Dôležité termíny

Termín zaslania prihlášky a práce:
10. mája 2019
Konanie súťaže:
16. mája 2019
Informácie pre účastníkov ŠVOČ 2019 (doprava, ubytovanie, strava)

Kontaktné informácie

Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
andrea.husarikova@fstav.uniza.sk
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
peter.kotes@fstav.uniza.sk

Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

ŠTATÚT

XX. ročníka súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky

ŠABLÓNA PRÁCE

template.doc
template.pdf

Zborník ŠVOČ 2019 | (.iso)

Vyhodnotenie ŠVOČ 2019

Sekcia č. 1 Pozemné stavby a architektúra

P.č. Priezvisko, meno, titul Názov práce Univerzita
1. Krýdová Barbora, Bc.
Stará Michaela, Bc.
Olympijský areál Čihadla ČVUT Praha
2. Kysela Peter, Bc. Tepelno-technické charakteristiky rohového okna ŽU Žilina
3. Čech Daniel Elektroluminescenční fasáda VUT Brno
  Kaňková Ivana Stavební úprava a adaptace fary VUT Brno

 


Sekcia č. 2 Vodné stavby a vodné hospodárstvo

P.č. Priezvisko, meno, titul Názov práce Univerzita
1. Mydla Jakub, Bc. Koncepcia návrhu protipovodňových opatrení na dolnej Ondave STU Bratislava
2. Kopecký Josef Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Velký Beranov VUT Brno
3. Dukát Petr Sedimentační vlastnosti jemných nezpevněných částic ve vodovodní síti VUT Brno

 


Sekcia č. 3 Dopravné stavby

P.č. Priezvisko, meno, titul Názov práce Univerzita
1. Veselý Jakub Analýza CB vozovek pomocí MKP ČVUT Praha
2. Gajdoš Miroslav, Bc.
Mikeš Tomáš, Bc.
Vplyv použitia gumového granulátu v obrusných vrstvách vozoviek na hlukovú záťaž ich okolia ŽU Žilina
3. Vedral Jan, Bc., DiS. Měření akustickou kamerou ČVUT Praha

 


Sekcia č. 4 Stavebná mechanika

P.č. Priezvisko, meno, titul Názov práce Univerzita
1. Dohnalová Lenka Porovnání kinetiky smršt’ování a dotvarování od vysychání betonu ČVUT Praha
2. Světlík Tadeáš Optimalizace rámové konstrukce s využitím genetických algoritmů VŠB Ostrava
3. Šmejkal Michal Stabilitní analýza pružnoplastického prutu ČVUT Praha

 


Sekcia č. 5 Materiálové inžinierstvo

P.č. Priezvisko, meno, titul Názov práce Univerzita
1. Čtvrtečková Anna, Bc. Správkový kompozit s obsahem druhotných surovin pro rekonstrukce objektů z taveného čediče VUT Brno
2. Vašina Miroslav Vlastnosti betonů a malt s ternárními pojivy VŠB Ostrava
3. Fedor Dominik. Bc. Návrh variant zloženia spojivového tmelu a ich vplyv na vlastnosti medzerovitého betónu TU Košice

 


 Sekcia č. 6 Inžinierske konštrukcie a mosty

P.č. Priezvisko, meno, titul Názov práce Univerzita
1. Fialová Pavla Posouzení únosnosti železničního mostu v Hostivici ČVUT Praha
2. Miklas Peter, Bc. Návrh extradosed mostní konstrukce v Praze u Suchdola ČVUT Praha
3. Štefanovičová Michaela, Bc. Návrh výstuže do vodonepriepustnej betónovej konštrukcie STU Bratislava

 


Sekcia č. 7 Geotechnika

P.č. Priezvisko, meno, titul Názov práce Univerzita
1. Danihel Filip, Bc. Geotechnické problémy návrhu a posúdenia Republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach. STU Bratislava
2. Lavko Michal Zatížení podzemního díla klíčovým blokem ČVUT Praha
3. Borská Markéta Stanovení vlhkosti na mezi smrštění pomocí balónkové metody VŠB Ostrava

 


Sekcia č. 8 Geodézia a kartografia

P.č. Priezvisko, meno, titul Názov práce Univerzita
1. Fryčová Lucia Automatizovaný systém pre kontrolu geometrie lineárneho posuvného systému STU Bratislava
2. Niebauer Michal Vytvoření digitálního modelu povrchu s využitím mračna bodů VUT Brno
3. Aleksić Milica, Bc. Využitie programovacieho jazyka R na tvorbu webových aplikácii pre priestorové dáta STU Bratislava

 


Sekcia č. 9 Technické zariadenia budov a energie budov 

P.č. Priezvisko, meno, titul Názov práce Univerzita
1. Stropnický Martin, Bc. Využití akumulace dešťové vody pro chlazení budov ČVUT Praha
2. Němec Lukáš Optimalizace tepelného zásobníku na bázi PCM VUT Brno
3. Chmelářová Kamila Výpočet optimální velikosti akumulační nádrže pro využívání dešťových vod VŠB Ostrava

 


Sekcia č. 10 Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológia stavieb 

P.č. Priezvisko, meno, titul Názov práce Univerzita
1. Maslíková Zuzana, Bc. Hodnotenie vybraných deformačných charakteristík asfaltových zmesí ŽU Žilina
2. Achberger Ján Zhodnotenie ekonomickej návratnosti vybraného stavebného diela využiteľného pre rozvoj cestovného ruchu ŽU Žilina
3. Ostárek Martin Tvorba a využití informačního modelu budovy "h" Stavební fakulty VŠB-TUO VŠB Ostrava

 


Sekcia č. 11 Mestské, krajinné inžinierstvo a environmentálne inžinierstvo

P.č. Priezvisko, meno, titul Názov práce Univerzita
1. Húdoková Dominika, Bc. Premena Baťovej kolónie v Partizánskom, alebo ako sa z Červenej ulice vytráca batizmus STU Bratislava
2. Petrová Timea, Bc. Revitalizácia priestorov v okolí sakrálnej architektúry STU Bratislava
3. Kotrla Jakub Multikriteriální hodnocení projektu lanové dráhy VUT Brno
  Gloneková Jana Územní studie lokality části obce štefanov nad Oravou VŠB Ostrava