Dôležité termíny

Termín zaslania prihlášky a práce:
10. mája 2019
Konanie súťaže:
16. mája 2019
Informácie pre účastníkov ŠVOČ 2019 (doprava, ubytovanie, strava)

Kontaktné informácie

Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
andrea.husarikova@fstav.uniza.sk
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
peter.kotes@fstav.uniza.sk

Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

ŠTATÚT

XX. ročníka súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky

ŠABLÓNA PRÁCE

template.doc
template.pdf

Zborník ŠVOČ 2019 | (.iso)

Rada ŠVOČ

Miestnosť AE 307 – zasadačka dekana Stavebnej fakulty

P.č. Priezvisko, meno, titul univerzita
1. Junáková Natália, doc. Ing., PhD. TU Košice
2. Koteš Peter, doc. Ing., PhD. ŽU Žilina
3. Kuklík Pavel, prof. Ing. CSc. ČVUT Praha
4. Rosmanit Miroslav, Ing., Ph.D. VŠB Ostrava
5. Sedláková Markéta, Ph.D. VUT Brno
6. Škrinár Andrej, doc. Ing., PhD. STU Bratislava
7. Šmak Milan, Ing. Ph.D. VUT Brno