom spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného (Metodické usmernenie UNIZA č. 2/2018, príloha č. 1 - žiadosť)  :: pdf ::

Napísal Janka Šestáková Nedeľa, 15 Apríl 2018 06:55