Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Tel. +421 41 5135501
Fax: +421 41 5135510


GPS súradnice: 49°12´8.26´´ N
                          18°45´23.6´´ E


Odborný garant súťaže:
prof. Ing. Josef Vičan, CSc.,
dekan SvF ŽU v Žiline

Organizačný garant súťaže:
doc. Ing. Pavol Ďurica, CSc.,

prodekan pre vedu a výskum SvF ŽU v Žiline


Účastníci súťaže ŠVOČ:
1. Stavebná fakulta ČVUT Praha
2. Stavebná fakulta VUT Brno
3. Stavebná fakulta VŠB TU Ostrava
4. Stavebná fakulta STU Bratislava
5. Stavebná fakulta TU Košice
6. Stavebná fakulta ŽU Žilina


Rada ŠVOČ

  • Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D., Vysoké učení technické v Brne.
  • Ing. Milan Šmak, Ph.D., Vysoké učení technické v Brne.
  • Ing. Koubková Ilona, Ph.D., České vysoké učení technické v Prahe.
  • prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave.
  • Ing. Filip Čmiel, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
  • doc. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD., Technická univerzita v Košiciach.
  • doc. Ing. Pavol Ďurica, CSc., Žilinská univerzita v Žiline.

Program dňa 16.5.2013:
09:00 - 09:30 Slávnostné otvorenie
10:00 - 11:00 Zasadnutie zástupcov rady ŠVOČ
10:00 - 13:00 Súťaž v sekciách
13:00 - 14:00 Obed
14:00 Zasadnutie predsedov komisií a zástupcov rady ŠVOČ
16:00 Vyhlásenie výsledkov: raut


Na stiahnutie:


Rýchle linky:

Zoznam všetkých prihlásených prác a odborných komisií TU
 

 

ŠVOČ 2013

Medzinárodná konferencia ŠVOČ - študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky sa konala dňa 16.5.2013 v priestoroch Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Poďakovanie

Vedenie Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
si dovoľuje vysloviť veľké poďakovanie

za úspešný priebeh XIV. ročníka súťaže študentských prác:
„Medzinárodná konferencia SVOČ - Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky“

všetkým súťažiacim študentkám a študentom stavebných fakúlt SR a ČR, porotcom a členom rád ŠVOČ jednotlivých fakúlt.

V neposlednom rade ďakujeme aj všetkým vedúcim prác apracovníkom a doktorandom Stavebnej fakulty ŽU v Žiline, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o jeho organizáciu.

doc. Ing. Pavol Ďurica, CSc.,
organizačný garant súťaže.

Výsledky

1  Pozemné stavby a architektúra
  1. miesto Barnová Zuzana
Fardová Adriana
Kapičák Dominik
Kosíková Anna
Vargic Lukáš
Komplexné zhodnotenie panelovej bytovej výstavby z hygienického a energetického hľadiska STU Bratislava
  2. miesto Jurčík Pavel, Bc. (Bleriot) Hangár pro sportovní letadla-Letiště Vrchlabí ČVUT Praha
3. miesto Račkovičová Zuzana Energetický a enviromentálny návrh a hodnotenie bytového domu s polyfunkciou ŽU Žilina
  cena od študentov Mázl Michal Domov+ VUT Brno
2  Vodné stavby, vodné hospodárstvo a environmentálne inžinierstvo
  1. miesto Němcová Miroslava Kompostování biomasy z kořenových čistíren odpadních vod VUT Brno
  2. miesto Filip Miroslav Energetické úspory při čerpání ve vodním hospodářství ČVUT Praha
  3. miesto a cena od študentov Matějková Jana Ochrana obce Otaslavice před extravilánovou vodou VUT Brno
3  Dopravné stavby
  1. miesto Sadleková Daniela Analýza dynamických účinků působících na výhybkové konstrukce VUT Brno
  2. miesto a cena od študentov Vacková Pavla Možnosti substituce asfaltového pojiva ČVUT Praha
  3. miesto Šmalo Michal, Bc. Variantné riešenie zriaďovania bezstykovej koľaje na tratiach TEŽ ŽU Žilina
Stavebná mechanika
  1. miesto Myšáková Eva, Bc. Paralelní evoluční strategie pro vyhodnocení miniMax kritéria ČVUT Praha
  2. miesto a cena od študentov Daniel Ľuboš, Bc. Numerické modelovanie pohybu vozidla po mostnej konštrukcii ŽU Žilina
  3. miesto Mikeš Karel Numerická simulace šířeni trhliny založená na lineární lomové mechanice ČVUT Praha
5  Materiálové inžinierstvo
  1. miesto a cena od študentov Vavřiník Tomáš Experimentální a numerická analýza odezvy betonu na náraz projektilu ČVUT Praha
  2. miesto Dobrovolný Petr Možnosti redukce emisí CO2 produkovaných při výrobě portlandských cementů VUT Brno
  3. miesto Rezek Petr Průzkum historických omítek a malt VŠB Ostrava
Inžinierske konštrukcie a mosty
  1. miesto a cena od študentov Hanzel Ján, Bc. Prechodová konštrukcia 47. podlažnej budovy pri zmene nosného systému v podnoží STU Bratislava
  2. miesto Ledecký Lukáš Obvodové pláště z tenkostěnných kazet ČVUT Praha
  3. miesto Bačinský Tomáš, Bc.
Idunk Róbert, Bc.
Analýza tuhosti spriahnutých uzlov ŽU Žilina
Geotechnika
  1. miesto a cena od študentov Pollák Peter Geotechnické posúdenie založenia výškového objektu v Bratislave STU Bratislava
  2. miesto Stolárik Ladislav Modelová kalibrácia TDR meraní podpovrchových deformácií ŽU Žilina
  3. miesto Jurek Martin Posouzení pažící konstrukce metodou závislých tlaků VŠB Ostrava
Geodézia a kartografia
  1. miesto a cena od študentov Smolík Karol, Bc. Virtuálny monitoring SKPOS open source softvérom STU Bratislava
  2. miesto Prokopová Alžběta
Vosyka Lukáš
Mapování jihlavského podzemí ČVUT Praha
  3. miesto Blaško Tomáš Mapa Vysokých Tatier pre turistické navigácie ŽU Žilina
Technika prostredia budov
  1. miesto Vojkůvková Petra Kondenzace vodní páry ve směšovací komoře VUT Brno
  2. miesto Ledecký Ondřej Přerušované vytápění školních budov ČVUT Praha
  3. miesto Bernard Jiří
Müller Jan
Hydraulika spalinových cest VUT Brno
  cena od študentov Gergela Pavel Návrh zpětného využívání odpadního tepla z vod ze zdravotního střediska s lázeňskou péčí a rehabilitacemi VŠB Ostrava
10  Ekonomika, riadenie a technológie stavieb
  1. miesto a cena od študentov Kyjaková Lenka, Bc.
 
Hodnotenie rovnorodosti betónu v konštrukcii - prípadová štúdia TU Košice
  2. miesto Vitásek Stanislav Kvalita vs. cena v nabídce pro revitalizaci panelového domu VUT Brno
  3. miesto Hintoš Martin, Bc. Porovnanie stropných systémových debnení TU Košice
design by Zuzana Grúňová. Last update 19.5.2013