XX. ročník súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky sa konal 16. 5. 2019 v Žiline a hostiteľom bola Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.

Na súťaži Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky sa zúčastnili študenti a študentské kolektívy z radov študentov bakalárskeho a inžinierskeho (magisterského) štúdia Stavebných fakúlt ČVUT Praha, STU Bratislava, VUT Brno, TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU Žilina.

Celkovo bolo do súťaže prihlásených 83 prác kolektívov študentov z menovaných fakúlt. Najväčší počet prác bolo zaslaných do sekcie č. 6. Inžinierske konštrukcie a mosty a č. 9. Technické zariadenia budov a energie budov.

Okrem finančných odmien v zmysle Štatútu ŠVOČ pre rok 2019 boli víťazné práce ocenené spolupracujúcimi stavebnými, obchodnými a projekčnými spoločnosťami.

 

Ceny pre odmenené kolektívy pripravili:

Cesty Nitra, a. s. Reming Consult, a. s. Doprastav, a. s.
VÁHOSTAV-SK, a. s. Geotechnik Sk, spol. s r. o. Eurovia SK, a. s.
Swietelsky - Slovakia, spol. s r. o. Saint-Gobain Construction Products, spol. s r. o. Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)

 

Zaslané práce do súťaže ŠVOČ 2019 v jednotlivých sekciách:

1. Pozemné stavby a architektúra (9 prác)

Ivana Kaňková FAST VUT Brno Stavební úprava a adaptace fary  
Bartko Marek, Dávid Vlašťák, Sivčáková Lucia SvF ŽU Žilina Multifunkčný komplex Miláno  
Denis Pakši, Provazník Róbert SvF STU Bratislava Nové nástroje v procese architektonickej tvorby, fotogrametria a 3D  
Daniel Čech FAST VUT Brno Elektroluminescenční fasáda  
Iva Jeřábková, Šimeček Václav FSv ČVUT Praha #milano2030  
Natália Laurincová, Lichmanová Klaudia SvF STU Bratislava Parametrická štúdia vplyvu tepelných mostov na potrebu tepla na vykurovanie budov v závislosti od ich faktora tvaru
Bc. Peter Kysela SvF ŽU Žilina Tepelno-technické charaktaristiky rohového okna   
Barbora Krýdova FSv ČVUT Praha Olympijský areál Čihadla  
Marek Gmitter, Vojtuš Jaroslav SvF TU Košice Bytový dom, riešenie projektu metódou BIM

2. Vodné stavby, vodné hospodárstvo a environmentálne inžinierstvo (7 prác)

Bc. Matúš Lechman SvF TU Košice Hodnotenie rizika prívalových povodní  
Matúš Tomaščík SvF STU Bratislava Vplyv intenzity dažďa na tvorbu povrchového odtoku - laboratórny experiment  
Marie Jíchová FSv ČVUT Praha Akumulace a tání sněhu v malém horském povodí  
Petr Dukát FAST VUT Brno Sedimentační vlastnosti jemných nezpevněných částic ve vodovodní síti   
Josef Kopecký FAST VUT Brno Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Velký Beranov  
Jakub Mydla SvF STU Bratislava Koncepcia návrhu protipovodňových opatrení na dolnej Ondave  
Tomáš Kuceravý SvF TU Košice Hodnotenie ťažkých kovov v sedimentoch

3.Dopravné stavby (8 prác)

Jakub Veselý FSv ČVUT Praha Analýza CB vozovek pomocí MKP  
Roman Červenka, Kristína Doubková SvF STU Bratislava Disproporcie obsluhy územia mestskej časti z hľadiska dopravno-inžinierskej analýzy  
Karel Spies FAST VUT Brno Asfaltová směs pro obrusné vrstvy se zvýšeným obsahem R-materiálu  
Emília Kajánková SvF ŽU Žilina Vyhodnotenie charakteristík dopravného prúdu v programe Matlab  
Jan Vedral FSv ČVUT Praha Měření akustickou kamerou  
Miroslav Gajdoš, Mikeš Tomáš SvF ŽU Žilina Vplyv použitia gumového granulátu v obrusných vrstvách vozoviek na hlukovú záťaž ich okolia  
Jakub Fačkovec SvF STU Bratislava Vytvorenie železničného prepojenia Nitra – Bratislava  
Lukáš Gallik SvF TU Košice Prehodnotenie rozhľadových vzdialeností na cestách a miestnych komunikáciách

4. Stavebná mechanika (5 prác)

Michal Šmejkal FSv ČVUT Praha Stabilitní analýza pružnoplastického prutu  
Eva Kunčáková FAST VUT Brno Statická analýza válcové nádrže  
Tadeáš Svetlík FAST VŠB-TU Ostrava Optimalizace rámové konstrukce s využitím genetických algoritmů  
Lenka Dohnalová FSv ČVUT Praha Porovnání kinetiky smršťování a dotvarování od vysychání betonu  
Bc. Lukáš Špak SvF TU Košice Teoretická analýza spriahnutých konštrukcií z kríţom lamelového dreva a betónu

5. Materiálové inžinierstvo (5 prác)

Dominik Fedor SvF TU Košice Návrh variant zloženia spojivového tmelu a ich vplyv na vlastnosti medzerovitého betónu  
Bc. Miriama Hološová SvF TU Košice Štúdium degradačných procesov stavieb historického významu  
Miroslav Vašina FAST VŠB-TU Ostrava Vlastnosti betonů a malt s ternárními pojivy  
Bc. Anna Čtvrtečková FAST VUT Brno Správkový kompozit s obsahem druhotných surovin pro rekonstrukce objektů z taveného čediče  
René Vlkolínsky SvF STU Bratislava Vláknobetónová simulácia riadenej orientácie vlákien v priehľadnej matrici

6. Inžinierske konštrukcie a mosty (10 prác)

Bc. Tomáš Pluta SvF TU Košice Vybrané poznatky zo skúšok nosníkov kombinovane vystužených z FRP a oceľovou výstužou  
Pavla Fialová FSv ČVUT Praha Posouzení únosnosti železničního mostu v Hostivici  
Vít Němčic FAST VŠB-TU Ostrava Problematika mostů z prefabrikovaných nosníků KA a I  
Andrzej Rygiel FAST VŠB-TU Ostrava Aplikace diagnostických metod u funkčního zemědělského objektu  
Matúš Lamprecht SvF STU Bratislava Analýza konštrukčného riešenia oceľovej nosnej konštrukcie mosta cez rieku Ipeľ  
Michaela Štefanovicová SvF STU Bratislava Návrh výstuže do vodonepriepustnej betónovej konštrukcie  
Petr Miklas FSv ČVUT Praha Návrh extradosed mostní konstrukce v Praze u Suchdola  
Nazar Hudyma FAST VUT Brno Optimalizace návrhu výztuže železobetonového průřezu  
Lukáš Vostal FAST VUT Brno Základová konstrukce chladící věže  
Michala Weissová SvF TU Košice Zavesené strešné konštrukcie

7. Geotechnika (8 prác)

Michal Lavko FSv ČVUT Praha Zatížení podzemního díla klíčovým blokem  
Markéta Borská FAST VŠB-TU Ostrava Stanovení vlhkosti na mezi smrštění pomocí balónkové metody  
Martin Jonáš FSv ČVUT Praha Vplyv alternatívnych sanačných prostriedkov na mechanicko-fyzikálne vlastnosti pieskovcov  
Matej Valčičák SvF ŽU Žilina Spätná analýza únosnosti pilóty pod mostnou oporou  
Vojtěch Krejzar FAST VUT Brno Numerická analýza zajištění 30m hluboké stavební jámy  
Dávid Šedivý SvF ŽU Žilina Podpovrchový prieskum pomocou technológie GPR  
Filip Danihel SvF STU Bratislava Geotechnické problémy návrhu a posúdenia Republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach  
Jan Šarman FAST VUT Brno Plně pravděpodobnostní posuzení únosnosti plošného základu 

8. Geodézia a kartografia (6 prác)

Diana Feketíková SvF ŽU Žilina Tvorba fotorealistického 3D modelu kostola  
Kristína Martišová SvF ŽU Žilina Laserové skenovanie vedenia veľmi vysokého napätia  
Lucia Fryčová SvF STU Bratislava Automatizovaný systém pre kontrolu geometrie lineárneho posuvného systému  
David Zahradník FSv ČVUT Praha Konstrukce bezpilotního letadla pro geodetické práce  
Michal Niebauer FAST VUT Brno Vytvoření digitálního modelu povrchu s využitím mračna bodů   
Milica Aleksič SvF STU Bratislava Využitie programovacieho jazyka R na tvorbu webových aplikácii pre priestorové dáta  

9. Technické zariadenia budov a energie budov (10 prác)

Anna Predajnianska SvF STU Bratislava Ekonomické a energetické porovnanie rekonštrukcie rodinného domu v troch variantoch   
Pavol Štefanič SvF STU Bratislava LEED PLATINUM Spracovanie podkladov pre získanie energetického certifikátu  
Kamila Chmelářová FAST VŠB-TU Ostrava Výpočet optimální velikosti akumulační nádrže pro využívání dešťových vod  
Marek Žniva FAST VŠB-TU Ostrava Variantní řešení vsakovacího systému a využití dešťových vod  
Pavel Málek FSv ČVUT Praha Porovnání systémů k pokrytí tepelné zátěže klimatizovaného prostoru   
Michaela Pavlíková SvF TU Košice Bilancia solárneho systému pre energetické využitie s dlhodobou a krátkodobou akumuláciou  
Bc. Vojtěch Rejsa FAST VUT Brno Provozní účinnost kotlů na tuhá paliva  
Martin Stropnický FSv ČVUT Praha Využití akumulace dešťové vody pro chlazení budov  
Ivana Lešková SvF TU Košice Stanovenie tepelnej rozťažnosti rúrkových rozvodov v TZB  
Lukáš Němec FAST VUT Brno Optimalizace tepelného zásobníku na bázi PCM

10. Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológia stavieb (9 prác)

Ján Achberger SvF ŽU Žilina Zhodnotenie ekonomickej návratnosti vybraného stavebného diela využiteľného pre rozvoj cestovného ruchu  
Zuzana Maslíková SvF ŽU Žilina Hodnotenie vybraných deformačných charakteristík asfaltových zmesí  
Katarína Kanková SvF STU Bratislava Využitie ohraničenia staveniska vo verejnom priestranstve  
Martin Ostárek FAST VŠB-TU Ostrava Tvorba a využití informačního modelu budovy "H" Stavební fakulty VŠB-TUO  
Daria Mokrenko SvF TU Košice Analýza obnovy strešnej konštrukcie historickej budovy radnice  
Libor Götz FAST VUT Brno Variantní řešení zabezpečení prostoru staveniště s ekonomickým posouzením  
Veronika Malinová FSv ČVUT Praha Posouzení stavby nové obalovny  
Adam Hruška FSv ČVUT Praha Srovnání metod pro tvorbu výkazu výměr  
Yaroslav Nechyporchuk SvF TU Košice Analýza nástrojov BIM platformy pre časové modelovanie výstavby metódami sieťovej analýzy   

11. Mestské a krajinné inžinierstvo (6 prác)

Bc. Dominika Húdoková SvF STU Bratislava Premena Baťovej kolónie v Partizánskom, alebo ako sa z Červenej ulice vytráca batizmus  
Jana Gloneková FAST VŠB-TU Ostrava Územní studie lokality části obce Štefanov nad Oravou  
Jakub Kotrla FAST VUT Brno Multikriteriální hodnocení projektu lanové dráhy  
Timea Petrová SvF STU Bratislava Revitalizácia priestorov v okolí sakrálnej architektúry  
Hana Zukalová FAST VUT Brno Urbanistická analýza Wanklova náměstí v Blansku  
Ján Domanický SvF TU Košice Koncepcia systémov HVAC v administratívnej budove s prvkami zelenej architektúry

Študentská vedecká a odborná činnosť na stavebných fakultách svojim XX. ročníkom prispela k výchove študentov k ich samostatnej tvorivej práci a k zlepšeniu prezentačných schopností, ako nevyhnutného nástroja na prípravu študentov pre náročné podmienky praxe.  

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným študentom, pedagógom, porotcom, organizačnému výboru  a členom rady ŠVOČ, ktorí sa pričinili o veľmi dobrú úroveň podujatia.

 

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
dekan Stavebnej fakulty UNIZA